Works - 639306-2020

Submission deadline has been amended by:  143097-2021
31/12/2020    S255

Poland-Łódź: Construction work

2020/S 255-639306

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726463
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.1)Name and addresses
Official name: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wólczańska 17
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-731
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726463
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Address of the buyer profile: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

Reference number: ZIM-DZ.2621.41.2020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111200 Site preparation and clearance work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45234126 Tramline construction works
45255600 Coiled-tubing wellwork
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314310 Installation of cable laying
45316200 Installation of signalling equipment
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71220000 Architectural design services
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71326000 Ancillary building services
71334000 Mechanical and electrical engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Północno - wschodnia część miasta Łodzi, na terenie dzielnicy Bałuty tj. ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do Al. Palki oraz ul. Strykowska od ul. Wojska Polskiego w rejon ul. Inflanckiej.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”,

Zadanie 2: „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

2.1. Zadanie 1 (Zadanie ZIM) polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie których wykonana będzie przebudowa torowiska tramwajowego wraz z częścią drogową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przebudowie podlegać będzie infrastruktura torowa (trakcyjna), sieciowa i przystankowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. W ramach zakresu ujętego w opracowaniu zakładana jest zwiększona separacja dla ruchu tramwajowego poprzez wydzielenie torowiska od jezdni dla ruchu kołowego umożliwiająca zwiększenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Ograniczona tym samym zostanie możliwość występowania zatorów i utrudnień w kursowaniu tramwajów. Poprzez przebudowę infrastruktury tramwajowej, w tym peronów przystankowych zwiększona zostanie dostępność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się integrację komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną oraz budowę parkingu Park and Ride w rejonie ul. Inflanckiej. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową załączoną do przetargu.

W ramach tego Zadania Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych.

2.2. Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) polegać będzie na wykonaniu przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego z podziałem na Zadania 2.1 - 2.6.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zamówienia podstawowego), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dla zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres udzielenia ww. zamówień został określony w pkt 4.3 SIWZ.

3. Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach Zadania 1 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zasady skorzystania z prawa opcji:

1. Z uwagi na realizację niniejszego zamówienia wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, podjęto decyzję o przeprowadzeniu 2 odrębnych postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawców do realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Pierwsze zamówienie (tj. niniejsze postępowanie przetargowe) realizowane jest wspólnie przez ZIM (Zadanie 1) i ŁSI (Zadanie 2) i obejmuje zakres prac ujętych w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. Drugie (odrębne) postępowanie przetargowe (...) będzie realizowane w całości przez ZIM i obejmuje budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin.

2. Jeśli na etapie otwarcia ofert na wykonanie ww. zamówień okaże się, że wartość robót budowlanych dla obydwu przetargów przekroczy wartość posiadanych środków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Umowie o dofinansowanie, Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od realizacji drugiego zamówienia. Wówczas w celu prawidłowej realizacji i eksploatacji niniejszego zamówienia Zamawiający w ramach Zadania 1 dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane realizowane w ramach prawa opcji muszą być dowiązane do opracowanej dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach SIWZ i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie linii tramwajowej na przebudowywanym odcinku.

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 będzie złożenie oświadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy na zamówienie podstawowe.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zadanie 1 z prawem opcji najpóźniej w terminie zakończenia realizacji umowy.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie zostało złożone przez ZIM w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po stronie ZIM obowiązku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robót w tym zakresie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamawiający informuje, iż w zakresie Zadania 1 (Zadanie ZIM) otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Umowa nr: UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

II.2.14)Additional information

1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 1.200.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

1.2.1. referencje,

1.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

1.2.3. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia Wykonawcy (...)

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

1.1. dwa zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 zł,

1.2. trzy zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 1 500,00 m.

2. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.1:

2.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.).

2.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

(...)

3. Warunek określony w pkt 6.3.3.3 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej:

3.1. jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która będzie jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie Zadania 1 (...),

3.2. jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych (...),

3.3. jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych (...),

3.4. jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych (...),

3.5. jedną osobą na stanowisko kierownika robót c.o. (...),

3.6. jedną osobą na stanowisko kierownika robót gazowych (...),

3.7. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (...),

3.8. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (...),

3.9. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 2, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (...).

4. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.3:

4.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.).

4.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

4.3. Przez pojęcie „drogowy obiekt inżynierski” należy rozumieć zgodnie z definicją art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.) tj.: obiekt mostowy (w tym: most, wiadukt, estakada), tunel, przepust, konstrukcję oporową.

4.4. Przez pojęcie „dokumentacji projektowej” rozumie się zbiór dokumentów zdefiniowany w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

4.5. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych (...)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl

4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały zawarte w pkt 19 SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/02/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/02/2021
Local time: 13:00
Place:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala 308, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Dot. Sekcji II.1.1) pełna nazwa postępowania: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt.warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty tych podmiotów oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą 90 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2020. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/12/2020