Προμήθειες - 639833-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Μαρκόπουλο: Καύσιμα

2020/S 255-639833

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαρκοπούλου
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Πόλη: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 190 03
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καμαργιάννης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@markopoulo.gr
Τηλέφωνο: +30 2299020155
Φαξ: +30 2299024009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.markopoulo.gr
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Ο Ν.4412/2016.

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια καυσίμων.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09100000 Καύσιμα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 463 939.27 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα παραδίδεται με βυτία του αναδόχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 096.77 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Υπάρχει η δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης, μόνο και εφόσον δεν έχει εντός του χρονικού διαστήματος των 12 μηνών απορροφηθεί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα διαγωνιστική διαδικασία.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Παρέχεται η δυνατότητα προαίρεσης σε ποσοστό 20 % της ζητούμενης ποσότητας, για κάθε ένα νομικό πρόσωπο.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αμόλυβδη βενζίνη.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αμόλυβδη βενζίνη για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 896.94 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Υπάρχει η δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης, μόνο σε περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πετρέλαιο diesel κίνησης.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αμαξοστάσιο Δήμου Μαρκοπούλου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πετρέλαιο κίνησης για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρκοπούλου, και των νομικών προσώπων του.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320 945.57 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Υπάρχει η δυνατότητα χρονικής παράτασης, σε περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί η συνολική ποσότητα.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 4 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προσφορών.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π., με την υποβολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγή υποβάλλεται μέσω του συστήματος της επικοινωνίας στον ιστόποτο διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς την αναθέτουσα αρχή (Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας), η οποία αυθημερόν διαβιβάζει την προσφυγή μέσω e-mail στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020