Roboty budowlane - 639302-2020

Submission deadline has been amended by:  68375-2021
31/12/2020    S255

Polska-Nowa Sól: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 255-639302

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Nowa Sól
Adres pocztowy: ul. Ciepielowska 9
Miejscowość: Nowa Sól
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-100
Państwo: Polska
E-mail: NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 683872431
Faks: +48 683879393
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól (nr zadania:14-08/R/01/UE/a/1-1) na terenie Gminy Kożuchów"

Numer referencyjny: NBZ.270.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWIOR), pozwoleniami, umową i SIWZ oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, dla niżej wymienionych zadań o kodach nadanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ): 14-08-1.2-01, 14-08-1.2-05, 14-08-1.2-07, 14-08-1.2-11, 14-08-1.2-12, 14-08-1.2-13, planowanych do realizacji w ramach działania „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” przez Nadleśnictwo Nowa Sól. Planowane do budowy obiekty położone są w województwie Lubuskim, powiat nowosolski.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247220 Roboty budowlane w zakresie przelewów
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45247230 Roboty budowlane w zakresie grobli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Nowa Sól - obszar leśnictw: Mirocin, Solniki i Przylaski. Planowane do budowy obiekty położone są na terenie Gminy Kożuchów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Projektowana budowa i odbudowa grobli i progów oraz przebudowa i umocnienie odcinków istniejących rowów łącznie z uszczelnieniem części grobli nie zmienia sposobu użytkowania terenu (działek). Rozpatrywana zlewnia jest zlewnią leśną - lasy i grunty leśne, zajmują prawie 95 % powierzchni całkowitej zlewni objętej zadaniem. Urządzenia zaprojektowane zostały na bazie materiałów naturalnych: drewna oraz kamienia z wykorzystaniem gabionów; obiekty zostaną uszczelnione membraną hydroizolacyjną.

W efekcie realizacji wszystkich etapów inwestycji zakłada się: zwiększenie bioróżnorodności oraz poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk zależnych od wód, poprawę mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności na obszarach leśnych.

Lokalizacja zadań: woj. lubuskie, pow. nowosolski zdania w gm. Kożuchów obszar wiejski - jednostka ewid. 080404_5, pod nazwą:

Nr 14-08-1.2-01 pod nazwą,,Mokradła nad Męciną” oznaczone jako 14-08-01 w obr. 0013 Radwanów dz. 316, obręb 0010 Mirocin Średni dz. nr 225, w obrębie 0009 Mirocin Górny dz. nr 729; Nr 14-08-1.2-07 pod nazwą „Garbacz” oznaczone jako 14-08-06 w obr. 0013 Broniszów dz. 626, 642; Nr 14-08-1.2-05 pod nazwą „Pod Księżą Górką” oznaczone jako 14-08-07 w obr. 0013 Broniszów dz. 586 i 591;

Nr 14-08-1.2-13 pod nazwą „Uroczysko Zawada” oznaczone jako 14-08-10 w obr. 0020 Zawada dz. 68;

Nr 14-08-1.2-12 pod nazwą „Źródlisko” oznaczone jako 14-08-11 w obr. 0012 Podbrzezie Górne dz. 549;

Nr 14-08-1.2-11 pod nazwą „Buliński Jar” oznaczone jako 14-08-12 w obr. 0009 Mirocin Górny dz. 762, 763;

Budowa urządzeń wodnych na rowach leśnych i odtworzonych rozlewiskach położonych dla zadań:

ZADANIE NR 14-08/P/oi/UE/a/i-i podzadanie nr:

14-08-1.2-01 pod nazwą „Mokradła nad Męciną" oznaczone jako 14-08-01

14-08-1.2-07 pod nazwą "Garbacz" oznaczone jako 14-08-06

14-08-1.2-05 pod nazwą "Pod Księżą Górką" oznaczone jako 14-08-07

14-08-1.2-13 pod nazwą „Uroczysko Zawada" oznaczone jako 14-08-10

14-08-1.2-12 pod nazwą „Źródlisko" oznaczone jako 14-08-11

14-08-1.2-11 pod nazwą „Buliński Jar" oznaczone jako 14-08-12

W zlewni Czarnej Strugi i zlewni Solanki.

