Roboty budowlane - 639348-2020

Submission deadline has been amended by:  153744-2021
31/12/2020    S255

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2020/S 255-639348

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-95/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj budowy mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 (odc. 070 km 1+725 – km 2+450,80) klasy G wraz z infrastrukturą techniczną w m. Dębno i Szlembark, w tym projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektami technologicznymi oraz przedmiarem robót – w oparciu o projekt budowlany, decyzję ZRID nr 40/2019 z dnia 02.10.2019 r. oraz PFU,

b) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 Usługi projektowania mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 969, województwo małopolskie, powiat: nowotarski, gmina: Nowy Targ, Czorsztyn, miejscowość: Dębno, Szlembark, Maniowy

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj budowy mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 (odc. 070 km 1+725 – km 2+450,80) klasy G wraz z infrastrukturą techniczną w m. Dębno i Szlembark, w tym projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektami technologicznymi oraz przedmiarem robót – w oparciu o projekt budowlany, decyzję ZRID nr 40/2019 z dnia 02.10.2019 r. oraz PFU,

b) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: 28.04.2023 r.

UWAGA! W związku z przyjęciem przez Zamawiającego na gruncie postępowania jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 28.04.2023 r., Wykonawca może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia (o maksymalnie 30 dni tj. do dnia 29.03.2023r.).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów i kładek) o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 50 m, zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi równoważnej tej klasie.

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ, która posiada:

•odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

•doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogowego obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów i kładek) o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 50 m, zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi równoważnej tej klasie;

2) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która posiada odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne);

3) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

•odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia wykonawcze w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

•doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co najmniej jednej

Zakończonej roboty budowlanej dotyczącej budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogowego obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów i kładek) o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 50 m, zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi równoważnej tej klasie;

4) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA ROBÓT, która posiada odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne).

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 1 i 2 (Projektanta branży mostowej oraz Projektanta branży drogowej), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie te funkcje musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zamówienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji dotyczącej zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia– ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg95.20@zdw.krakow.pl) – zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

9. Kryterium oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) okres gwarancji i rękojmi – 30 %;

3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – 10 %.

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

10. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. III pkt 18 SIWZ.

11. Termin wykonania zamówienia: 28.04.2023 r. UWAGA! W związku z przyjęciem przez Zamawiającego na gruncie postępowania jako jednego z kryteriów oceny ofert kryterium SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 28.04.2023 r., Wykonawca może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 30 dni, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 29.03.2023 r.

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie (www.zdw.krakow.pl), gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020