Roboty budowlane - 639323-2020

31/12/2020    S255

Polska-Białystok: Roboty budowlane

2020/S 255-639323

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 20B
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-328
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@uwb.edu.pl
Tel.: +48 857457117
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwb.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uwb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uwb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb W. Ekonom.-Informatycznego UwB z siedzibą w Wilnie wraz z infrastr. techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: Dzp-391/55/R/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SIWZ) na który składa się PFU wraz z załącznikami, w tym „Koncepcja projektu obiektu przy Aguonu 22 w Wilnie” wykonana w roku 2019, na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku. Koncepcja jest Załącznikiem nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
39100000 Meble
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214400 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
77211400 Usługi wycinania drzew
77211600 Sadzenie drzew
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowej (składającej się w szczególności z ostatecznego wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, kosztorysu wykonawczego) zgodnie z warunkami wskazanymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej jako PFU) (dalej łącznie jako Dokumentacja),

b) wybudowanie zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją zgodnie z pozwoleniem na budowę obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie (dalej jako Obiekt) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację,

d) wykonanie innych obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora i użytkownika Obiektu, niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania, a także oddania do użytkowania Obiektu oraz obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora i użytkownika Obiektu w wydanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia decyzjach, zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach, warunkach.

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

2. Przedmiotem wyżej wskazanego zamówienia, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, mogą być:

a) usługi projektowe w zakresie sieci, przyłączy oraz zagospodarowania terenu, robót budowlanych o charakterze odpowiadającym zamówieniu podstawowemu,

b) roboty budowlane w zakresie stanu surowego i stanu wykończeniowego obiektu,

c) roboty elektryczne w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych,

d) roboty sanitarne w zakresie instalacji wentylacji- klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza cieplnego,

e) roboty drogowe w zakresie dróg i ukształtowania terenu oraz zieleni.

3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi kosztorys szacunkowego kosztu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 3 do Umowy),

A w przypadku braku odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym w oparciu o średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności ich użycia, a w przypadku braku stawki w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Sekocenbud) w oparciu o stawki rynkowe.

4. Zamówienie, o którym mowa w ppkt 3 niniejszego punktu, zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1064
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wymagane oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą):

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

W postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dotyczące tych podmiotów.

— Pełnomocnictwo

— zobowiązanie podmiotów trzecich

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):

3.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

Z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

Do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych (dotyczy KRS i CEIDG).

3.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 3.1.1. – 3.1.4.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca zagraniczny, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – art. 26 ust. 1 ustawy Pzp): Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

O których mowa w pkt. 3.1.:

4.1. ppkt. 3.1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4.2. ppkt. 3.1.2., 3.1.3. i 3.1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4.1 i 4.2 tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ppkt. 4.2 tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 4.1 i 4.2, zastępuje się

Je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

Lub gospodarczego właściwym ze względy na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Treść ppkt. 4.3 stosuje się.

4.5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem

Na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

5. Inne dokumenty:

5.1. W celu wykazania braku podstawy wykluczeniu z postępowania, w sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 1

Pkt 23) uPzp, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

O której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp, sporządzone według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.

5.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1, Wykonawca może przedstawić dowody,

Że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3. Powyższy dokument należy zamieścić na Platformie w zakładce,,Korespondencja z wykonawcami”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie,

Co najmniej:

1) jedno zamówienie (umowę) polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie budynku wraz z robotami zewnętrznymi (uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu), o łącznej wartości nie niższej niż 18.000.000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście milionów złotych), albo

2) jedno zamówienie (umowę) obejmujące zaprojektowanie oraz budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę budynku wraz z robotami zewnętrznymi (uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu), o łącznej wartości nie niższej niż 18.000.000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście milionów złotych), albo

3) jedno zamówienie (umowę) obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy budynku wraz z robotami zewnętrznymi (uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu), oraz jedno zamówienie (umowę) obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę budynku wraz z robotami zewnętrznymi (uzbrojeniem

I zagospodarowaniem terenu), przy czym łączna wartość tych zamówień (umów) była nie niższa niż 18.000.000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście milionów złotych).

W przypadku wykazania wartości robót budowlanych/usług w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót budowlanych/usług według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać,

Iż Wykonawca spełnia wskazane warunki. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:

3.2.1. wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3.2.2. wykazu usług wykonanych (załącznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

Są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

Do udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ).

2) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie i na warunkach określonych w § 28 i 29 Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, pokój 109, piętro I – Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300 000,00 zł;

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu tj. poręczenia lub gwarancji:

Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia ″dodaj dokument".

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Santander Bank Polska SA Nr 82 1500 1083 1210 8009 1442 0000

SWIFT CODE / BIC - WBKPPLPP

IBAN - PL82150010831210800914420000

Tytułem: Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie.

Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wadium musi obejmować okres związania ofertą.

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa

W art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa

W art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ppkt 7 i 8 bez potwierdzenia tych okoliczności.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Z zastrzeżeniem ppkt 7 i 8.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp. 1. Odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno: a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, c) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/Platformie – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, c) wobec innych czynności niż wymienionych w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, d) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, e) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Skarga - zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020