Roboty budowlane - 639318-2020

31/12/2020    S255

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane

2020/S 255-639318

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-560
Państwo: Polska
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.drmg.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

Numer referencyjny: 186/BZP-U.500.86/2020/MS
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względów na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1. ogłoszenia:Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o, których mowa wart.13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45232460 Roboty sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”.

2. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na realizację usług z zakresu zadań społecznych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół przedmiotowego obiektu, obejmującego wykonanie m.in. nowego układu ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych, wiaty śmietnikowej, nowych miejsc parkingowych, placu zabaw, boiska do kosza, ogrodzenia przedmiotowych działek oraz montażu elementów małej architektury, zagospodarowanie zieleni, wykonanie niezbędnych robót ziemnych instalacyjnych oraz wyrównanie i ukształtowanie terenu.

Projektowany budynek, zlokalizowany jest na działce w obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz ochroną konserwatorską archeologiczną.

Przewidywana nowa funkcja budynku ma być prospołeczna. Projektowany budynek powstanie na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych jako siedziba domu sąsiedzkiego, wsparcia podwórkowego oraz oddział przedszkola.

Realizację zadania należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej Biura projektowego Kremer Graf.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać komplet prac objętych projektem:

A. Rozbiórkę budynków (zgodnie z projektem rozbiórki i decyzją pozwolenia na rozbiórkę) oraz innych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej: ogrodzeń oraz nawierzchni utwardzonych.

B. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją

C. Budowę budynku użyteczności publicznej, przeznaczonego na realizację usług z zakresu zadań społecznych

D. Budowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

E. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i armatury w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową

F. Wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, przyłącza gazowego, usunięcie kolizji z istniejącą instalacją gazową, przyłącze elektroenergetyczne, oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania zewnętrznego oświetlenia

G. Zagospodarowanie terenu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową

H. Uporządkowanie terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakres rzeczowy zamówienia jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.01-22-0002/17-01 z dnia 21.01.2020 o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75 000 zł.

2. Terminy wykonania zamówienia:

2.1. Wykonanie rozbiórki budynków - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

2.2. Realizacja robót budowlanych - do dnia 31 maja 2022r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

Zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

Decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

Przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

Dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej,

Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia

Niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 6 000 000 zł brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 3 powyżej, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:

4.1. kierownika budowy posiadającego:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

4.2. kierownika robót posiadającego:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.

4.3. kierownika robót posiadającego:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.

4.4. kierownika robót posiadającego:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.

Kierownik budowy / kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

Prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie, chyba że SIWZ stanowi inaczej. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków,które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ dostępnej wraz niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020