Roboty budowlane - 639356-2020

Submission deadline has been amended by:  35514-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2020/S 255-639356

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: P/295/2020/SEN/WIM - 134/ZP/20
Adres pocztowy: ul. Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa 44
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Zimnicka
E-mail: wi@wim.mil.pl
Tel.: +48 261818559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wim.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.wim.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wim.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa pomieszczeń dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM

Numer referencyjny: P/295/2020/SEN/WIM - 134/ZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM".”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano - wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ. oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa pomieszczeń dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM".o”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano - wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ. oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, objętych tymi samymi kodami CPV. Łączna wartość przewidywanych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, w tym:

1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu szpitalnego lub zakładu opieki medycznej, która swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum:

a) robót ogólnobudowlanych,

b) robót elektrycznych,

c) robót sanitarnych,

O wartości nie niższej niż 2 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych), wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie, obiektu szpitalnego lub zakładu opieki medycznej, która swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum:

a) robót ogólnobudowlanych,

b) robót elektrycznych,

c) robót sanitarnych, w tym certyfikowanej jako wyrób medyczny instalacji gazów medycznych,

O wartości nie niższej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych), wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Pod pojęciem budynku szpitalnego lub zakładu opieki medycznej należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

W przypadku, gdy wartość wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych została wskazana

W dowodach w obcej walucie, należy wpisać w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), wartość przeliczoną na polską walutę (PLN), według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2. dysponuje lub będzie dysponował:

1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz minimum 5 letnią praktykę zawodową;

2) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum

5 letnią praktykę zawodową;

3) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

I elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnią praktykę zawodową.

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno ze stanowisk wskazanych w pkt 2.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP osoby te muszą posiadać:

1) wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób,

2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz. 220 z późn. zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres: https://wim.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wyk., którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy.

2. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ–stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami Roz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:1) brak podstaw wykluczenia, zg. z Roz. 6 pkt 2.1 SIWZ 2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu zg. z Roz. 6 pkt 2.2 SIWZ.

5. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RjP zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 2.1 ppkt 1) Roz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 Roz. 6 SIWZ–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b, Roz. 6 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a Roz. 6 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 Roz. 6 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk. ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 Roz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 Roz. 6 SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 Roz. 6 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Roz. 6 SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 Roz. 6 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

9. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów zostało określone w pkt 7-9 Roz. 6 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020