Dostawy - 639696-2020

Submission deadline has been amended by:  45695-2021
31/12/2020    S255

Niemcy-Waldsassen: Motopompy

2020/S 255-639696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Waldsassen
Krajowy numer identyfikacyjny: 09 3 77 158
Adres pocztowy: Basilikaplatz 3
Miejscowość: Waldsassen
Kod NUTS: DE23A Tirschenreuth
Kod pocztowy: 95652
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Ordnungsamt – z.Hd. Frau Andrea Ernstberger
E-mail: andrea.ernstberger@waldsassen.de
Tel.: +49 963288-123
Faks: +49 963288-114
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.waldsassen.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/59fc8a09-f145-4f6a-b4c0-8da88e46c8ba
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/59fc8a09-f145-4f6a-b4c0-8da88e46c8ba
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 St

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 Staffel in Anlehnung an DIN 14530-22 und DIN EN 1846.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fahrgestell für ein TLF 3000 St

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34139100 Podwozia z kabiną
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE23A Tirschenreuth
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines Allradfahrgestelles zum Aufbau eines Tanklöschfahrzeug TLF 3000 St in Anlehnung an DIN 14530-22.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Service / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2021
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aufbau für ein TLF 3000 St

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE23A Tirschenreuth
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung eines feuerwehrtechnischen Fahrzeugaufbaus für ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 St in Anlehnung an DIN 14530-22.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Service / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2021
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung für ein TLF 3000 St

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE23A Tirschenreuth
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der feuerwehrtechnischen Fahrzeugbeladung für ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 St in Anlehnung an DIN 14530-22.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Service / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2021
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Die in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführte „Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit“ und „Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit (Selbstreinigung)“.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Die in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführte „Eigenerklärung zur Fachkunde und Leistungsfähigkeit“ sowie auf Verlangen der Vergabestelle entsprechende Nachweise nach § 124 GWB und § 125 GWB (z. B. Referenzliste der in den Jahren 2018 bis 2020 ausgelieferte TLF 3000, Bankauskünfte, Geschäftsbilanzen, Umsatzzahlen, sonstige Unternehmenskennzahlen, Zertifizierung nach ISO 9001).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Die in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführte „Eigenerklärung zur Fachkunde und Leistungsfähigkeit“ sowie auf Verlangen der Vergabestelle entsprechende Nachweise nach § 124 GWB und § 125 GWB (z. B. Referenzliste der in den Jahren 2018 bis 2020 ausgelieferte TLF 3000, Bankauskünfte, Geschäftsbilanzen, Umsatzzahlen, sonstige Unternehmenskennzahlen, Zertifizierung nach ISO 9001).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 19:00
Miejsce:

Wegen der vergaberechtlich erforderlichen elektronischen Angebotsabgabe findet die Submission ebenfalls elektronisch auf der Vergabeplattform statt.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Die Submission findet nach § 55 VgV nichtöffentlich statt. Bieter sind daher nicht zugelassen!

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Adres pocztowy: Promenade 27
Miejscowość: Ansbach
Kod pocztowy: 91522
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Tel.: +49 98152-1277
Faks: +49 98152-1837
Adres internetowy: www.regierung.mittelfranken.bayern.de
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

4. Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020