29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 639310-2020

Submission deadline has been amended by:  89259-2021
31/12/2020    S255

Węgry-Szeged: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2020/S 255-639310

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ELI-HU Nonprofit Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_81933484
Adres pocztowy: Wolfgang Sandner utca 3.
Miejscowość: Szeged
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Kod pocztowy: 6728
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szöllősy Anita
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Tel.: +36 305034720
Faks: +36 62550191
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eli-alps.hu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092882020/reszletek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001092882020/reszletek
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kutatás-fejlesztés

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Elővákuum rendszerrel kapcsolatos munkák

Numer referencyjny: EKR001092882020
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont elővákuum és technológiai gázrendszerével kapcsolatos kivitelezési és szerelési munkák elvégzése

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122450 Pompy próżniowe
42124300 Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza
45231112 Instalacja rurociągów
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231500 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3. hrsz. 01392/19

II.2.4)Opis zamówienia:

Az A épületben a lézerrendszerek működtetéséhez illetve a lézeres sugárzás cél- és kísérleti területre juttatásához elővákuum szükséges, melyet a csarnok hídszerkezetére függesztett elővákuum központok biztosítanak, így a vákuumszivattyúk által keltett rezgések a csővezetékbe iktatott rugalmas rezgéscsillapítók segítségével távol tartható a lézercsarnoktól és a célterületektől. Az elővákuum 0,1 mbar nyomású, az egyes célterületek elővákuum igénye az átadott vázlatterv jelöléseinek megfelelően.

Az üzemeltetéshez szükséges elővákuumot 22 db – a megadott elszívási igényeknek megfelelően méretezett darabszámú szivattyúblokkból álló, önállóan, elkülönülten működő gépegység biztosítja. A tervezésnél tehát figyelembe kellett venni a későbbi fejlesztések lehetőségét is, amennyiben ezek vákuumigénye növekszik.

A gépegységeket 11 db – a csarnok légterében lévő hidakhoz kapcsolt – podeszten helyezzük el, ezzel csökkentve a rezgéscsillapított területekre jutó mechanikai rezgést. A rezgéscsillapítást három helyen tervezzük megoldani:

– közvetlenül a szivattyúk után elhelyezett kompenzátorokkal,

– valamint a bunkerekhez és az LTA illetve lézerterületek tisztatéri paneljeihez rögzített vákuumcsöveknek a podesztekre (hídszerkezetre) függesztett csővezetékekhez való csatlakoztatásánál beépítendő kompenzátorokkal,

– a gépegységeknek a podeszteken való elhelyezésénél kialakított gépalap és a podeszt közé lerakott rezgéscsillapító elemekkel.

A gépegységek valamennyi szivattyúját összekapcsoljuk az épületautomatika rendszerrel, így a vezérlő helyiségekben közvetlenül láthatóvá (lehívhatóvá) válnak az üzemszerű működés legfontosabb paraméterei, jelzései, riasztása, továbbá lehetővé válik a távoli indítás/leállítás valamint a takarékos üzemre való átkapcsolás. A szervizeléshez szükséges összes paraméter a szivattyúhoz közvetlenül a csatlakoztatott épületfelügyeleti rendszeren tekinthető meg. Itt kell elvégezni a beszabályozást is.

A szivattyútelepektől az előzetesen felmért nyomvonalakon a tervezett típusú és átmérőjű csővezetékeken keresztül jut el az elővákuum szolgáltatás a tisztatéri laboratóriumokba, ahol (vételi pontokon) nyomástávadó biztosítja az átadott szolgáltatás megfelelősségét és automatikus tolózárak biztosítják a megfelelő szakaszolhatóságot az üzemeltetés során. A csővezeték 1 4404 minőségű rozsdamentes acél.

A csővezeték a technológiai gázok tekintetében 1/2" méretig varratnélküli illetve nagyobb átmérők esetén hosszvarratos cső, mely bizonylatoltan megfelelő tisztítási eljárással zsír- és olajmentesített 99,999 % tisztaságú gázokhoz alkalmas kivitelű. A cső belső felületi érdessége kb.1,0 um. A varrat nélküli saválló cső ASTM A 269 szerint, olaj- és zsírmentesre tisztítva. A csővezetékhez műbizonylat szükséges EN 10204/3.1 szerint. (A műbizonylatot a nyertes ajánlattevőnek kell beszereznie a teljesítés során.) A csőosztály specifikáció szerinti ”3” csőosztály használandó a kiépítéshez. Csövek összehegesztése AWI orbitális eljárással kell, hogy történjen, a hegesztési varratok vastagsága legalább a falvastagságnak megfelelő legyen.

Az „A” épületi híddaru motorizálása és teherbírás növelés.

A jelen beszerzéssel érintett DN200 - DN250 átmérőjű vákuumtechnológiai rozsda- és olajmentes acélcső hossza:. 995 fm

A jelen beszerzéssel érintett nagy tisztaságú, elektropolírozott, orbitális hegesztésű technológiai gáz csővezeték rendszer hossza: 1 026 fm

A jelen beszerzés keretében beépítendő vákuum pumpák száma: 61 db.

