Προμήθειες - 639840-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Βέροια: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

2020/S 255-639840

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Ημαθίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 72
Πόλη: Βέροια
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Ταχ. κωδικός: 591 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασίλειος Τεμιρτζόγλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2331353603
Φαξ: +30 2331353650
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://imathia.pkm.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα, ισχύος 500 KWp (virtual net metering).

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα τοποθετηθεί επί εδάφους στο αγροτεμάχιο 2004ιε Αγροκτήματος Επισκοπής συμπλ. διανομής 1962. Θα λειτουργεί με καθεστώς αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) στο δίκτυο μέσης τάσης 20kV. Το σύστημα θα εδράζεται σε σταθερές βάσεις, κλίσεως 28 μοιρών. Η συνολική επιφάνεια του 2004ιε αγροτεμαχίου είναι 25.486 τ.μ., ενώ η συνολική έκταση τού προτεινόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού θα είναι περίπου 12 στρέμματα. Τα βασικά επιμέρους στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση, είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η συσκευή παραλληλισμού των στοιχειοσειρών, οι αντιστροφείς ισχύος, οι βάσεις στήριξης των συστοιχιών, ο υποσταθμός Μ.Τ. / Χ.Τ., τα καλώδια με τον εξοπλισμό, ο αυτόματος διακόπτης διασύνδεσης, το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, οι γειώσεις, τα πεδία εισόδου - εξόδου, και τα πεδία μέτρησης και αναχώρησης και ο οικίσκος ελέγχου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση τού προσωπικού.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 427 870.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αγροτεμάχιο 2004ιε Αγροκτήματος Επισκοπής Ναούσης συμπλ. διανομής 1962.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκός σταθμός) ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 499,8 kW, και η παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα τροφοδοτείται στο δίκτυο μέσης τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα τοποθετηθεί επί εδάφους στο αγροτεμάχιο 2004ιε Αγροκτήματος Επισκοπής συμπλ. διανομής 1962 (όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ' αριθ. 24655/2011/24.11.2015 απόφαση περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Ημαθίας - Δ.Α.Ο.Κ. - Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού, ΑΔΑ: Ω36Σ7ΛΛ-Φ4Υ). Θα λειτουργεί με καθεστώς αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) στο δίκτυο μέσης τάσης 20kV. Το σύστημα θα εδράζεται σε σταθερές βάσεις, κλίσεως 28 μοιρών. Η συνολική επιφάνεια του 2004ιε αγροτεμαχίου είναι 25.486 τ.μ., ενώ η συνολική έκταση τού προτεινόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού θα είναι περίπου 12 στρέμματα. Τα βασικά επιμέρους στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση, είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η συσκευή παραλληλισμού των στοιχειοσειρών, οι αντιστροφείς ισχύος, οι βάσεις στήριξης των συστοιχιών, ο υποσταθμός Μ.Τ. / Χ.Τ., τα καλώδια με τον εξοπλισμό, ο αυτόματος διακόπτης διασύνδεσης, το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, οι γειώσεις, τα πεδία εισόδου - εξόδου, και τα πεδία μέτρησης και αναχώρησης και ο οικίσκος ελέγχου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση τού απαιτούμενου προσωπικού τού φορέα λειτουργίας, σε όλες τις λειτουργίες χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 427 870.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. από τη ΣΑ 082/1.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Αναφέρονται στη διακήρυξη.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Αναφέρονται στη διακήρυξη.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 09/02/2022
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Π.Ε. Ημαθίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020