Roboty budowlane - 639313-2020

31/12/2020    S255

Polska-Antonin: Roboty budowlane

2020/S 255-639313

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Antonin
Krajowy numer identyfikacyjny: 25002730
Adres pocztowy: 63-421
Miejscowość: Antonin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: PL416
Państwo: Polska
E-mail: antonin@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 627348124
Faks: +48 627348128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.antonin.poznan.lasy.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_antonin/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo (gospodarka leśna)

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa zbiornika Brzozowiec i mokradła Żabiniec

Numer referencyjny: SA.270.16.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika Brzozowiec (część I zamówienia) oraz mokradła Żabiniec (część II zamówienia) w ramach projektu małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Antonin.

— Część I: 1) odbudowa zbiornika Brzozowiec, polegająca na odbudowie istniejących urządzeń wodnych 2) konserwacja rowu szczegółowego „KH” na terenie leśnym Nadleśnictwa Antonin

— Część II: przebudowa mokradła Żabiniec, polegająca na budowie zastawki i dwóch progów na rowach szczegółowych.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa zbiornika Brzozowiec

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Zbiornik: Działka numer 910, obręb Antonin, Jednostka ewidencyjna Przygodzice

2) Rowy: Odcinek nr I – od km 2+692 do km 3+450 o l = 758 mb; Odcinek nr II – od km 3+560 do km 5+631 o l = 2071 mb.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólny zakres zamówienia w części nr I zamówienia:

1) Odbudowa zbiornika Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej polegająca na adaptacji istniejącego stawu „Brzozowiec” na zbiornik małej retencji wody poprzez odbudowę grobli i mnichów w ramach projektu małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Antonin. Roboty polegające na odbudowie istniejących urządzeń wodnych: zbiornik retencji wody, mnich wylotowy pod drogą polną od strony zachodniej, mnich wlotowy z doprowadzalnika „KH”, istniejącego rowu melioracyjnego, mnich wylotowy do istniejącego doprowadzalnika „KH”;

2) Konserwacja rowu szczegółowego „KH” na terenie leśnym Nadleśnictwa Antonin (celem jest konserwacja rowu szczegółowego „KH” prowadzącego wodę do zlewni leśnej, położonej na wschód od dużego kompleksu stawów rybnych, w tym do napełnienia i na pokrycie parowania zbiornika „Brzozowiec” o powierzchni ca 1,5 ha lustra wody. Odcinek I – od km 2+692 (od przepustu na drodze leśnej) do km 3+450 (zbiornik „Brzozowiec”) o długości 758 mb; Odcinek II – od km 3+560 (zbiornik „Brzozowiec”) do km 5+631 o l = 2071 mb.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty(decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.

W odniesieniu do części I zamówienia, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w dwóch osobnych fakturach:

— faktura rozliczająca roboty polegające na odbudowa zbiornika „Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej polegająca na: „Adaptacji istniejącego stawu „Brzozowiec” na zbiornik małej retencji wody poprzez odbudowę grobli i mnichów w ramach projektu małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Antonin (po zakończeniu i odbiorze tych prac),

— faktura rozliczająca prace polegające na konserwacji rowu szczegółowego „KH” na terenie leśnym Nadleśnictwa Antonin (po zakończeniu i odbiorze tych prac).

Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego ogłoszenia (limit znaków) szczegółowy opis i zakres rzeczowy prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w części nr 1 zawarty został w:Projekcie Budowlano-Wykonawczym, stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Przedmiarach robót oraz Kosztorysach Ofertowych, stanowiących załączniki nr 5 do SIWZ (osobnych dla odbudowy zbiornika oraz konserwacji rowów), udostępnionych na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_antonin/zamowienia_publiczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwaranacji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do co najwyżej dnia 30 października 2021 r.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 36 miesięcy.

