Leveringen - 639801-2020

31/12/2020    S255

België-Geel: Bedrijfsmachines

2020/S 255-639801

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IOK Afvalbeheer
Nationaal identificatienummer: 011600
Postadres: Antwerpseweg 1
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
Contactpersoon: de heer Thomas Van Nooten
E-mail: thomas.vannooten@iok.be
Telefoon: +32 14562766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iok.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/314/12C/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van wielladers

Referentienummer: 600000/2020/JVP/314
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000 Landbouwmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het sluiten van een raamcontract met een ondernemer gedurende twee jaar, waarbij minstens vier en maximaal zes wielladers worden besteld.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Waarborg / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemene technische kwaliteit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoud en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Optie onderhoudscontract / Weging: 5
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (De opdracht omvat eveneens het aanbieden van een onderhoudscontract (vereiste optie).

Dit contract omvat alle verplaatsingen, werkuren, oliën, filters en riemen en eventueel andere onderdelen nodig voor het onderhoud van de wielladers voor alle grote onderhoudsbeurten (elke 1 000 bedrijfsuren) tot en met 5 000 bedrijfsuren inclusief leverings- en behandelingskosten. Het onderhoud is te voorzien op de leveringsplaatsen. De facturatie zal maandelijks plaatsvinden tegen een forfaitaire prijs die als volgt is samengesteld: globale prijs onderhoud van de offerte gedeeld door 50 (uitgaande van 1200 bedrijfsuren per jaar). Jaarlijks, na het verstrijken van een periode van een jaar onderhoud, zal er een aanpassing worden doorgevoerd ingeval van een verschil tussen de vooropgestelde aantal bedrijfsuren op basis van deze forfaitaire prijs (d.i. 100 uur per maand) en de reële bedrijfsuren op basis van het effectief uitgevoerde onderhoud.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet van leveringen waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. De minimale omzet van de leveringen waarop de opdracht betrekking heeft dient 200 000,00 EUR te bedragen, gedurende minstens een jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver dient minimaal een referentie voor te leggen van een levering wiellader die heeft plaatsgevonden in de afgelopen drie jaar met een minimum bestelbedrag van 270 000,00 EUR excl. btw. De inschrijver voegt een attest van goede uitvoering toe, ondertekend door de opdrachtgever. Dit attest omvat minstens de omschrijving van de levering, de kostprijs en het aandeel van de inschrijver in deze levering.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
Plaats: N.v.t.
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2020