Roboty budowlane - 639364-2020

Submission deadline has been amended by:  97188-2021
31/12/2020    S255

Polska-Płock: Roboty budowlane

2020/S 255-639364

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina - Miasto Płock
Adres pocztowy: Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kwestarz
E-mail: przetargi@plock.eu
Tel.: +48 243671616
Faks: +48 243671615
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nowybip.plock.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nowybip.plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka

Numer referencyjny: WZP.271.1.138.2020.EK
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 30 obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka (dalej również: „Miasto”, „Zamawiający” lub „Podmiot Publiczny”) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o PPP w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)” (dalej również: „Projekt” lub „Przedsięwzięcie”), a następnie finansowanie, zarządzanie energią oraz techniczne utrzymanie Obiektów w zakresie wynikającym z Umowy PPP, w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności z jednoczesnym zachowaniem umownych temperatur.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71314200 Usługi zarządzania energią
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Płock

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch następujących po sobie etapach:

1. Etap Robót, który będzie realizowany w 2 podetapach:

1) Prace Projektowe

2) Roboty Budowlane

Etap Robót realizowany będzie w następującym zakresie:

a) Zakres podstawowy - obejmuje Prace Projektowe i Roboty Budowlane

We wszystkich 30 obiektach objętych przedmiotem zamówienia, których podstawowy wykaz opisano w rozdziale I pkt 1.1 Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla każdego obiektu osobno, w części zatytułowanej: „zakres podstawowy Robót Budowlanych do realizacji przez Partnera Prywatnego

W ramach Umowy PPP obejmuje (...)”;

Lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji:

• zakres podstawowy i/lub Opcja I i/lub Opcja II i/lub Opcja III

Opcje zostały opisane w sekcji II.2.11)

2. Etap Zarządzania obejmujący opomiarowanie i czynności podejmowane przez Partnera Prywatnego i Podmiot Publiczny na zasadach określonych w Umowie dotyczące w szczególności zapewnienia stałego funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią w Obiektach, zmierzającego do osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej w Obiektach na poziomie określonym w Ofercie (szczegółowy zakres zarządzania i utrzymania Obiektów opisano w Załączniku nr 3 do Umowy PPP - Standardy Dostępności Obiektów).

Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do udostępnienia obiektów na potrzeby realizacji Projektu oraz do zapłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, którego ostateczna wysokość będzie związana z faktycznie uzyskanymi oszczędnościami w zużyciu energii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający skorzysta z prawa opcji według każdej możliwej konfiguracji, tj. ze wszystkich 3-ch opcji jednocześnie lub pojedynczo lub podwójne spośród ww. opcji:

• Opcja I – obejmuje Prace Projektowe i Roboty Budowlane w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, których minimalny wykaz w ramach „opcji I” opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 1 i ppkt 1.1.22, w części zatytułowanej: Zakres Robót Budowlanych przewidzianych do realizacji przez Partnera Prywatnego w ramach „Opcji I” lub w przypadku rezygnacji z prawa opcji przez Podmiot Publiczny (w okresie obowiązywania Umowy PPP) zakres Robót Budowlanych przeznaczonych do realizacji we własnym zakresie przez Podmiot Publiczny z jego środków własnych(...);

• Opcja II – obejmuje Prace Projektowe i Roboty Budowane w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku oraz Bursie Płockiej, których minimalny wykaz w ramach „Opcji II” opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 1 ppkt 1.1.18

I ppkt 1.1.24, w części zatytułowanej: Zakres Robót Budowlanych przewidzianych do realizacji przez Partnera Prywatnego w ramach „opcji II” lub w przypadku rezygnacji z prawa opcji przez Podmiot Publiczny (w okresie obowiązywania Umowy PPP) zakres Robót Budowlanych przeznaczonych do realizacji we własnym zakresie przez Podmiot Publiczny z jego środków własnych (...);

• Opcja III – obejmuje Prace Projektowe i Roboty Budowane w Szkole Podstawowej nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku, Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku i Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, których minimalny wykaz w ramach „opcji III” opisano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 1 ppkt 1.1.10, 1.1.12 i 1.1.23, w części zatytułowanej: Zakres Robót Budowlanych przewidzianych do realizacji przez Partnera Prywatnego w ramach „opcji III” lub w przypadku rezygnacji z prawa opcji przez Podmiot Publiczny (w okresie obowiązywania Umowy PPP) zakres Robót Budowlanych przeznaczonych do realizacji we własnym zakresie przez Podmiot Publiczny z jego środków własnych(...).

UWAGA: realizacja przedmiotu zamówienia według opcji jest uzależniona od środków finansowych, jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć docelowo na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Realizacja przez Podmiot Publiczny uprawnienia do skorzystania z Opcji będzie możliwa w terminie do 3 miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy i nastąpi poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia do Partnera Prywatnego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W sekcji II.1.1) nie została wskazana pełna nazwa zadania tj. Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przedstawiony termin realizacji w sekcji IV.2.2) to:

1. Etap Robót:

1) Zamknięcie Finansowania w terminie 3 miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej;

2) wykonanie i przekazanie Podmiotowi Publicznemu kompletnej Dokumentacji Projektowej dla ostatniego z Obiektów objętych Projektowaniem w terminie 8 miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej oraz z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i 3 Umowy;

3) zakończenie Robót Budowlanych w Obiektach nastąpi wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatniego Obiektu, który zgodnie z Umową powinien nastąpić do dnia 31.08.2023 r.;

4) zakończenie Etapu Robót w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Robót Budowlanych. Etap Robót uznaje się za zakończony z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu Robót (Dzień Zakończenia Etapu Robót);

5) w przypadku skorzystania przez Podmiot Publiczny z Prawa Opcji, Zamknięcie Finansowania oraz Prace Projektowe ulegają przedłużeniu o okres 3 miesięcy.

2. Etap Zarządzania wynosi 123 miesiące i trwa od Dnia Zakończenia Etapu Robót do Dnia Zakończenia Umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca posiadał środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20.000.000 PLN. W przypadku wskazania przez Wykonawcę waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia będzie stosowany średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga aby:

1) Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21.11.2008 roku o wspieraniu modernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.) obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w co najmniej 3 budynkach w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - łącznie w ramach jednej umowy;

2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę, która polegała na zarządzaniu energią w budynkach w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującą co najmniej jeden pełny sezon grzewczy w co najmniej 3 budynkach w ramach jednej umowy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że: przez „zarządzanie energią” należy rozumieć wykonywanie usług polegających na wdrożeniu i eksploatowaniu systemu pomiarowego i informatycznego, którego celem jest monitorowanie i optymalizowanie zużycia energii, w tym identyfikacji stanów awaryjnych i ich usuwanie;

3) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:

— 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń*,

— 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*

— 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*

Z których każda posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w tym zakresie ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji alfa części IV JEDZ.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, ppkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4 stosuje się.

6. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300.000,00 zł.

7. Na wezwanie Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 2.

8. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020