Roboty budowlane - 639355-2020

Submission deadline has been amended by:  63317-2021
31/12/2020    S255

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 255-639355

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szeffer
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 426385837
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 2 – rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu (...) budynku zlokalizowanego (...) ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.35.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu

I niezbędną infrastrukturą techniczną budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 26 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262700 Przebudowa budynków
45262800 Rozbudowa budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45443000 Roboty elewacyjne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200 Usługi ochrony budynków historycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ul. Sienkiewicza 26, działka o nr ew. 163/7, obręb S-6.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu rewitalizacji budynku dawnej willi Maurycego Frankela wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek został wzniesiony w latach 1882-1883, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Budynek obecnie użytkowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi (funkcja biurowa). W ramach planowych działań zakłada się adaptację obiektu do nowej funkcji tj. budynku usługowego z możliwością wprowadzenia funkcji gastronomicznej.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie koniecznych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień (w tym m.in. pozwolenia na budowę), realizacja robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca ma obowiązek aktualizacji ekspertyzy technicznej oraz weryfikacji wszelkich opracowań otrzymanych od Zamawiającego (m.in. inwentaryzacji) pod kątem stanu faktycznego nieruchomości objętej opracowaniem w czasie rozpoczęcia prac projektowych. W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać Projekt budowlany oraz Projekt Wykonawczy.

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie. Projekt musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.

Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i warunkami pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno- Użytkowego wraz z załącznikami.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy

Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji: 21 miesięcy (słownie: dwadzieścia jeden miesięcy) od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych w terminie 9 miesięcy (słownie: dziewięciu miesięcy) od dnia zawarcia Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ZATRUDNIENIE osób bezrobotnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE projektanta branży architektonicznej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE kierownika budowy / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy do 30 % wartości zamówienia podstawowego, a dotyczących/obejmujących:

a) robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna; (...) Zgodnie z zapisami pkt. 4.3 TOM I SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, poddziałania nr VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia, znajduje się w pkt 5 TOM I SIWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, znajduje się w pkt 4.3 TOM I SIWZ.

3. Wysokość wadium: 45 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).

4. Termin związania ofertą: 90 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku wymaga przedstawienia:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 800.000,00 PLN. Uwagi: 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

W którym zostanie on opublikowany.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni łącznie wykazać spełnianie powyższego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, [...] z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, [...];

1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

1.2.1. referencje,

1.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

1.2.3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów,

1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, [...].

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [...];

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu [...], wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [...];

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. [...];

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. [...];

2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy. [...];

2.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 7 ustawy. [...];

2.9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych [...].

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca winien wykazać, że:

1. wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne (min. wod.-kan., elektryczne).

UWAGI dotyczące warunku 1., zostały opisane w pkt. 6.3.3.1 SIWZ (TOM I).

2. dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe

W projektowaniu – sporządziła co najmniej jeden projekt branży architektonicznej obejmujący swym zakresem remont lub przebudowę lub budowę budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków oraz kubaturze jednego z budynków co najmniej 3000 m3

b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej dwóch robotach budowlanych, każda z nich polegała na remoncie lub przebudowie lub budowie budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków oraz kubaturze jednego z budynków co najmniej 3000 m3, obejmujących roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne (min. wod.-kan., elektryczne).

UWAGI dotyczące warunku 2., zostały opisane w pkt 6.3.3.2 SIWZ (TOM I).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z tom II SIWZ – Formularz Aktu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

W Wydziale Zamówień Publicznych Zarządu Inwestycji Miejskich, w Łodzi (POLSKA), ul. Piotrkowska 173, parter, lokal nr 1 (wejście z poziomu parkingu).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji II.1.1 Nazwa:(...) i III.1.3 Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: (...),oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ (TOM I).

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 7.1.1, pkt 11.10, pkt 11.11, 12.3 SIWZ (TOM I).

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:jednolite dokumenty, oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców– jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7.1SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Formy i zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium określono w pkt 9 SIWZ (TOM I).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 22.7 i 22.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020