Roboty budowlane - 639319-2020

Submission deadline has been amended by:  97196-2021
31/12/2020    S255

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 255-639319

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726437
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726437
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.37.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania: „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta do posesji nr 42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zadanie 2: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na odcinki.

2. Niniejsze zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na ww. Zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71300000 Usługi inżynieryjne
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351910 Usługi geologiczne
71352000 Usługi badania podłoża
71354000 Usługi sporządzania map
77300000 Usługi ogrodnicze
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ul. Przybyszewskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania:

„Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: „Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta do posesji nr 42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zadanie 2: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na odcinki.

2. Niniejsze zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

2.1. Zadanie 1 (Zadanie ZIM) polegać będzie na

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót wg opracowanej dokumentacji polegającej na przebudowie linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego (do styku połączenia z projektem realizowanym w ramach przebudowy ul. Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem do al. Śmigłego-Rydza. Zakres robót obejmuje całą szerokość pasa drogowego, przebudowę oświetlenia, wymianę słupów, usunięcie kolizji z sieciami poszczególnych gestorów, budowę (przebudowę) odwodnienia, wykonanie inwentaryzacji i koncepcji zieleni, dobór mebli miejskich, przebudowę infrastruktury torowej sieciowej i przystankowej.

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia wymaganych testów oraz niezbędnych prób, w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń oraz obiektów związanych z niniejszą przebudową, w tym pozyskania wszystkich dokumentów potrzebnych

Do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

• Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla wszystkich branż,

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

• Uzyskanie Pozwolenia na Budowę/ Zgłoszenie/ZRiD,

• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• Sporządzenie projektu stałej i tymczasowej organizacji robót z kompletem wymaganych uzgodnień,

• Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż,

• Utrzymanie istniejących dróg na terenie budowy oraz zabezpieczenie ruchu drogowego

I pieszego na czas budowy,

• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

• Zgłoszenie zakończenia robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

2.2. Zadanie 2 (Zadanie ŁSI) obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego w podziale na odcinki:

Odcinek I: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej,

Odcinek II: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w skrzyżowaniach ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy:

1. dla Zadania 1 – w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego dla tego Zadania,

2. dla Zadania 2 - w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego dla tego Zadania.

Zakres i warunki udzielenia ww. zamówień zostały określone w pkt 4.3 SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający w zakresie zadania nr 1 ubiega się o dofinansowanie w ramach PRO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 03 - III Transport Działania: 01 - III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: 03 - III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź.

2. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 260 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

1.2. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

1.3. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

1.3.1. referencje,

1.3.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi były wykonywane,

1.3.3. jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, w przypadku robót budowlanych - inne dokumenty, w przypadku usług – oświadczenie Wykonawcy.

1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi (...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

1.1. 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł.

1.2. 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 300,00 m.

2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie co najmniej dwa zamówienia (usługi), polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o łącznej wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł.

3. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.1:

3.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.).

3.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).

3.3. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa” Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 202 poz. 1129).

3.4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót budowlanych. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

3.5. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia ww. warunku w taki sposób, aby jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w warunku określonym w pkt 6.3.3.1.1 SIWZ, drugi podmiot – doświadczenie w wykonywaniu zamówień, o których mowa w warunku określonym w pkt 6.3.3.1.2 SIWZ, a trzeci podmiot – doświadczenie w wykonywaniu zamówień, o których mowa w warunku określonym pkt 6.3.3.2.SIWZ

3.6. W przypadku robót obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość robót zgodnych z zakresem określonym w pkt 6.3.3.1.1. SIWZ.

3.7. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku w składanych dokumentach należy wykazać wykonane roboty budowlane:

1) dla warunku określonego w pkt 6.3.3.1.1 – o łącznej wartości nie mniejszej niż 22 000 000,00 PLN brutto,

2) dla warunku określonego w pkt 6.3.3.1.2 – (...)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl

4. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały zawarte w pkt 19 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala 308 POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym w SIWZ, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.1.1) i III.1.3), nazwa, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

6. Okres związania ofertą - 90 dni.

7.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1a ustawy w przypadku nie przyznania ww. środków lub ich części.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U 2020 r., poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020