Roboty budowlane - 639360-2020

Submission deadline has been amended by:  43900-2021
31/12/2020    S255

Polska-Stary Sącz: Roboty w zakresie naprawy dróg

2020/S 255-639360

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Stary Sącz
Adres pocztowy: ul. Magazynowa 5
Miejscowość: Stary Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Wojtanowski, Tadeusz Chlipała
E-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 184460991
Faks: +48 184460983
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platformazakupowa.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka Leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”

Numer referencyjny: SA.270.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1. Część I:

1.1. Przepust nr. 1_1272.

1.2. Przepust nr. 2_1273

1.3. Przepust nr. 3_1274

2. Część II:

2.1. Przepust nr. 7_1279

2.2. Przepust nr. 8_1280

2.3. Przepust 12_1286

Szczegółowy zakres robót dla każdej z części przedmiotu zamówienia, wraz z odpowiednią dokumentacją,STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załącznikach 8.1-8.2 do SIWZ oraz

W Podręczniku wdrażania projektu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania Nadleśnictwa Stary Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.2.1.1. Przepust nr. 1_1272, Leśnictwo Gaboń, oddział 59d, 59f, 62a, obręb ewidencyjny Gaboń, działka ewidencyjna 440/1, 963/3, Gmina Stary Sącz. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.1 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

3.2.1.2. Przepust nr. 2_1273, Leśnictwo Gaboń, oddział. 59d i 60d, obręb ewidencyjny Skrudzina, działka ewidencyjna nr 451/1, 440/1, obręb ewidencyjny Gaboń, działka ewidencyjna nr. 973/1, Gmina Stary Sącz. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.2 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

3.2.1.3. Przepust nr. 3_1274, Leśnictwo Gaboń, oddział. 59d,59f,62a, obręb ewidencyjny Gaboń, działka ewidencyjna nr. 988, Gmina Stary Sącz. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.3 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W ramach kryterium „Okres udzielonej gwarancji” rozpatrywany będzie na podstawie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty:

Za udzielenie gwarancji na 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów,

Za udzielenie gwarancji na 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów,

Za udzielenie gwarancji na 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 punktów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar działania Nadleśnictwa Stary Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.2.2.1. Przepust nr. 7_1279, Leśnictwo Chełmiec, oddział 315a, obręb ewidencyjny Chełmiec, działka ewidencyjna nr. 1, Gmina Chełmiec. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.4 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

3.2.2.2. Przepust nr. 8_1280, Leśnictwo Chełmiec, oddział 316c, obręb ewidencyjny Biczyce Górne, działka ewidencyjna nr. 342, Gmina Chełmiec. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.5 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

3.2.2.3. Przepust 12_1286, Leśnictwo Przyszowa, oddział 8a, obręb ewidencyjny Przyszowa, działka ewidencyjna 1276/9, Gmina Łukowica. Szczegółowy zakres robót dla tej części przedmiotu zamówienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje się w załączniku 8.6 do SIWZ oraz w Podręczniku wdrożenia projektu stanowiącego załącznik nr.7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W ramach kryterium „Okres udzielonej gwarancji” rozpatrywany będzie na podstawie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty:

Za udzielenie gwarancji na 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów,

Za udzielenie gwarancji na 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów,

Za udzielenie gwarancji na 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 punktów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

Z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art.24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty, których mowa w pkt. 6 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

Dla części I – 900 000,00 zł

Dla części II– 900 000,00 zł

Lub w przypadku składania oferty na więcej części zamówienia nie mniej niż suma minimalnych kwot przewidzianych dla tych części.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1.1. niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę – 1 osobą (która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

W państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);

1.2. na każdą z części przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 pracownikami, wykonującymi roboty budowlane, o których osobach mowa w pkt 3.17 SIWZ.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca nie można wykazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia

W różnych częściach.

2. Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę albo remont: dróg lub obiektów mostowych na kwotę netto nie mniejszą niż:

Dla części I – 500 000,00 zł

Dla części II – 500 000,00 zł

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane na kwoty nie mniejsze niż określone dla części zamówienia, na które składa ofertę lub wykonał jedną robotę budowlaną opiewającą na kwotę równą lub wyższą niż suma minimalnych kwot określonych dla poszczególnych części zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz ul. Magazynowa 5 33-340 Stary Sącz (sala narad) – parter budynku.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Wykonawcy mogą uczestniczyć

W otwarciu ofert jedynie poprzez prowadzoną przez Zamawiającego transmisję online z otwarcia ofert dostępną na koncie Zamawiającego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCp0Fe3TBu9Qu3Nat8FGJ_ng

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą http://platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł na każdą część przedmiotu zamówienia.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

8.3 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Banku Ochrony Środowiska S.A., nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na:

„Budowa przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich – Znak spr.: SA.270.12.2020 – wadium na część nr ......”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 05.02.2021 r. do godziny 11:00, zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

8.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium

W okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

8.5 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP lub na adres e-mail starysacz@krakow.lasy.gov.pl Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.02.2021 r. do godziny 11:00. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium

W wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.6 Przez oryginał w formie elektronicznej należy rozumieć dokument sporządzony przez gwaranta (bank, ubezpieczyciela) w formie elektronicznej, opatrzony przez Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać oryginał tego dokumentu w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej został sporządzony. Wniesienie wadium w formie innej niż oryginał w postaci elektronicznej (np. oryginał na piśmie przesłany kurierem, skan oryginału przesłany elektronicznie) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

15.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej

Z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

15.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

15.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

15.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 15.2 i 15.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo

W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020