Roboty budowlane - 639304-2020

Submission deadline has been amended by:  71571-2021
31/12/2020    S255

Polska-Chorzów: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

2020/S 255-639304

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: al. Różana 2
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Kamiński
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Tel.: +48 666031123
Faks: +48 327905376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.parkslaski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wpkiw.4bip.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://parkslaski.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://parkslaski.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna, w której ponad 50 % akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego. Etap 2. Remont ciągów komunikacyjnych”

Numer referencyjny: 29/B/TI/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego. Etap 2. Remont ciągów komunikacyjnych” na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje: – wykonanie dokumentacji projektowej (Etap I), – wykonanie robót budowlanych dla zakresu 1 (Etap II), – wykonanie robót budowlanych dla zakresu 2 oraz dostawę materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń roślinnych (Etap III).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03121100 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
45111300 Roboty rozbiórkowe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233251 Wymiana nawierzchni
45262510 Roboty kamieniarskie
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. śląskie, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A., 41-501 Chorzów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Realizacja zadania obejmuje poniższy zakres prac:

1.1) wyznaczenie dróg transportu, przygotowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów, stacjonowania sprzętu;

1.2) ochrona zieleni fauny zastanej na obszarze inwestycji;

1.3) remont istniejących alejek pieszo-jezdnych i placu w nawierzchni z kostki granitowej i płyt kamiennych;

1.4) wykonanie alejek pieszych i pieszo-jezdnych w nawierzchni mineralnej;

1.5) wykonanie alejek pieszych w nawierzchni z płyt kamiennych;

1.6) remont istniejących murków i schodów kamiennych;

1.7) wykonanie betonowych murków;

1.8) przygotowanie terenu pod Ekspozycję zewnętrzną „Eppur si muove”;

1.9) wykonanie instalacji oświetlenia parkowego;

1.10) wykonanie instalacji wodnej;

1.11) wykonanie nasadzeń roślin bylinowych i krzewów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: program funkcjonalno-użytkowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), rysunki (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz mapa zasadnicza (Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ).

2. Zamówienie stanowi część zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja otoczenia Planetarium Śląskiego” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn.: „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni wykonujących podstawowe prace w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1.1-1.11, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, kierownik robót), stosownie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

4. Rozwiązania równoważne.

4.1. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 6 do SIWZ) nie wskazano patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty

Lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

4.2. Opisując przedmiot zamówienia w programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 6 do SIWZ) nie odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp.

2. Kryterium oceny ofert: cena ofertowa (brutto) - znaczenie: 100 %.

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 02.02.2021 r. o godzinie 10:00. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale XVIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 uPzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wezwany do złożenia (aktualnych na dzień złożenia) następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

2.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 14 do SIWZ).

2.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 14 do SIWZ).

2.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (Załącznik nr 14 do SIWZ).

3. Na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP (mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP), określa § 7 (§ 8) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub wymianie nawierzchni mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 w ramach jednej umowy/kontraktu.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, to w wykazie robót budowlanych (Załącznik nr 12 do SIWZ) zobowiązany jest wyraźnie wskazać, jaki zakres robót budowlanych

Był przez niego faktycznie zrealizowany.

Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 uPzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a uPzp, warunek, o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

2.1) jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

2.2) jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

2.3) jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

2.4) jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

2.5) jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

2.6) jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

(lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

Lub

Jedną osobą (pełniącą funkcję jw.) posiadającą uprawnienia budowlane jw., spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Uwaga: Wyżej wymienione osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w odniesieniu do osób wskazanych w pkt. 2 ppkt 2.1, 2.2 i 2.3 pod warunkiem, że osoba wskazana na te stanowiska spełnia wymagania przewidziane w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przez Zamawiającego dla każdej z tych funkcji.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w odniesieniu do osób wskazanych w pkt. 2 ppkt 2.5 i 2.6 pod warunkiem, że osoba wskazana na te stanowiska spełnia wymagania przewidziane w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przez Zamawiającego dla każdej z tych funkcji.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta/ów z kierownikiem/ami budowy/robót.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z kierownikiem/ami robót.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu), Wykonawca załączając do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) może wypełnić jedynie sekcję alfa w części IV: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV, z zastrzeżeniem sekcji C pkt 10 – którą należy wypełnić w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia (aktualnych na dzień złożenia) następujących oświadczeń i dokumentów:

4.1) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia:

— wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 12 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

W szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

4.2) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 13 do SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

1.2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w rozdziale XXVI SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, Al. Różana 6, 41-501 Chorzów, sala konferencyjna, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, Al. Różana 2, 41-501 Chorzów;

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie można się skontaktować telefonicznie: 505 919 966 lub e-mail: rodo@parkslaski.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą jw. (nr sprawy jw.), prowadzonym

W trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej uPzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie

Z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI uPzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g uPzp).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020