Roboty budowlane - 639358-2020

Submission deadline has been amended by:  26844-2021
31/12/2020    S255

Polska-Celestynów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 255-639358

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Celestynów
Krajowy numer identyfikacyjny: 013268965
Adres pocztowy: ul. Regucka 3
Miejscowość: Celestynów
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-430
Państwo: Polska
E-mail: a.michalska@celestynow.pl
Tel.: +48 227897060
Faks: +48 227897011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.celestynow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://celestynow.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://celestynow.logintrade.net
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://celestynow.logintrade.net
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów – w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.58.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest w systemie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”:

1)wykonanie dokumentacji projektowej,

2)uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,

3)budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lasek oraz odcinka (sięgacza) sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów,

4)wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dla zadania budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów - w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71322200 Usługi projektowania rurociągów
71500000 Usługi związane z budownictwem
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Celestynów (Celestynów, Lasek)

II.2.4)Opis zamówienia:

3.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)opracowanie dokumentacji projektowej,

2)uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych, oraz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości ok. 3 000 m z rur PVC SN 8 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym o łącznej długości ok. 1 400 m z rur PE 100 SDR 11 PN 16 oraz przykanalików grawitacyjnych z rur PVC SN 8 do granicy działek wszystkich zabudowanych nieruchomości,

3)budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 4 400 m wraz z uzyskaniem zgłoszenia o nie wniesieniu sprzeciwu wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku,

4)wykonanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i wykonania robót budowlanych,

5)uzyskanie zgłoszenia o nie wniesieniu sprzeciwu wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

6)inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego i niezbędne do uzyskania funkcjonalności wskazanej w niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym,

7)usunięcie wszelkich stwierdzonych wad, stosownie do postanowień Umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W celu zbadania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający będzie wymagał:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 6 składa dokumenty tj.: informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione w terminie określonym odpowiednio w ust. 2.

4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi spełnić warunki określone w w rozdziale VII ust. 9–11 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 1.500.000,00 zł.

Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, łącznie wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub łącznie podmioty udostępniające ten zasób.

W zakresie potwierdzania spełnienia warunków udziału jw. jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2 km i wartości minimum 2.000.000,00 zł. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniajacy ten zasób.

W zakresie potwierdzania spełnienia warunków udziału jw. jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km o wartości minimum 150.000,00 zł. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniający ten zasób.

c) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi tj.:

a. min. jedną osobą wskazaną do pełnienia roli kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego

b. min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

c. min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

d. min. jedną osobę osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia lub inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, łącznie wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub łącznie podmioty udostępniające ten zasób.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. sala konferencyjna Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3 za pośrednictwem platformy przetargowej Gminy Celestynów poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł.

2.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie „JEDZ”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe informacje w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ.

3. 11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

O obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

3) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wskazano w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020