Roboty budowlane - 639306-2020

Submission deadline has been amended by:  109810-2021
31/12/2020    S255

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 255-639306

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726463
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726463
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.41.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314310 Układanie kabli
45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Północno - wschodnia część miasta Łodzi, na terenie dzielnicy Bałuty tj. ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do Al. Palki oraz ul. Strykowska od ul. Wojska Polskiego w rejon ul. Inflanckiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”,

Zadanie 2: „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”.

2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

2.1. Zadanie 1 (Zadanie ZIM) polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie których wykonana będzie przebudowa torowiska tramwajowego wraz z częścią drogową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Przebudowie podlegać będzie infrastruktura torowa (trakcyjna), sieciowa i przystankowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. W ramach zakresu ujętego w opracowaniu zakładana jest zwiększona separacja dla ruchu tramwajowego poprzez wydzielenie torowiska od jezdni dla ruchu kołowego umożliwiająca zwiększenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Ograniczona tym samym zostanie możliwość występowania zatorów i utrudnień w kursowaniu tramwajów. Poprzez przebudowę infrastruktury tramwajowej, w tym peronów przystankowych zwiększona zostanie dostępność i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się integrację komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną oraz budowę parkingu Park and Ride w rejonie ul. Inflanckiej. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową załączoną do przetargu.

W ramach tego Zadania Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych.

2.2. Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) polegać będzie na wykonaniu przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki w Łodzi oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego z podziałem na Zadania 2.1 - 2.6.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zamówienia podstawowego), Program Funkcjonalno-Użytkowy (dla zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres udzielenia ww. zamówień został określony w pkt 4.3 SIWZ.

3. Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach Zadania 1 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Zasady skorzystania z prawa opcji:

1. Z uwagi na realizację niniejszego zamówienia wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, podjęto decyzję o przeprowadzeniu 2 odrębnych postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawców do realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego”. Pierwsze zamówienie (tj. niniejsze postępowanie przetargowe) realizowane jest wspólnie przez ZIM (Zadanie 1) i ŁSI (Zadanie 2) i obejmuje zakres prac ujętych w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. Drugie (odrębne) postępowanie przetargowe (...) będzie realizowane w całości przez ZIM i obejmuje budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin.

2. Jeśli na etapie otwarcia ofert na wykonanie ww. zamówień okaże się, że wartość robót budowlanych dla obydwu przetargów przekroczy wartość posiadanych środków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Umowie o dofinansowanie, Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od realizacji drugiego zamówienia. Wówczas w celu prawidłowej realizacji i eksploatacji niniejszego zamówienia Zamawiający w ramach Zadania 1 dopuszcza udzielenie zamówienia w prawie opcji, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane realizowane w ramach prawa opcji muszą być dowiązane do opracowanej dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach SIWZ i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie linii tramwajowej na przebudowywanym odcinku.

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie realizacji Zadania 1 będzie złożenie oświadczenia woli przez ZIM o skorzystaniu z tego prawa nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy na zamówienie podstawowe.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Zadanie 1 z prawem opcji najpóźniej w terminie zakończenia realizacji umowy.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie zostało złożone przez ZIM w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, skorzystanie z prawa opcji, po tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji w zakresie Zadania 1 nie rodzi po stronie ZIM obowiązku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do ZIM z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Zadania 1 i dokonanie zlecenia realizacji robót w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, iż w zakresie Zadania 1 (Zadanie ZIM) otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: III Transport Działania: III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Umowa nr: UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 1.200.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

1.2.1. referencje,

1.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

1.2.3. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia Wykonawcy (...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

1.1. dwa zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 zł,

1.2. trzy zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 1 500,00 m.

2. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.1:

2.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.).

2.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

(...)

3. Warunek określony w pkt 6.3.3.3 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej:

3.1. jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która będzie jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie Zadania 1 (...),

3.2. jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych (...),

3.3. jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych (...),

3.4. jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych (...),

3.5. jedną osobą na stanowisko kierownika robót c.o. (...),

3.6. jedną osobą na stanowisko kierownika robót gazowych (...),

3.7. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (...),

3.8. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (...),

3.9. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 2, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (...).

4. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.3:

4.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.).

4.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

4.3. Przez pojęcie „drogowy obiekt inżynierski” należy rozumieć zgodnie z definicją art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.) tj.: obiekt mostowy (w tym: most, wiadukt, estakada), tunel, przepust, konstrukcję oporową.

4.4. Przez pojęcie „dokumentacji projektowej” rozumie się zbiór dokumentów zdefiniowany w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

4.5. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych (...)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl

4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały zawarte w pkt 19 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala 308, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dot. Sekcji II.1.1) pełna nazwa postępowania: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt.warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty tych podmiotów oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2020. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020