Roboty budowlane - 639352-2020

Submission deadline has been amended by:  101856-2021
31/12/2020    S255

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

2020/S 255-639352

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na podstawie art. 15 ust. 2, 3 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Zamawiającego prowadzi Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Sobejko
E-mail: przetarg@cwik.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cwik.logintrade.net/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cwik.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doprojektowanie i zbudowanie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina

Numer referencyjny: Z-2502-26/20
II.1.2)Główny kod CPV
45216112 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest doprojektowanie i zbudowanie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający posiada wielobranżową dokumentację projektową obejmującą budowę budynku Sądu Rejonowego w Nysie wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działce położonej w Nysie przy ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 66, 58, 69 k. m. 31).

Starosta Nyski Decyzją nr 158/16 z dnia 29.03.2016 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nysie nie została rozpoczęta w związku z czym Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę Sądu Rejonowego w Nysie przy ul Chopina i Programu Inwestycji wykonawca:

1) doprojektuje dokumentację projektowo – kosztorysową;

2) uzyska pozwolenie na budowę;

3) wybuduje budynek Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu;

4) uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji.

Doprojektowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegać będzie na jej dostosowaniu do obowiązujących przepisów prawa oraz optymalizacji, w której dopuszczalne będą zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów budowy obiektu przy zachowaniu:

1) niskich kosztów eksploatacji obiektu;

2) porównywalnych (ale nie gorszych) w znaczeniu użytkowo-estetycznym, do zastosowanych w obecnym projekcie materiałów wykończeniowych;

3) właściwych rozwiązań funkcjonalnych, przez które rozumiane będzie utrzymanie istniejących w projekcie pomieszczeń (przeznaczenie, powierzchnia oraz lokalizacja we właściwej strefie użytkowej) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i wytycznymi MS do projektowania budynków sądów powszechnych (stanowiącymi załączniki do SIWZ). Zamawiający wymaga utrzymania następujących stref użytkowych: dla petentów i uczestników postępowań sądowych, dla sędziów, dla administracji sądowej, strefę techniczną, parkingową i archiwalną obiektu. Układ powinien zapewniać separację ruchu i ograniczone strefy dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy oraz przebywających w budynku interesantów. Ewentualne zmiany funkcjonalne powinny być uzasadnione niższymi kosztami budowy lub późniejszej eksploatacji lub poprawą funkcjonalności obiektu przy zachowaniu w/w zgodności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane w okresie 48 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, (przez termin zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie), w tym 10 miesięcy na wykonanie prac projektowych (przez zakończenie których rozumie się uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i budowie (rozumianej jako wzniesienie, a nie odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, lub remont) kompletnego budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 30.000.000,00 zł brutto oraz powierzchni całkowitej, co najmniej 5.000 m2. Budynek winien uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami o następującym doświadczeniu:

1) osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

a) co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej, z których każda z nich wykonała samodzielnie co najmniej jedną dokumentację projektową w branży architektonicznej dla budowy (rozumianej jako wzniesienie, a nie odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, lub remont) kompletnego budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni całkowitej budynku minimum 3.500 m2, która została odebrana w okresie trzech lat przed terminem składania ofert i obiekt którego dokumentacja dotyczy uzyskał pozwolenie na budowę,

b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykonała samodzielnie co najmniej jedną dokumentację projektową w branży konstrukcyjno – budowlanej dla budowy (rozumianej jako wzniesienie, a nie odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, lub remont) kompletnego budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni całkowitej budynku minimum 3.500 m2, która została odebrana w okresie trzech lat przed terminem składania ofert i obiekt którego dokumentacja dotyczy uzyskał pozwolenie na budowę,

c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności drogowej,

d) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

e) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności telekomunikacyjnej,

f) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach:

a) Kierownik budowy, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, podczas wykonywania którego kierował przez cały okres ich trwania co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie (rozumianej jako wzniesienie, a nie odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, lub remont) kompletnego budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni całkowitej budynku minimum 3.500 m2, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe II stopnia,

b) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,

d) Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe;

e) Kierownik robót drogowych, posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe;

f) Koordynator - osoba do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w koordynacji przez cały okres ich trwania co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie (tj. wzniesieniu) kompletnych budynków wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni całkowitej każdego budynku minimum 3.500 m2. Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, wykształcenie wyższe;

g) Kierownik robót geologicznych, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia kat. VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Zamiast,,kierowania robotami budowlanymi” dopuszcza się doświadczenie w,,kierowaniu pracami geologicznymi” bez konieczności posiadania uprawnień budowlanych tej osoby.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 14:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500.000 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów zawarty jest w dokumentacji postępowania.

5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępować powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. lub 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020