Roboty budowlane - 639353-2020

Submission deadline has been amended by:  101837-2021
31/12/2020    S255

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2020/S 255-639353

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-91/20
II.1.2)Główny kod CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz – w zakresie określonym w OPZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) kontynuację robót rozpoczętych przez innego wykonawcę (w ramach odrębnej umowy) prowadzonych w okresie 2018 – 2019 r.;

b) wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacjach.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 969

Województwo małopolskie

Powiat: nowotarski, nowosądecki

Gmina: Nowy Targ, Czorsztyn, Ochotnica, Łącko

Miejscowość: Dębno, Kluszkowce, Tylmanowa, Zabrzeż

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz – w zakresie określonym w OPZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) kontynuację robót rozpoczętych przez innego wykonawcę (w ramach odrębnej umowy) prowadzonych w okresie 2018 – 2019 r. – w zakresie dotyczącym następujących odcinków drogi:

— odc. ref. 050 od km 2+733,14 do km 3+485,00,

— odc. ref. 070 od km 7+299,85 do km 7+830,00,

— odc. ref. 070 od km 7+830,00 do km 8+062,25,

— odc. ref.100 od km 0+300,00 do km 0+447,50,

— odc. ref.100 od km 0+447,50 do km 2+290,00.

b) wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych w następujących dokumentacjach:

— „Rozbudowa DW 969 od odc. 050 km 3+455,79 do odc. 060 km 0+711,08 w m. Harklowa i Dębno, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie” w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”,

— „Rozbudowa DW 969 na odc. 100 od km 0+797,70 do km 2 +290,00 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Zabrzeż, gmina Łącko, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) brutto.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

• odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie – przez cały okres ich trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zadanie zgłoszone jest do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji dotyczącej zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— pełnego określenia przedmiotu zamówienia znajdują się w cz. I SIWZ (w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie tegoż z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia)

— sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg91.20@zdw.krakow.pl) - zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

9. Kryteria oceny ofert:

1) cena - 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy – 5 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

10. Informacje dotyczące problematyki danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. III pkt 18 SIWZ.

11. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego (www.zdw.krakow.pl), gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020