Dostawy - 639721-2020

31/12/2020    S255

Polska-Świdnik: Urządzenia medyczne

2020/S 255-639721

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/24/12/2020
Adres pocztowy: ul. Bolesława Leśmiana 4
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Miedzińska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych
E-mail: zp@spzozswidnik.pl
Tel.: +48 814523067
Faks: +48 817512749
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozswidnik.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzozswidnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniPortal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik (3 pakiety)

Numer referencyjny: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/24/12/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik (3 pakiety).

Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety:

Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego,

Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego,

Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć.

2. Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w:

a) Załączniku Nr 1.1 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 1 - Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego),

b) Załączniku Nr 1.2 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 2 - Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego),

c) Załączniku Nr 1.3 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 3 - Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 1 - Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195000 System monitorowania pacjentów
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33194110 Pompy infuzyjne
33192210 Stoły do badania
33164100 Kolposkopy
33169000 Przyrządy chirurgiczne
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, zgodnie z Pakietem Nr 1:

Monitoring kardiotokograficzny 6 szt. KTG - system zintegrowany ze zbiorczą centralą komputerową i telemetrią - ruchomym systemem (1 zestaw)

Pulsoksymetr (2 szt.)

Pompa infuzyjna (3 szt.)

Fotel ginekologiczny (2 szt.)

Kolposkop (1 szt.)

Zestaw narzędzi chirurgicznych (1 zestaw)

Kardiomonitor (1 szt.)

Aparat UDT / detektor tętna płodu (2 szt.)

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.1 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 1 - Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości sprzętu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) dla całego zamówienia.

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

Pakiet Nr 1 – 4 400,00 zł

Pakiet Nr 2 – 1 800,00zł

Pakiet Nr 3 – 1 100,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194110 Pompy infuzyjne
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33167000 Lampy chirurgiczne
33152000 Inkubatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Neonatologiczny - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt medyczny dla Oddziału Neonatologicznego, zgodnie z Pakietem Nr 2:

Kardiomonitor (2 szt.)

Pulsoksymetr stacjonarny modułowy z krzywą pletyzmograficzną (2 szt.)

Pompa infuzyjna (1 szt.)

Pompa przepływowa do przetaczania krwi i płynów (1 szt.)

Lampa do fototerapii stojąca (2 szt.)

Mata ledowa do fototerapii (1 szt.)

Inkubator otwarty - stanowisko do resuscytacji (1 szt.)

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.2 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 2- Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości sprzętu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
33157000 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33162100 Urządzenia używane na salach operacyjnych
38310000 Wagi precyzyjne
33123200 Urządzenia do elektrokardiografii
33167000 Lampy chirurgiczne
33192230 Stoły operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Pediatryczny i Izba Przyjęć - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć, zgodnie z Pakietem Nr 3.

Oddział Pediatryczny

Kardiomonitor (1 szt.)

Spirometr na mobilnym wielofunkcyjnym wózku zabiegowym (1 szt.)

Ssak elektryczny (1 szt.)

Waga z pomiarem wzrostu dla dzieci i dorosłych (1 szt.)

Waga niemowlęca (3 szt.)

Izba Przyjęć

Aparat EKG na mobilnym wielofuncyjnym wózku zabiegowym (1 szt.)

Ssak elektryczny (2 szt.)

Lampa operacyjna zabiegowa (2 szt.)

Stół zabiegowy (1 szt.)

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.3 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych (Pakiet Nr 3 - Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości sprzętu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki udziału w postępowaniu

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Oraz

II. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków.

II.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

c.d. w Sekcji III.1.3)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga:

— dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 złotych.

1. Oferta (sporządzona w postaci elektronicznej,podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinna zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy według Załącznika Nr 3 do SIWZ (jeden wspólny formularz dla wszystkich pakietów);

b) wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1.1 do SIWZ, Załącznik Nr 1.2 do SIWZ, Załącznik Nr 1.3 do SIWZ– Tabele wymaganych parametrów technicznych (dla każdego pakietu oddzielnie w zależności od tego, na który pakiet jest składana oferta);

c) wypełniony i podpisany Formularz Asortymentowo - Cenowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.1 do SIWZ, Załącznik Nr 2.2 do SIWZ lub Załącznik Nr 2.3 do SIWZ (w zależności od tego na który pakiet składana jest oferta);

d) wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SIWZ - JEDZ;

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

f) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli jest wymagane;

g) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

h) załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli oferta zawiera dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

A. Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B.Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zgodnie z art. 25 ust. 1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 złotych.

1. Ocena spełniania warunku określonego w pkt. I i pkt. II.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonego w pkt. I i pkt. II na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego.

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu (jednolitym dokumencie) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga;

— Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

— wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

c.d. z Sekcji III.1.1) dot. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

Ppkt 1)

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

Ppkt 2) - 4)

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę sprzętu medycznego/urządzenia medyczne o wartości:

a) nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto (w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego),

b) nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto (w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego),

c) nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto (w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

Wykonawcy oferujący wykonanie więcej niż jednej części zamówienia, zobowiązani są wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej — tj. posiadania co najmniej jednego doświadczenia w realizacji zamówień o wartości odpowiadającej sumie kwot wskazanych powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje.

c.d. z Sekcji III.1.3)

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się.

III. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

1) Prospekty/katalogi/ulotki informacyjne oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające wymagane przez Zamawiającego wartości parametrów lub opisy danej funkcji aparatu, określone w Załącznikach od Nr 1.1 do 1.3 do SIWZ (Tabele wymaganych parametrów technicznych).

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt II ppkt 1. 1) - 7).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt II ppkt 1. 1) - 7) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jeżeli na etapie składania ofert jest mu znany podwykonawca.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą podpisana zostanie zgodnie z projektem umowy dołączonym do SIWZ, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ – Umowa Sprzedaży – projekt.

Jednocześnie z Umową Sprzedaży zostanie podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik Nr 9 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zmiany umowy określone są w Sekcji VI.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych SP ZOZ w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, pok. Nr 14, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

ZMIANY W TREŚCI UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. W trakcie obowiązywania Umowy o zamówienie publiczne, Strony przewidują zmiany zawartej Umowy na poniższych zasadach:

a) przewiduje się zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT,

b) po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, dopuszcza się możliwość dostawy Sprzętu równoważnego (posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie) pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych wymogów, tj.:

1) oferowany w ofercie Sprzęt stał się niedostępny na rynku, z powodu zaprzestania jego produkcji lub wycofania z rynku,

2) Sprzęt równoważny spełnia wszystkie wymogi i parametry zawarte w SIWZ w zakresie takim, w jakim były wymagane dla pierwotnie zaoferowanego sprzętu,

3) cena Sprzętu równoważnego nie może być wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy,

c) pojawienia się na rynku urządzenia producenta Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto).

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki płatności:

Do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl telefon (81) 452 30 50,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Sławomir Zagojski, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik (3 pakiety) - numer sprawy: SPZOZ/ZP/271/24/12/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198 a-g) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2020