Roboty budowlane - 639351-2020

Submission deadline has been amended by:  101842-2021
31/12/2020    S255

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2020/S 255-639351

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ zadanie 1

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-90/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 957 Krowiarki – Nowy Targ w zakresie określonym w OPZ – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

1) Zakres podstawowy zamówienia obejmuje:

a) kontynuację robót rozpoczętych przez innego wykonawcę (w ramach odrębnej umowy) prowadzonych w okresie 2017 – 2020 r. (na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i zgód właściwych organów na realizację robót);

b) realizację robót (na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i zgód właściwych organów na realizację robót).

2) Zakres opcjonalny zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu M1 na potoku Wielki Rogoźnik w m. Ludźmierz wraz z dojazdami oraz budowy mostu tymczasowego wraz z dojazdami i ich rozbiórki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300 Usługi projektowania mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW nr 957; woj. małopolskie; powiat suski, nowotarski; gmina Zawoja, Jabłonka, Czarny Dunajec, Nowy Targ; m.: Zawoja, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Piekielnik, Czarny Dunajec, Ludźmierz

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 957 Krowiarki – Nowy Targ w zakresie określonym w OPZ – w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.

1) Zakres podstawowy zamówienia obejmuje:

a) kontynuację robót rozpoczętych przez innego wykonawcę (w ramach odrębnej umowy) prowadzonych w okresie 2017 – 2020 r.– w zakresie dotyczącym następujących odcinków drogi (na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i zgód właściwych organów na realizację robót):

— odcinek II: od odc. ref. 080 km 6+017 do odc. ref. 090 km 0+233, długość ok. 3 463 m,

— odcinek III: od odc. ref. 100 km 1+250 do odc. ref.100 km 2+640, długość ok. 1 390 m,

— odcinek IV: od odc. ref. 100 km 4+800 do odc. ref. 100 km 5+800, długość ok. 1 000 m,

— odcinek VI: od odc. ref. 110 km 4+400 do odc. ref. 120 km 0+325, długość ok. 1 336 m,

— odcinek VII: od odc. ref. 120 km 6+260 do odc. ref. 120 km 7+108, długość ok. 848 m,

— odcinek VIII: od odc. ref. 140 km 0+810 do odc. ref. 150 km 0+071, długość ok. 381 m.

b) realizację robót (na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i zgód właściwych organów na realizację robót) w zakresie następujących odcinków drogi:

— odcinek V: od odc. ref. 100 km 9+260 do odc. ref. 100 km 9+680, długość ok. 420 m, wraz z rozbiórką starego i budową nowego mostu M6 na rzece Czarna Orawa w m. Jabłonka,

— rozbiórka starego i budowa nowego mostu M2 na potoku Czarnym w m. Czarny Dunajec wraz z dojazdami oraz dokończeniem robót związanych z dojazdami do mostu tymczasowego wybudowanego przez innego wykonawcę w 2019 r.

2) Zakres opcjonalny zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu M1 na potoku Wielki Rogoźnik w m. Ludźmierz wraz z dojazdami oraz budowy mostu tymczasowego wraz z dojazdami i ich rozbiórki.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres opcjonalny zamówienia

Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo wykonanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu M1 na potoku Wielki Rogoźnik w m. Ludźmierz wraz z dojazdami oraz budowy mostu tymczasowego wraz z dojazdami i ich rozbiórki.

Podstawowe prace i roboty wchodzące w skład zamówienia:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla mostu tymczasowego (objazdowego) w oparciu o szczegółowy zakres zadania, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozyskane opinie, decyzje i uzgodnienia, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na realizację robót;

b) wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących „Rozbudowę drogi woj. nr 957 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu drogowego M1 na potoku Wielki Rogoźnik” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymogów wynikających z wydanej decyzji ZRID, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz pozyskanych uzgodnień.

Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 30.11.2022 r.

Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania.

Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.

Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (usług, robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (usług, robót) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: zakres podstawowy zamówienia - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia) - 30.11.2022 r.

2. Wartość zamówienia wynosi 16 550 008,13 zł (netto), w tym: zakres podstawowy – 9 262 853,66 zł (netto), zakres opcjonalny – 7 287 154,47zł (netto).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości nie mniejszej niż 1 km i o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) brutto.

2) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o długości całkowitej nie mniejszej niż 15 m.

UWAGA!

— Wykonanie robót wskazanych w ppkt 1 – 2 mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

• odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie – przez cały okres ich trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót).

2) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA ROBÓT MOSTOWYCH, która posiada:

• odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia wykonawcze w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót (lub Kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o długości całkowitej nie mniejszej niż 15 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zadanie zgłoszone jest do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji dotyczącej zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— pełnego określenia przedmiotu zamówienia znajdują się w cz. I SIWZ (w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie tegoż z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg90.20@zdw.krakow.pl) – zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

9. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy – 5 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

10. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. III pkt 18 SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020