Bunuri - 639687-2020

31/12/2020    S255

România-Cluj-Napoca: Computer de birou

2020/S 255-639687

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea „Babeș-Bolyai”
Număr naţional de înregistrare: 4305849
Adresă: Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400079
Țară: România
Persoană de contact: Toma Ancuţa interior 5266
E-mail: liviu.sava@ubbcluj.ro
Telefon: +40 264405300
Fax: +40 264592838
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ubbcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110319
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente IT și mobilier pentru spaţii de învăţământ – trei loturi

Număr de referinţă: 15LD-VP/2020
II.1.2)Cod CPV principal
30213300 Computer de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente IT și mobilier pentru spaţii de învăţământ – trei loturi:

1. echipamente IT:

— lot 1 – tabletă, laptop-uri: Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS) și Grădina Botanică;

— lot 2 – echipament PC cu monitor, echipament PC all in one, videoproiector: Facultatea de Studii Europene și Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS);

2. mobilier pentru spaţii de învăţământ:

— lot 3 – mobilier pentru spații de învățământ: Facultatea de Drept.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor/informatiilor suplimentare, respectiv în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 63 373.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi. Ofertele trebuie depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Tabletă, laptop-uri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
30213200 Tablet PC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Universitatea Babes-Bolyai, magazia centrală, Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14, Cluj -Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va achizitiona: tabletă pentru Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, laptop model 1 pentru Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS) şi laptop model 2 pentru Grădina Botanică, conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt – 3 repere/4 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 409.94 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Echipament PC de tip desktop, echipament PC all in one, videoproiector

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213300 Computer de birou
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Universitatea Babes-Bolyai, magazia centrală, Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14, Cluj -Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va achizitiona – echipament PC de tip Desktop + monitor pentru Facultatea de Studii Europene, echipament PC all in one şi videoproiector pentru Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS), conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt – 3 repere/4 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 394.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Mobilier pentru Facultatea de Drept

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39100000 Mobilier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Universitatea Babes-Bolyai, magazia centrală, Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14, Cluj -Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se va achizitiona mobilier pentru Facultatea de Drept, conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt – 7 repere/15 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 569.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE în SEAP în mod direct – detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE și în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborată de ANAP” disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

— certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice pentru obligațiile de plată către bugetul general consolidat din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante, la data prezentării acestuia, mai mari decât cuantumul stabilit, în conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

— certificatul privind impozitele și taxele locale eliberat de direcția de impozite și taxe locale din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, în baza prevederilor art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct; detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE și în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborată de ANAP” disponibilă la adresa

http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false

2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si „Declaratie conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016”, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura – Formularul nr. 3 din sectiunea „Modele de formulare” atasate in SICAP (noul SEAP), odata cu depunerea DUAE.

Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante:

— rector – prof. univ. dr. Daniel-Ovidiu David;

— prorector – prof. dr. Dan-Tudor Lazăr;

— prorector – conf. univ. dr. Cristian-Marius Litan;

— director general administrativ – ec. Simona-Cornelia Tatomir;

— director financiar-contabil – ec. Istvan Pusok;

— director tehnic – ing. Petru Paulian Oltean;

— director Direcția juridică și achiziții publice – Alexandru Brasoveanu;

— sef Serviciu achiziții publice – ing. Liviu Sava;

— sef Birou aprovizionare – adm. patr. Petrea Liliana;

— sef Birou achiziții de produse, servicii și lucrări – ec. Diana-Monica Andrea;

— consilier juridic – Ana-Maria Spinean;

— consilier juridic – Drumen Catrinel Victoria;

— consilier juridic – Miron Andreea-Daniela;

— consilier juridic – Monica-Laura Adi;

— adm. patrimoniu – Ioana Codruta Boca;

— adm. patrimoniu – Daniela Maria-Florentina Todea;

— adm. patrimoniu – Cristina Socaciu;

— adm. patrimoniu – Teodora Chindriș;

— adm. patrimoniu – Tiberiu-Laurențiu;

— adm. patrimoniu – Gavrilaș Florin;

— responsabil achiziție – adm. patrimoniu Ancuța Toma.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG 395/2016.

Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:

(a) pentru persoane juridice/fizice române:

1. pentru persoane juridice certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie valabile/reale la momentul prezentarii acestuia;

2. pentru persoane fizice autorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi, astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestuia, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, conform art. 7 alin. (1) din OUG nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;

(b) pentru persoane juridice/fizice straine: prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de rezidenta a ofertantului, traduse în limba româna.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct – detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE și în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborată de ANAP”, disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/documenteutile/notificari/?future=false

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si conform art. 132 alin. (2) din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului,

Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire si subcontractantilor, dupa caz, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depunde, dupa caz si de catre subcontractanti.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica extinsa a semnatarului, conform legii;

2. In scopul aplicarii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;

4. Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul clasat pe locul 1, dupa aplicarea criteriului de atribuire – conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG 395/2016;

5. Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii;

6. În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în anuntul de participare simplificat, prevaleaza informatiile din anunt, DUAE urmand a fi revizuit corespunzator – conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016;

7. Acolo unde nu este posibila o descriere suficient de precisa si de inteligibila a obiectului contractului, precizarea elementelor este insotita de cuvintele „sau echivalent”, art. 156 alin. (2) si (3) din Legea nr. 98/2016;

8. se vor completa (dupa caz) toate formularele din sectiunea „Modele de formulare”;

9. Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 – in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conf. art. 8 și art. 49 din Legea 101/2016, persoana care se consideră vătămată se poate adresa CNCS/instanței de judecată competențe, în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția juridică și achiziții publice, Biroul juridic
Adresă: Str. I.I.C. Brătianu nr. 14
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400079
Țară: România
Telefon: +40 264405300-5450
Fax: +40 264592838
Adresă internet: www.ubbcluj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020