Árubeszerzések - 639737-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Tojás

2020/S 255-639737

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cippán Diána
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Telefon: +36 12196167
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dpckorhaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001283402020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001283402020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SZI-263 Tojás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001283402020
II.1.2)Fő CPV-kód
03142500 Tojás
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés / Tojás beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03142500 Tojás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.), Élelmezés

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 51 000 db 53–63 gr/db, fertőtlenített héjú, "M" méretű tojás szállítása

A megajánlott termék szavatossága az áru átvételét követően legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű kell, hogy legyen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8.–12. §, 15.–16. § szerint.

A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, figyelemmel a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 2. § –7. § -aiban foglaltakra.

A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek, ajánlattételkor az ESPD dokumentum benyújtásával, kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat a Kbt. 69. § (4)–(7) és a (11)–(12) bekezdésre figyelemmel kell benyújtani.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az EEKD IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni az EKR rendszeren keresztül.

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1) bek. alapján. Az eljárás során a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § -ban foglaltakra figyelemmel kell lenni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD).

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével, nem kéri a IV. rész A–D pontjában szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül tojás szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítást referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont]

Igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pontja vagy a 24. § (1) bekezdése szerint figyelemmel a 21/A. §-ban foglaltakra is.

A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban)

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat be kell nyújtani.

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti EEKD-t kitöltött és aláírt formában a 321/2015 (X.30.) Kr 3. § (3) bekezdése szerint.

Kapacitásnyújtó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (6)–(8),(12), 69. § (4) –(7) és a (11)–(12) és a 321/2015. (X. 30.) Kr 3. § (3) bekezdése irányadó.

Folytatás Közbeszerzési dokumentumok 1. pontban (3. oldal)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül, tojás szállítására vonatkozóan teljesített egy vagy több referenciával, amelyben a szállítás összesített mennyisége eléri vagy meghaladja a 25 000 db mennyiséget.

A referencia egy vagy több szerződésből teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Ptk. 6:186 § (1) bekezdés

Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 1 óra után a le nem szállított áru szerződéses nettó árának 2 %-a. Felső határa alkalmanként 15 órai kötbér-mérték lehet.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 20 %-a. Felső határa az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 30 %-a

Meghiúsulási kötbér: mértéke az összes mennyiségből még nem teljesített élelmiszerek éves nettó összértékének 10 %-a

A Ptk. 6:188. § értelmében az Ajánlattevő kérelmére a túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság mérsékelheti.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/02/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII.19) Kr. 15. § tartalmaz

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A közbeszerzés tárgy egyfajta termék beszerzésére irányul és a termék jellemzőiből adódóan a részekre bontásra nincs lehetőség.

— Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot,

— Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek..,valamint a 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani,

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-ban szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani,

— Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára adott szakmai ajánlatát a KD részeként, táblázatos (elektronikus Microsoft Excel) formátumban átadott „Tojástábla” megfelelő rovatainak kitöltésével és a KD-ban előírtak szerint az ajánlatba történő becsatolásával adja meg. A szakmai ajánlat főszabályként nem hiánypótolható, amennyiben nem kerülnek benyújtásra az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után,

— Az ajánlattétel és a szerződés teljesítése során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseit,

— A megajánlott terméknek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak meg kell felelnie,

— IV.2.6) pontban 1 hóban megadott időtartam = 30 nap,

— a Ptk. 6:130. §. (1)–(2) bek.-től eltérően a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján 60 naptári napos fizetési határidő, 6:155. § (1), a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek. és 27/A. § szerint. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet,

— A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §. előírásait kell alkalmazni,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra,

— Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontja vonatkozásában,

— Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bek-t, nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját,

— Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében,

— Minden kommunikáció és dokumentum benyújtása az EKR rendszeren keresztül történik,

— Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó,

— Az ajánlat és a szakmai ajánlat részeként csatolandó iratok jegyzékét a KD tartalmazza,

— FAKSZ: dr. Cippán Diána (1103) 8849 Szenta, Kossuth Lajos u. 19., e-mail-cím: diana.cippan.faksz@gmail.com,

— Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésre figyelemmel a legalacsonyabb árat választotta egyedüli értékelési szempontként, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minimális minőségi jellemzővel és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Folytatás Közbeszerzési dokumentumok 2. pontban. (4. oldal)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020