Roboty budowlane - 639365-2020

31/12/2020    S255

Polska-Pobiedziska: Roboty drogowe

2020/S 255-639365

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pobiedziska
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773094478
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4
Miejscowość: Pobiedziska
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nina Łeptuch-Basa
E-mail: zp@pobiedziska.pl
Tel.: +48 618977174
Faks: +48 616425994
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pobiedziska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pobiedziska.pl/m,523,postepowania-2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pobiedziska
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: ZP.271.21.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest realizacja przez Wykonawcę – Partnera Prywatnego we współpracy z Zamawiającym – Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia obejmuj. zaprojektowanie, sfinansowanie, wyk. robót bud. polegających na przebudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ich utrzymanie

Przedmiot zam. będzie realizowany w 2 fazach:

1)F. budowy – trwającą od dn. zawarcia Umowy o PPP do dn. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w §28 Umowy o PPP, obejmująca prace proj., wykonanie robót bud. oraz pozyskanie w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicz. niezbędnych decyzji adm.;

2)F. utrzymania – trwająca od dn. następnego po zakończeniu F. Budowy do dn. zakończenia Umowy o PPP, obejmująca utrzymanie infrastruktury powstałej w F. Budowy, przy czym F. Utrzymania dla każdego z fragmentów (części) przedmiotu zam. biegnie oddzielnie i wynosi 120 m-cy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu bud. dla danej części

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę – Partnera Prywatnego we współpracy z Zamawiającym – Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, sfinansowanie, wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ich utrzymanie.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch fazach:

1) Faza budowy – faza trwającą od dnia zawarcia Umowy o PPP do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w § 28 Umowy o PPP, obejmująca prace projektowe, wykonanie robót budowlanych oraz pozyskanie w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego niezbędnych decyzji administracyjnych (dalej jako Faza Budowy);

2) Faza utrzymania – faza trwająca od dnia następnego po zakończeniu Fazy Budowy do dnia zakończenia Umowy o PPP, obejmująca utrzymanie infrastruktury powstałej w Fazie Budowy (dalej jako Faza Utrzymania), przy czym Faza Utrzymania dla każdego z fragmentów (części) przedmiotu zamówienia biegnie oddzielnie i wynosi 120 miesięcy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończenia budowy dla danej części.

3. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części - szczegóły w SIWZ.

4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, podział zadań i ryzyk oraz prawa i obowiązki Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego określa wzór Umowy o PPP stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

5. W ramach realizacji zamówienia Partner Prywatny zobowiązany będzie:

1) wykonać kompletną dokumentację techniczną;

2) zapewnić finansowanie Fazy Budowy ze środków własnych lub z wykorzystaniem środków kredytowych lub innych;

3) wykonać prace budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia;

4) uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne;

5) zapewnić utrzymanie wybudowanej infrastruktury.

6. W przypadku pozyskania przez Podmiot Publiczny dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub z innych źródeł przewiduje się możliwość wcześniejszej spłaty części wynagrodzenia Partnera Prywatnego środkami pozyskanymi w ramach takiego finansowania. Szczegółową procedurę spłaty określa wzór Umowy o PPP stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne Zamawiającego dotyczące realizacji poszczególnych prac, zawarte są we wzorze Umowy o PPP oraz w dokumentacji technicznej.

8. Gdy w treści dokumentacji technicznej zostały wskazane normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm, aprobat, systemów itp. równoważnych i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów lub zastosowania takich rozwiązań, zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane materiały lub rozwiązania.

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zam.:

— prace ziemne,

— prace operatorskie (koparka, dźwig, itp.).

11. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, zawarte są w proj. Umowy PPP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt / Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000 złotych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt. (w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1 w SIWZ)) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

2) w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt. (w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2 w SIWZ) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1. pkt. 6 ppkt. 2), składa dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1. pkt. 6 ppkt. 2) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:

1) oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza.

2) Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz JEDZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 10 000 000 zł,

2) posiada roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości 15 000 000 zł.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4) Pzp.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4.

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:

2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 7 ust. 1 SIWZ:

1) wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 6 do SIWZ,

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp (inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w Postępowaniu),

5) części sprawozdania finansowego określającego przychody Wykonawcy, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody Wykonawcy – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę projektową polegającą za wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania dotyczącego budowy lub przebudowy drogi, o wartości tej usługi projektowej co najmniej 200 000 zł brutto.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg określanych jako gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), przy czym Zamawiający zaakceptuje także doświadczenie wyższe, tzn. w zakresie budowy lub przebudowy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, o wartości minimum 5 000 000 zł brutto każda. Zamawiający zaakceptuje wykonanie mniejszej ilości robót (jednej lub dwóch robót) o łącznej ich wartości minimum 15 000 000 złotych brutto.

3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg w standardzie III B zgodnie z Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg (Załącznik nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku), na sieci dróg o długości minimum 20 km.

4) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

a) projektantami minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w powyższym zakresie (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), w tym przy zaprojektowaniu co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi, o wartości tej inwestycji minimum 3 000 000 zł brutto,

b) kierownikami budowy – minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w roli kierownika w/w robót i kierującą w tym okresie, co najmniej dwoma robotami dotyczącymi budowy lub przebudowy drogi o wartości inwestycji minimum 3 000 000 zł brutto każda z nich.

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę ról, o których mowa w lit. a) i b) powyżej.

Projektanci oraz kierownicy budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) (dalej jako ustawa Prawo budowlane) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

10. Oferta powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 ust. 1 SIWZ,

c) Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (jeśli dotyczy),

d) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy,

e) Potwierdzenie wniesienia wadium,

f) Wypełniony przez Wykonawcę Harmonogram Spłat Fazy Budowy – załącznik nr 9 do SIWZ,

g) Wypełniony przez Wykonawcę Harmonogram Spłat Fazy Utrzymania – załącznik nr 10 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP składa oświadczenie o przynależności lub barku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Na wezwanie:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020