A közbeszerzés magában foglalja a vákuum rendszer csővezeték kiépítését, vákuum szivattyúk, vákuum-nyomásmérők, vákuum-tolózárak és egyéb vákuumtechnológiai eszközök leszállítását és beépítését, nitrogén és sűrített levegő ellátórendszerek csővezetékeinek és szerelvényeinek kiépítését.

A kivitelező a kivitelezési szerződés alapján az építési-szerelési munkák műszaki átadás-átvétele előtt köteles a létesítményre vonatkozóan próbaüzemet tartani. A próbaüzem időtartama 30 nap.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Az összes beépítendő elővákuum-pumpa esetében a gyártó által megadott, folyamatos névleges üzemre vonatkoztatott kumulált villamosenergia fogyasztása 4000 üzemórára vetítve kWh mennyiségben / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Az összes beépítendő elővákuum-pumpa esetében a gyártó által megadott, legkisebb terhelésű folyamatos üzemre vonatkoztatott - a pumpába gyárilag beépített/összeépített valamennyi energia megtakarító funkció aktiválásával elérhető - kumulált villamosenergia fogyasztása 4000 üzemórára vetítve kWh mennyiségben / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ajánlattevő a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson túl hány hónap többletjótállást vállal. (min. 0, max.: 12 hónap) / Waga: 10
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 395
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Az ajánlatkérő az építési-szerelési munkák ellenértékét részben a GINOP-2.3.6-2015-00001 forrásból finanszírozza.

II.2.14)Informacje dodatkowe

A teljesítési határidő a teljesítési kötelezettség kezdőnapjától számított 395 naptári nap. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

Az ajánlatkérő a közbeszerzés fedezetét részben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal 2017.4.11. napján megkötött NKFIH-902-1/2017 azonosítószámú támogatási szerződés, részben pedig a Nemzetgazdasági Minisztériummal 2015.9. 25-én kötött GINOP-2.3.6-2015-00001 azonosító számú támogatási szerződések alapján biztosítja.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:

Az AT-nek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi AT-nek az ajánlatában annak benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az AT-nek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania azzal. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 8. § ib) pontja esetén a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosról kell nyilatkozni; vagy ha az AT-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők tekintetében külön EEKD-t kell benyújtani az ajánlatban. A közös ajánlattevők képviseletében az elektronikus formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő csatolja.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében külön EEKD-t is be kell nyújtani.

Az EEKD-t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.

AT-nek nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben

(i) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve

(ii) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás mód:

SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatban csatolnia kell az EEKD-t, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőesetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

P.1-P.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/3. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P.1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely nem teszi lehetővé a beszámolók benyújtását, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított – adózott eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P.2–3. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes, illetve a közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevétele nem éri el 300 000 000, - forintot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el az 600 000 000,-Ft-ot.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a 300 000 000,- forintot.

A P/1. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/2. és P/3. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

M.1-M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1–M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásokat a Korm.rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi és minőségi adatot,

— a teljesítés helyét,

— a teljesítés idejét (a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.rendelet 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-re is.

M.2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a M.2. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakember(ek) tekintetében az ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:

— végzettséget igazoló okirat másolata,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,

— a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Az ajánlatkérő az előírt szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az ajánlattevőnek az M/2. pont a) alpontja szerinti szakember tekintetében - amennyiben az adott szakember szerepel az említett nyilvántartásban - olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy jogosultság és kamarai nyilvántartási száma) is meg kell adniuk, amelyek alapján az ajánlatkérő az ellenőrzési kötelezettségének eleget tud tenni. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Ezen felül az EKRr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 24. §-ának (2) bek.-re.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 24. §-ának (2) bekezdésére.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített olyan referenciamunká(ka)t, mely(ek)nek tárgya összességében 700 fm hosszúságú nagy tisztaságú, elektropolírozott, orbitális hegesztésű technológiai gáz csővezeték megvalósítását tartalmazó építés-szerelési munka volt.

M.1.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített legalább, összesen 110 fm hosszúságú minimum DN100 átmérőjű vákuumtechnológiai rozsda- és olajmentes acélcső gyártás és/vagy beépítés és/vagy értékesítés tárgyú referenciá(ka)t.