— mnichów i uszczelnień na groblach z maks. piętrzeniem Hp = 0,9m - 2 szt,

— przepustów o śr 600 mm z ukł. piętrzącym z maks. piętrz. Hp = 0,8m - 5 szt,

— progów kamiennych z maksymalnym piętrzeniem Hp = 0,8m - 20 szt,

— brodów i uszczelnień na groblach z maks. piętrzeniem Hp = 0,6m - 2 szt.

Udrożnienie i odtworzenie rowów - zaplanowało otworzenie, konserwację i wykonanie rowów na łącznej długości około 4,6km w tym rozlewisk (20 szt.) oraz urządzeń wodnych na rowach oznaczonych jako R-E/RL- 01RL-01, RLoi-01, RL01-02/03, RL-06, RL-07, RL-10, RL-ioa, RL-iob, RL-11, R-Mi-A/RL-12, RL-12 Budowa nowych i remont istniejących grobli - zaplanowano na dł. 1150,0 mb grobli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji - długość okresu gwarancji na wykonane roboty objęte zamówieniem Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Kryterium gwarancji na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji. Ofertowany okres gwarancji należy podać w pełnych latach. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 5 lat liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to 8 lat. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 5 lat to przygotuje ofertę sprzeczną z treścią z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w formularzu oferty stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 5 lat okres gwarancji. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wartość określona w pkt II.2.6) niniejszego ogłoszenia zawiera 30 % wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp liczonych od wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3. Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 PZP.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP); h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP; j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w JEDZ:

— informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w JEDZ,

— informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, które podać należy w JEDZ,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

2.1 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 800 000,00 zł.

2.2 Wykonawca wykaże, że posiada środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 800 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w SIWZ:- oświadczenie na formularzu JEDZ - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. robót budowlanych wykonanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych (np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów) na kwotę/kwoty nie mniejszą/e niż określona/e w pkt. 6.2 ppkt. 3.1 SIWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych, (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane,- dowody, że roboty budowlane wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – inne dokumenty. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w SIWZ:- oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - na formularzu JEDZ - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości: koparek podsiębiernych na podwoziu kołowym lub gąsiennicowym, do wykopów wykonywanych z lądu, z pojemnością łyżki min. 0,6 m3, środków transportowych o ładowności min. 5 ton, zagęszczarki, którymi dysponuje Wykonawca. We wskazanej części JEDZ oprócz ilości sprzętu należy podać informacje dot. opisu: tj. marka, model, numer seryjny i podstawy dysponowania. - wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. kwalifikacji zawodowych Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w terminach wskazanych w SIWZ: - oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - na formularzu JEDZ- informacje że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń.We wskazanej części JEDZ należy podać informacje na temat danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakres wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania. - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dotyczy części powyższej: c.d. ....kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1. Warunek w odniesieniu dot. doświadczenia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remont budowli hydrotechnicznych (np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie albo remoncie budowli hydrotechnicznej o wartości minimum 600 000,00 zł brutto. Przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy.

2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę i sprzętu do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, o których mowa w art. 15a ust. 15 Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.)

— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

b) dysponuje lub będzie dysponował określonym sprzętem:

— dwoma koparkami podsiębiernymi na podwoziu kołowym lub gąsiennicowym, do wykopów wykonywanych z lądu, z pojemnością łyżki min. 0,6 m3,

— dwoma środkami transportowymi o ładowności min. 5 ton,

— zagęszczarką.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiacy załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków jej prowadzenia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Nowa Sól, w sali konferencyjnej, pokój nr 10.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a PZP.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300

W tytule wskazując nazwę postępowania - „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól - roboty budowlane’’;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2018r. poz.110 z późn. zm.).

4. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 7.1. lit. h), i), j) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) o których mowa w pkt 7.1. lit. k) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1 lit. a) oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. ust.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.

7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje na temat składania odwołań:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2020