Έργα - 639366-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Μαρούσι: Έργα οδοποιίας

2020/S 255-639366

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 37
Πόλη: Μαρούσι
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 151 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημ. Αναγνώπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eyde.kssy@ggde.gr
Τηλέφωνο: +30 2106417501
Φαξ: +30 2106417530
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ggde.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.ggde.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Διαχείριση κατασκευής και συντήρηση δημοσίων έργων

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233120 Έργα οδοποιίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, από το τέλος της παράκαμψης Πατρών μέχρι την αρχή της παράκαμψης Πύργου, μήκους περίπου 80 χλμ..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 193 548.39 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Υφιστάμενος οδικός άξονας Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων, για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Πάτρα - Πύργος, από το τέλος της παράκαμψης Πατρών μέχρι την αρχή της παράκαμψης Πύργου (πριν από το αστικό τμήμα Πύργου), έχει μήκος περί τα 80 χλμ.. Το αρχικό τμήμα μήκους 12,80 χλμ. είναι κοινό με τον μελλοντικό αυτοκινητόδρομο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της οδού μέχρι το αστικοποιημένο τμήμα του Πύργου με τις διαμορφωμένες παράπλευρες οδούς έχει μήκος 66,70 χλμ..

Τα έργα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, είναι τα ακόλουθα:

— κλαδοκοπές και φυτοκοπές της παράπλευρης βλάστησης και καθαρισμός των τάφρων κατά μήκος της οδού,

— εκσκαφή - φρεαζάρισμα υφιστάμενου οδοστρώματος σε πάχος 0,01μ έως 0,06μ σε όλο το μήκος της οδού,

— διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης σε όλο το μήκος της οδού,

— διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος της οδού,

— διαχωρισμός κατευθύνσεων κυκλοφορίας με εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια σήμανσης,

— αντικατάσταση / συμπλήρωση πινακίδων,

— τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε μήκος περίπου 45 χλμ., συνολικά και στις 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας,

— φωτεινή σηματοδότηση σε 18 υφιστάμενους κόμβους,

— κατασκευή οδοφωτισμού σε 7 υφιστάμενους κόμβους,

— κατασκευή 5 διαβάσεων πεζών,

— λειτουργία του έργου κατά τον χρόνο συντήρησής του.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 193 548.39 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2020 στη ΣΑΕ 071, με κωδικό 2020ΣΕ07100007. Το έργο υπόκειται σε κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθ 4 παρ 3 ν4013/11), της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π. (άρθ 350 παρ 3 του ν4412/16) και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ 53 παρ 7 περ θ' του ν4412/16.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία οδοποιία

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 από τα οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του οικονομικού φορέα για την εκτέλεση έργων οδοποιίας.

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της Διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

I. ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 4 500 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές, και

II. πάγια στοιχεία ελάχιστου ύψους 900 000,00 EUR

Στην περίπτωση εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ.3 (β) του άρθρου 76 του Ν4412/2016, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

I. ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 2 250 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές, και

II. πάγια στοιχεία ελάχιστου ύψους 450 000,00 EUR.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης απαίτηση.

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή

• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

α) Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία «Οδοποιία» κατ’ ελάχιστον:

— Τέσσερις (4) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών ή

— Τρεις (3) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών ή

— Τρεις (3) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και ένα (1) μηχανικό με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και δύο (2) μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων πρέπει να διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων ύψους κατ’ ελάχιστον 270 000,00 EUR

β)Στην περίπτωση εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ.3 (β) του άρθρου 76 του Ν4412/2016, κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία «Οδοποιία» κατ’ ελάχιστον:

— Τρεις (3) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών ή

— Δύο (2) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών ή

— Δύο (2) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και ένα (1) μηχανικό με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών και ένα (1) μηχανικό με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών.

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων ύψους κατ’ ελάχιστον 135 000,00 EUR.

Η υποχρέωση προσκόμισης καταλόγου έργων της τελευταίας πενταετίας προκειμένου να εξεταστεί και να αποδειχθεί αν καλύπτεται η ικανότητα κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου ισχύει και για όσους οικονομικούς φορείς είναι μεν εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης αλλά το πιστοποιητικό - βεβαίωση εγγραφής, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, δεν αποτελεί απόδειξη της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους.

Η περίπτωση αυτή αφορά στους οικονομικούς φορείς που είτε δεν έχουν πτυχίο 6ης τάξης και άνω στο Μ.Ε.ΕΠ. (ελληνικές εταιρείες) είτε από το πιστοποιητικό - βεβαίωση εγγραφής τους (αλλοδαποί οικονομικοί φορείς) δεν τεκμαίρεται η δυνατότητα και καταλληλότητα για την ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. Εξυπακούεται ότι οι φορείς αυτοί θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις των παραγράφων 22.Γ και 22.Δ της Διακήρυξης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ της Διακήρυξης δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ της Διακήρυξης, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 483 870,00 EUR.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 15.2 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 9.12.2021, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/02/2021
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.ggde.gr, (ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/«Νέα/Ανακοινώσεις» και «NEW! Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/01/2021 η αναθέτουσα αρχή σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02/02/2021.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Σ.Υ. - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 37
Πόλη: Μαρούσι
Ταχ. κωδικός: 151 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eyde.kssy@ggde.gr
Τηλέφωνο: +30 2106417501
Φαξ: +30 2106417530
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ggde.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/12/2020