Roboty budowlane - 639357-2020

Submission deadline has been amended by:  109819-2021
31/12/2020    S255

Polska-Piaseczno: Roboty budowlane

2020/S 255-639357

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Tel.: +22 7017654
Faks: +22 7017692
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piaseczno.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.piaseczno.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów, Granitowej i Rubinowej oraz ul. Energetycznej w Piasecznie, w ramach zadania „Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie” oraz zadania „Ulica Energetyczna w Piasecznie”.

Numer referencyjny: spr.151/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów, Granitowej i Rubinowej oraz ul. Energetycznej w Piasecznie, w ramach zadania „Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie” oraz zadania „Ulica Energetyczna w Piasecznie”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie I - Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów od drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) do granicy I etapu (skrzyżowania Geodetów / Energetyczna z dojazdami) oraz drogą 9KDL od ulicy Geodetów do km 0+127 w Mysiadle, Gmina Lesznowola oraz przebudową ul. Rubinowej (w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia) i przebudową ul. Granitowej (w zakresie oświetlenia i monitoringu) wraz z wykonaniem prac projektowych (w zakresie określonym w PFU), uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji.

2. Zadanie II - Rozbudowa drogi gminnej ul. Energetycznej od ul. Rubinowej (bez skrzyżowania) do ulicy Geodetów (bez skrzyżowania), wraz z wykonaniem prac projektowych (w zakresie określonym w PFU), uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji.

3. Zadanie III - Rozbudowa drogi gminnej ul. Energetycznej na odcinku od istniejącego ronda przy Fashion House Outlet Center do ul. Rubinowej (wraz ze skrzyżowaniem), wraz z wykonaniem prac projektowych (w zakresie określonym w PFU), uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji.

4. Uzyskanie decyzji pozwoleń na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzjami ZRiD

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin wykonania / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla wszystkich zadań – w terminie .... miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania umowy

Uzyskanie decyzji pozwoleń na użytkowanie (...)w terminie.......miesięcy od dnia podpisania umowy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończyła w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na realizacji minimum 2 zadań polegających na rozbudowie lub budowie dróg o klasie min Z, na kwotę min. 20 000 000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; wykaz zostanie dostarczony z załączeniem dowodów określających, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności muszą zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dopuszcza się złożenie innych dokumentów

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z pkt 6 SIWZ

5.3.2 Wykonawca musi wykazać, iż do wykonania zamówienia dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

1) Kierownika Robót Drogowych - posiadającego uprawnienia budowlane, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,

2) Osobę z uprawnieniami do prowadzenia robót sanitarnych do kierowania robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,

3) Osobę z uprawnieniami elektrycznymi do kierowania robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu w formie załącznika do oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu.

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z pkt 6 SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,siedziba RZP, ul.Warszawska 1, 05-500 Piaseczno, parter,pok.012

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy -zgodnie z pkt 6.1 SIWZ

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) -zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) - zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ

4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - zgodnie z pkt6.4 SIWZ

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) - zgodnie z pkt. 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) - zgodnie z pkt 6.7 SIWZ

8. Wykaz usług (...) - zgodnie z pkt 6.8 SIWZ

9. Wykaz osób (...) - zgodnie z pkt 6.9 SIWZ

10. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ zgodnie z zasadami pkt. 6.11 – 6.13 SIWZ

11. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.14 SIWZ

12. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 500 000,00 zł

13. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (...), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych (...) - zgodnie z pkt 6.15) SIWZ.

14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

15. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020