Roboty budowlane - 639312-2020

Submission deadline has been amended by:  43883-2021
31/12/2020    S255

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 255-639312

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895910
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót rozbiórkowych podjazdu dwupoziomowego oraz zadaszenia wejścia głównego budynku frontowego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.140.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w szczególności robót rozbiórkowych/ wyburzeniowych podjazdu dwupoziomowego oraz zadaszenia wejścia głównego budynku frontowego szpitala. W zakresie zamówienia należy uwzględnić roboty budowlane, odtworzeniowe w zakresie budynku i terenu przyległego, w rejonie prowadzonych robót, zgodnie z uwarunkowaniami Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Całość robót należy wykonać zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej zw. OPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz PROJEKTEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w szczególności robót rozbiórkowych/ wyburzeniowych podjazdu dwupoziomowego oraz zadaszenia wejścia głównego budynku frontowego szpitala. W zakresie zamówienia należy uwzględnić roboty budowlane, odtworzeniowe w zakresie budynku i terenu przyległego, w rejonie prowadzonych robót, zgodnie z uwarunkowaniami Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Całość robót należy wykonać zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej zw. OPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz PROJEKTEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji inwestycji (T) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 z dnia 28.06.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 12 000,00 zł.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV JEDZ. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z rozdziałem XXI SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Dział Zamówień Publicznych.

Deszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie bezpłatnego i intuicyjnego narzędzia do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

b) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

c) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

d) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

e) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ.

2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ.

3. Podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt. 2 i 3 SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020