Roboty budowlane - 639361-2020

Submission deadline has been amended by:  63319-2021
31/12/2020    S255

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

2020/S 255-639361

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 554-031-31-07
Adres pocztowy: al. prof. S. Kaliskiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-796
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Tel.: +48 523749261
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.utp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/utp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/utp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/utp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Akademickiego Centrum Sportu dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.104.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zaprojektowanie i wybudowanie Akademickiego Centrum Sportu,

2. Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie ACS” – usługa Inwestora Zastępczego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wybudowanie Akademickiego Centrum Sportu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45212222 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

a). opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy, wraz z budową lub przebudową istniejącej infrastruktury technicznej z połączeniem z istniejącym układem drogowym, z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie winno obejmować kompleksowe wyposażenie obiektu w wyposażenie nieruchome (wbudowane); b). wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego i przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia.; c).dostawa i montaż wyposażenia nieruchomego (wbudowanego) Opracowanie dokumentacji projektowej nie obejmuje sporządzenia projektu wykonawczego zasilania elektroenergetycznego 0,4kV - budowy / rozbudowy zalicznikowej zewnętrznej instalacji elektrycznej, polegający na jej doprowadzeniu na odległość ok. 30m od lokalizacji planowanego budynku Akademickiego Centrum Sportu, projektu wykonawczego przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia kolidującej z planowaną lokalizacją budynku Akademickiego Centrum Sportu, projektu wykonawczego rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, polegający na jej doprowadzeniu na odległość ok. 30m od lokalizacji planowanego budynku Akademickiego Centrum Sportu, projektu wykonawczego przebudowy z rozbudową instalacji wody, polegający na jej doprowadzeniu na odległość ok. 30m od lokalizacji planowanego budynku Akademickiego Centrum Sportu, projektu wykonawczego przebudowy z rozbudową instalacji ściekowej, polegający na jej doprowadzeniu na odległość ok. 30m od lokalizacji planowanego budynku Akademickiego Centrum Sportu, opracowania związanego z analizą terenu w celu przygotowania go do realizacji inwestycji (analiza środowiskowa terenu, opracowanie mające na celu uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i zakrzewienia znajdujących się na terenie inwestycji). Zamawiający wykona wycinkę drzew we własnym zakresie i na własny koszt, a Wykonawca wykona wycinkę korzeni (korzeniowanie) pozostałych po wycince wykonanej przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 760
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie ACS” – usługa Inwestora Zastępczego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71540000 Usługi zarządzania budową
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego

W trakcie wykonywania umowy na „Zaprojektowanie i wybudowanie ACS” wraz z usługą wielobranżowego nadzoru inspektorskiego, polegające na:

1) analizie i weryfikacji rozwiązań projektowych proponowanych przez Wykonawcę wybranego do realizacji Części I oraz przygotowanie rekomendacji przyjęcia, odrzucenia lub zmiany zaproponowanych rozwiązań wraz z ich uzasadnieniem;

2) wsparciu eksperckim Zamawiającego w trakcie prac projektowych wykonywanych przez Wykonawcę w zakresie:

a) oceny spójności i kompletności przygotowanych rozwiązań projektowych,

b) identyfikacji oraz zdefiniowaniu braków i wad dokumentacji projektowej

c) oceny zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa;

3) weryfikacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych pod kątem ich równoważności technologicznej;

4) udziale w spotkaniach projektowych (zarządczych i technicznych) z głosem opiniodawczo-doradczym zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego;

5) pełnieniu wielobranżowego nadzoru inspektorskiego;

6) rozliczeniu inwestycji;

7) przygotowaniu kompletnej dokumentacji przetargowej koniecznej do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy wyposażenia ruchomego ACS wraz z przeprowadzeniem tego postępowania, zakończonego wyborem dostawcy wyposażenia;

8) obsługi prawnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części II znajduje się w załączniku 2 – OPZ Część II do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 800
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, PFU, opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, POLSKA. bud. Auditorium Novum, aula B1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający zamieszcza skrócone informacje na poniższe tematy. Pełna dokumentacja dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/utp

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp;

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp;

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. JEDZ

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego

5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

8. Jeżeli dotyczy: oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, informacje dotyczące podstaw do dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,

9. Wykonawca zagraniczny - Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2-6 Wykonawca składa dokumenty wydawane w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Dla Części nr 1 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Dla Części nr 2 w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

a) dla części I: 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie. b) dla części I: 5 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie obejmującym zwiększony zakres robót zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje, że przedmiotem zamówień o których mowa w art. 67, ust 1, pkt 6 Ustawy Pzp mogą być:

a) obowiązki nałożone na Zamawiającego a wynikające z wydanych decyzji administracyjnych,

b) zwiększenie ilości wyposażenia sanitarnego, klimatyzacyjnego,

c) zwiększenie ilości urządzeń i instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

d) zwiększenie ilości wyposażenia nieruchomego (wbudowanego).

Z uwagi na konflikt interesów, występujący między rolami Wykonawcy realizującego zamówienie na budowę ACS (Część I), a rolą podmiotu wspierającego Zamawiającego w nadzorze nad prawidłową realizacją zamówienia (Część II), niedopuszczalna będzie realizacja Części I i Części II przez podmioty powiązane ze sobą kapitałowo lub osobowo, jak również przez podwykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z drugim z Wykonawców oraz inne podmioty i osoby zaangażowane przez Wykonawców w realizację poszczególnych zamówień lub pozostające w innym stosunku faktycznym lub prawnym, budzącym wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone wart. 179-198g ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020