Bunuri - 639821-2020

31/12/2020    S255

România-Cluj-Napoca: Microscoape optice

2020/S 255-639821

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
Număr naţional de înregistrare: 4288080
Adresă: Str. Clinicilor nr. 3-5
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400006
Țară: România
Persoană de contact: Camelia-Alexandrina Santa
E-mail: achizitiiscjucj@yahoo.com
Telefon: +40 264592771/1559
Fax: +40 264595271
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://scjucluj.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110357
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Microscop intraoperator, sistem automat de pregătire a probelor, aparat anestezie, sistem Gasovac

Număr de referinţă: 4288080/2020/95
II.1.2)Cod CPV principal
38634000 Microscoape optice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Microscop intraoperator, sistem automat de pregătire a probelor, aparat anestezie, sistem Gasovac.

Autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Venituri din diverse surse.

Valoarea maxima estimata pe contract subsecvent se regaseste in sectiunea II.2) „Lista de loturi”. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 212 008.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem GASOVAC

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38634000 Microscoape optice
33171100 Instrumente pentru anestezie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 17000 Ron

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform specificatiei tehnice

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat anestezie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38634000 Microscoape optice
33172100 Aparate de anestezie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 174990 Ron

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 524 970.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform specificatiei tehnice

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem automat de pregatire a probelor

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38634000 Microscoape optice
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 672269 Ron

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru cel mai mic termen de livrare (care se incadreaza in termenul maxim din specificatiile tehnice) se acorda punctajul maxim de 10 puncte; / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 344 538.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform specificatiei tehnice

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microscop intraoperator

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38634000 Microscoape optice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 1150000 Ron

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru cel mai mic termen de livrare (care se incadreaza in termenul maxim din specificatiile tehnice) se acorda punctajul maxim de 10 puncte / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 300 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform specificatiei tehnice

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din LEGEA NR. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Petru SUSCA, Manager,

— Delia DRAGOMIR,Dir. Fin. Contabil,

— Adela GOLEA,Director Medical,

— Oana Maria Cuibus, Consilier Juridic,

— Camelia Alexandrina SANTA, Sef Serv. Achizitii,

— Adriana Buza, Ec.Responsabil achizitie,

— Paul-Dan Muresan,Sef Serviciu Tehnic, Aparatura Medicala si Mentenanta,

— Florica Ulinici,Sef Birou Aparatura Medicala,

— Anda-Ilinca Ursachi,Bioinginer Birou Aparatura Medicala,

— Cristian Ioan Radu, Fizician principal,

— Simion Bran, Medic Primar Chirurgie Maxilo-faciala,

— Marius Florin Farcas, Medic,

— Tunde Kovacs, Medic Primar IMOGEN,

— Florian Ioan Stefan, Prof. Dr.Sef,Sectie Neurochirurgie

Modalitatea de indeplinire: Autoritatea contractanta are obligatia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica. În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2.

Operatorii economici vor prezenta:

— Certificat constatator eliberat de O.N.R.C in scopul participarii la licitatie; informatiile din acest document sa fie reale/actuale la data prezentarii, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

Se va depune certificatul constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Aviz eliberat de Ministerul Sănătății pentru comercializare dispozitive medicale (loturile 3,4, 2,1),

— Aviz A.N.M.D.M. pentru service dispozitive medicale de laborator (analizoare) (lotul 2),

— Aviz A.N.M.D.M.pentru instalarea, montarea, punerea în funcțiune și service-ul aparatelor de ventilație, pentru furnizor-(loturile 3, 4),

— Declarație de conformitate, pentru furnizor (loturile 3, 4, 2,1)

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare.Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: valoare maxima fara TVA in lei.Reofertarea se va realiza intr-o singura runda de 24 de ore. Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SICAP si sa detina certificat digital electronic valid pentru acces in sistem.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pretul egal in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica autoritatea contractanta va solici... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Documentația de atribuire este afișată în SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub Documentul DUAE se completează direct în SICAP . În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc, au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanți pentru departajare, clarificări prin intermediul SICAP în vederea incărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
Adresă: Str. Clinicilor nr. 3-5
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400006
Țară: România
E-mail: achizitiiscjucj@yahoo.com
Telefon: +40 264592771/1559
Fax: +40 264595271
Adresă internet: https://scjucluj.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020