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható. Egy alkalmassági feltétel több referenciából is teljesíthető.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:

a) legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint energiaellátási építmények és/vagy épületgépészeti szakterületen (MV-EN vagy MV-ÉG vagy azzal egyenértékű szakterületen) a felelős műszaki vezetői nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, gyakorlati idővel;

b) legalább 1 fő, MSZ EN ISO 14732 szerinti hegesztőgép-kezelői végzettségű, legalább 24 hónapos tapasztalattal rendelkező szakembert, aki tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal is rendelkezik, hegesztéssel, nyílt lánggal, veszélyes felmelegedéssel járó munkavégzés szakágból;

c) legalább 1 fő, MSZ EN ISO 9712 szerinti roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgáló végzettségű, és VT2-es minősítéssel rendelkező, legalább 24 hónapos tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható. Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2. a) pont szerinti szakembernek a szerződés hatályba lépésekor rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti - a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti - felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

Az ajánlatkérő az M.2 pont szerinti valamennyi szakember tekintetében elfogadja az egyenértékű végzettséget is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a vételárat a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 19. címe, így különösen a 32/A. § szerint egyenlíti ki.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1)–(3) és (6) bek-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

AK a Kbt. 135. §-ának (8) bek alapján legfeljebb - a tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő, de legfeljebb 300 millió forint mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

Késedelmi kötbér (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 0,1 %/nap), max. 10 %

Hibás teljesítési kötbér a vállalt üzemszünet megszegéséért (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 0,2%/munkanap),

Hibás teljesítési kötbér az értékelési szempontok szerinti vállalás megszegéséért (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 2 %-a),

Meghiúsulási kötbér (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 20 %-a),

Teljesítési biztosíték (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a),

Jótállás (36 hónap),

Jótállási biztosíték (áfa és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a),

Előleg-visszafizetési biztosíték (a vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb 75 millió Ft. feletti előlegre).

Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás (teljes vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.

Az ajánlatkérő 7 részszámla kiállítását teszi lehetővé (1. számla: 25 %, 2. számla: 10 %, 3. számla: 10 %, 4. számla: 10 %, 5. számla: 10 %, 6. számla: 20 %, 7. számla: 15 %)

Az igénybe vett előleg elszámolása a részteljesítések ellenértékeiből kerül levonásra olyan arányban, ahogy az adott részteljesítés értéke aránylik a teljes vállalkozói díjhoz.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell legalább 890 millió forint/kár és 1400 millió forint/év kártérítési limitű, harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre is kiterjedő építés-szerelési felelősségbiztosítással. A kivitelezési szerződésnek mindenben megfelelő felelősségbiztosítás megkötését igazoló okiratot a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor köteles az ajánlatkérőnek átadnia.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Az ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum [Kbt. 41/B. § (2) bekezdés]. Az árazott költségvetést excel formátumban is be kell nyújtani.

2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek].

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: SZ/1., P/1.-P/3. és III.1.3) M/1.-M/2. pont.

8. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

9. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést.

11. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatát.

12. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68.§ (4) bek szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével.

13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell [Kbt. 47. § (2) bekezdés].

14. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 134. §-ának (5) bek. szerinti nyilatkozatot.

15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Helyszíni bejárás: 2021. január 14. napján 10.00 órai kezdettel. Találkozó helyszíne: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3

17. A közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kelemen Zoltán - lajstromszáma: 00185

18. Az ajánlati kötöttség min. időtartama IV.2.6.pontja alapján: 2 hónap (60 nap) az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

19. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont tekintetében: 0-10 pont.

20. Az értékelés módszere az „ár” értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok tekintetében arányosítás. A többletjótállási időre vonatkozó értékelési szempont tekintetében az értékelési módszer az egyenes arányosítás. Részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

21. Az ajánlatkérő a minőségi értékelési szempontok tekintetében nem határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb mértékét.

22. Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen lenne. A megrendelni kívánt építési-kivitelezési munka egy létesítményre (egymással műszaki egységben álló építményegyüttesre) vonatkozik, a kivitelezési munkák részekre bontását sem műszaki, sem pedig pénzügyi szempontok nem indokolják. Továbbá egy munkaterületen, egy időben adott esetben több kivitelező munkavégzése munkavédelmi - balesetvédelmi szempontból is aggályos lenne, valamint a garanciális követelmények érvényesítése érdekében is problémás ugyanarra a műszakilag és funkcionálisan is összefüggő munkára, amely egy időben kerül megvalósításra, több szerződést kötni. Jelen továbbépítés célja a kutatási technológiának helyet adó épület műszaki szolgáltatási színvonalának emelése. Ezen szolgáltatásokat megtermelő berendezések helyhiány, és a speciális rezgésmentességi feltételek miatt azonban sem a jelenlegi, sem a továbbépítés keretében létrejövő koncepció szerint nem tudtak, nem tudnak fizikailag ebben az egyetlen épületben koncentrálódni. A delokalizált, de műszakilag egyetlen összefüggő szolgáltatás biztosítására létrehozott rendszerek megosztott építése műszakilag célszerűtlen, illetve szükségtelen többletmunkát igényelne a kapcsolódási pontok megfelelő tervezése és megfelelőségének vizsgálata is.

23. A közbeszerzési eljárással összefüggésben az ajánlatkérő által megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás az ajánlatkérő weboldalán szabadon hozzáférhető a következő elérési úton: https://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Adatkezelesi-tajekoztato-kozbeszerzesi-eljarasok-kapcsan-2. Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhetőségéről tájékoztassák a velük kapcsolatban álló érintett természetes személyeket.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020