Bunuri - 639835-2020

31/12/2020    S255

România-Bucureşti: Combustibili

2020/S 255-639835

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
Număr naţional de înregistrare: RO33884604
Adresă: Str. Mărăşti nr. 61
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011464
Țară: România
Persoană de contact: Adina Ștefan
E-mail: secretariat@istis.ro
Telefon: +40 726302013
Fax: +40 213184380
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.istis.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110454
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare carburanți (motorină și benzină)

Număr de referinţă: 2
II.1.2)Cod CPV principal
09100000 Combustibili
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare carburanți (motorină și benzină) cu caracter repetitiv, prevăzute cu limite minime și maxime pentru o perioada de 48 de luni. Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent este de 463 500,00 RON fără TVA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 854 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Centrele de testare de pe teritoriul României, conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini nr. 10362/04.11.2020.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime sunt prezentate în Caietul de sarcini nr. 10362/04.11.2020, parte integrantă a documentației de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contractelor subsecvente care se vor încheia în funcție de fondurile bugetare aprobate cu această destinație.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizată. (se va întocmi o Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizată și se va arhiva în S.E.A.P. o dată cu oferta, la secțiunea Documente de calificare)

Persoanele ce dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante sunt:

Director general – Mihai Popescu

Director general adjunct – Dănuț Gîțan

Achiziții publice – prestator servicii S.C. ADAST GLOBAL CONSULTING S.R.L. – Adina Ștefan

Comisia de evaluare a ofertelor numită prin Decizia nr. 254/17.11.2020:

Niculae-Marcel Buciu – președinte cu drept de vot

Mihaela-Paula Ioniță – membru

Teodor-Dan Enescu – membru

Mihael Roată – membru de rezervă

Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 actualizată – documente justificative:

— se vor completa Declarații în acest sens,

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 actualizată privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

Modalitate de îndeplinire: în acest sens se va completa DUAE disponibil în S.E.A.P., urmând ca documentele justificative de mai sus să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit la finalizarea evaluării ofertelor.

Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasa că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului – Certificat constatator ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise de țara de rezidență.

Modalitate de îndeplinire: în acest sens se va completa DUAE disponibil în S.E.A.P., urmând ca documentele justificative de mai sus să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Declarație privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani în urmă în domeniul aferent obiectului acordului-cadru care trebuie să îndeplinească un prag valoric de minim dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent. Determinarea valorii medii a cifrei de afaceri se va calcula de ofertantul înființat de mai puțin de trei ani raportat la perioada efectivă de activitate. Pentru calculul echivalenței cifrei medii de afaceri în altă valută decât lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate de îndeplinire: în acest sens se va completa DUAE disponibil în S.E.A.P., urmănd ca documentele justificative (extrase bancare corespunzătoare, bilanțuri contabile sau extrase de bilanțuri contabile, prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situații financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic) să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 (trei) ani în urmă cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați – contracte/certificate constatatoare/recomandări/procese-verbale de recepție/alte documente edificatoare după caz.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate de îndeplinire: în acest sens se va completa DUAE disponibil în S.E.A.P., urmând ca documentele justificative de mai sus să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/04/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020