Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 639314-2020

Submission deadline has been amended by:  68404-2021
31/12/2020    S255

Hrvatska-Zagreb: Iskopavanje i zatrpavanje

2020/S 255-639314

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željka Abramović
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391808
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0046232
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-12/2020/R3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45112600 Iskopavanje i zatrpavanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 131 112.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45112600 Iskopavanje i zatrpavanje
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
90722000 Sanacija okoliša
90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada
45112500 Zemljani radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, Lokacija jame „Sovjak“ - Jama „Sovjak'' nalazi se na katastarskoj čestici 4457 k.o. Viškovo koja je...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge projektiranja, izvođenja radova, te ishođenja svih potrebnih dozvola (građevinskih dozvola za sve faze, uporabnih dozvola za sve faze, i dr. prema Zahtjevima naručitelja u Knjizi 3) na projektu sanacije jame Sovjak, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 0,3
Cijena - Ponder: 0,7
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 131 112.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 54
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

U postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Sanacija lokacije visokoonečićene opasnim otpadom – jama Sovjak (KK.06.3.1.06) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (O...

II.2.14)Dodatni podaci

Zbog tehničke nemogućnosti objave 6. po redu CPV-a isti se objavljuje kao dodatni podatak a odnosi se na CPV oznaku: 71320000-7, CPV opis: Usluge tehničkog projektiranja.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1 Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni elektronički eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – ažurirani popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru u postupku javne nabave od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju Ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

7.7 Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora navedeni su u Posebnim uvjetima Ugovora (Knjiga 2 ove dokumentacije o nabavi). Ugovor se daje na uvid ponuditeljima, te isti nije potrebno dostavljati u sklopu ponude.

Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN-a 2016.

Naručitelj polaže pravo na intelektualno i fizičko vlasništvo svih materijala koji nastanu tijekom provedbe ovog ugovora od strane Izvođača. Naručitelj je u potpunosti slobodan dalje koristiti, davati na uporabu ili prepravljati materijale bez traženja dopuštenja od Izvođača.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/02/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 8 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/02/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište Naručitelja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Nema ih.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Nema ih.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/12/2020