Stavební práce - 639338-2020

Submission deadline has been amended by:  89273-2021
31/12/2020    S255

Česko-Lysá nad Labem: Stavební práce

2020/S 255-639338

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Lysá nad Labem
Národní identifikační číslo: 00239402
Poštovní adresa: Husovo nám. 23
Obec: Lysá nad Labem
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 289 22
Země: Česko
Kontaktní osoba: Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: drapelova@becker-poliakoff.cz
Tel.: +420 224900000
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mestolysa.cz/cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Sportovní hala Lysá nad Labem

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000 Stavební práce
45212222 Výstavba tělocvičen
45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
45330000 Instalatérské a sanitární práce
37420000 Zařízení tělocvičen
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Město Lysá nad Labem

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Délka záruční doby / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Termín dokončení / Váha: 10
Cena - Váha: 80
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 16
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ:

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ splňuje dodavatel předložením dokladu, ze kterého je zřejmé, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel stanoví, že pro splnění této části profesní způsobilosti je dodavatel povinen předložit v rámci své nabídky výpisy z živnostenského rejstříku dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy pro výkon živností:

a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

b) projektová činnost ve výstavbě.

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ splňuje dodavatel předložením dokladu, ze kterého je zřejmé, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. Zadavatel stanoví, že pro splnění této části profesní způsobilosti je dodavatel povinen předložit v rámci své nabídky:

Osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru:

a) pozemní stavby,

b) technika prostředí staveb, specializace - technická zařízení,

c) technika prostředí staveb, specializace - elektrotechnická zařízení,

d) statika a dynamika staveb,

e) požární bezpečnost staveb.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/01/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/01/2021
Místní čas: 10:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se uskuteční v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě je neveřejné.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých).

Zadavatel stanoví, že jistotu je možno poskytnout formou:

a) neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky - záruční listiny (ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo

b) formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

c) formou pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podrobnosti jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/12/2020