Zamawiający premiuje wskazanie w ofercie wcześniejszego terminu wykonania umowy przez Wykonawcę oraz dłuższego okresu gwarancji (pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa mokrałda Żabiniec

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Działka numer 262, obręb Ludwików, Jednostka ewidencyjna Przygodzice, Gmina Przygodzice

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólny zakres zamówienia w części nr II zamówienia:

Przebudowa mokradła Żabiniec, zlokalizowanego w województwie wielkopolskim, powiat ostrowski, Gmina Przygodzice, obręb ewidencyjny Ludwików, Leśnictwo Czarnylas” w ramach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” polegająca na budowie zastawki i dwóch progów na rowach szczegółowych, zlokalizowanych na terenie leśnictwa Czarnylas, Nadleśnictwo Antonin.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 1) Zastawki na rowie „A” z drewna dębowego (akacji) na trasie rowu „A”, zakonserwowaną ciśnieniowo. 2) Progi drewniano – kamienne o wysokości 0,4 do 0,5 m.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty(decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty(decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego ogłoszenia (limit znaków) szczegółowy opis i zakres rzeczowy prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w części nr 1 zawarty został w:Projekcie Budowlano-Wykonawczym, stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, Przedmiarach robót oraz Kosztorysach Ofertowych, stanowiących załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwaranacji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz ze środków własnych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do co najwyżej dnia 30 października 2021 r.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 36 miesięcy.

Zamawiający premiuje wskazanie w ofercie wcześniejszego terminu wykonania umowy przez Wykonawcę oraz dłuższego okresu gwarancji (pozacenowe kryterium oceny ofert)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia speł. war. udziału w postępowaniu należy złożyć:— JEDZ wraz z ofertą, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,— oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art.24 ust. 5 pkt 5-8 Pzp,— oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:1) o których mowa w pkt 7.1. lit. g) - i) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; zaświadczenia z urzędu skarbowego i zaś. z ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,(b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,2) o których mowa w pkt 7.1. lit. j) SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Z uwagi na ogr. formularza CD. w pkt III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) Dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: I) dla Części I: 200.000 zł; II) dla Części II: 50.000 zł

b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż I)dla Części I: 200.000 zł, dla Części II: 50.000 zł

CD III.1.1) Zapis ze względu na brak odpowiedniej liczby znaków w pkt III.1.1 - zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej (pkt. 7.4 SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert wraz z ofertą oraz powinno mieć formę dokumentu elektronicznego,podpisane go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. g–n (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; zaświadczenie z urzędu skarbowego; zaświadczenie z ZUS; informacja z KRK;oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz z art. 24 ust.5 pkt5-8) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, należy podać w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ.

Informacje na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 5) JEDZ;

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł (dla I części zamówienia) lub 50 000 zł (dla II części zamówienia) wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę tego ubezpieczenia.

CD III.1.1) Zapis ze względu na brak odpowiedniej liczby znaków w pkt III.1.1 - zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na arty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy):

I) dla Części I: - co najmniej 1 robotę (przez robotę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu podobnych prac z robót budowalnych w zakresie budowy lub przebudowy zbiorników wodnych i mokradeł (melioracja wodna lub budownictwo wodne),, na kwotę nie mniejszą niż 180 000 zł brutto,

II) dla Części II: - co najmniej 1 robotę (przez robotę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu podobnych prac z robót budowalnych w zakresie budowy lub przebudowy zbiorników wodnych i mokradeł (melioracja wodna lub budownictwo wodne), na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto,

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Części I - 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowalnym, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach w zakresie melioracji lub budownictwa wodnego, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa

II) dla Części II - 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowalnym, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach w zakresie melioracji lub budownictwa wodnego, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi) i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska kierownika budowy wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tej osoby i podstawach dysponowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należy podać w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ.Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. osób skierowanych do realizacji zamówienia podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ - we wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),

— dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty,

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot;2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2.SIWZ),polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. g–n SIWZ (...)

Z uwagi na ogr. formularza CD. w pkt III.2.2)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

CD III.1.1) Zapis ze względu na brak odpowiedniej liczby znaków w pkt III.1.3 - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(..)(odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; zaświadczenia z urzędu skarbowego; zaśw. z ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, info. z Krajowego Rejestru Karnego; ośw. ws.braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art.24 ust. 5 pkt 5-8).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Antonin, ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin, Polska, pokój nr 2.7

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60 % Termin realizacji - 20 %, Okres gwarancji - 20 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarty jest w SIWZ.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na pełen etat osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w tym w szczególności czynności wykonywane przez operatorów maszyn i urządzeń podczas wykonywania wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkich czynności przewidziane do wykonywania ręcznego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla części: Dla części I w wysokości 6800 PLN (osiem) Dla części II w wysokości 1 600 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły). Ofertę oraz JEDZ sporządza się,pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawców jest dostępny na miniPortalu.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej brutto wynikającej na daną część zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020