Bunuri - 639841-2020

31/12/2020    S255

România-Tulcea: Aeronave fără pilot

2020/S 255-639841

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
Număr naţional de înregistrare: 3722040
Adresă: Str. Portului nr. 34A
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820243
Țară: România
Persoană de contact: Iurascu Daniela
E-mail: arbdd@ddbra.ro
Telefon: +40 240518924/ +40 240518925
Fax: +40 240518975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ddbra.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110428
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente complexe pentru întărirea capacității administrative „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 123322

Număr de referinţă: 3722040/2020/5.a.
II.1.2)Cod CPV principal
34711200 Aeronave fără pilot
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de bunuri destinate creșterii capacității administrative, astfel:

— lot 1 – bărci și accesorii;

— lot 2 – drone 1;

— lot 3 – echipament tractare radar.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 837 605.04 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Denumire barci si accesorii

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34520000 Ambarcaţiuni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ambarcatiuni si accesorii pentru ambarcatiuni conform cerintelor specificate in caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 966.39 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament tractare radar

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34113300 Vehicule de teren
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vehicul de teren conform specificatiilor din Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 151 260.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Drone 1

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34711200 Aeronave fără pilot
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Drone si accesorii conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 445 378.15 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțarea proiectului este asigurată POIM, Componenta: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității, Axa prioritara: Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calități aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Operațiunea: Creșterea gradului de protecție si conservare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Cerința nr. 1

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 2

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016

Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (2) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 3

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr.4

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.

Documente solicitate de Autoritatea Contractantă pentru demonstrarea inexistenței situațiilor de excludere:

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Dovada neîncadrării în situațiile de excludere precizate la art.164 din legea nr.98/2016 se face prin prezentarea cazierului judiciar si fiscal pentru operatorul economic si a cazierului judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii comerciale. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 – formular nr. 9. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante asa cum sunt acestea identificate in Declaratia autoritatii contractante, respectiv in fisa de date a achizitiei și anunțul de participare.

Operatorii economici trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate).

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii prezentarii documentului.

Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanților li se solicită să demonstreze livrarea în mod corespunzător de bunuri similare celor care fac obiectul lotului, efectuate în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, în valoare cel puțin egală cu valoarea estimată a lotului, la nivelul a cel mult trei contracte. Se înțelege prin livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător produse livrate de Ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către Ofertant în DUAE. Pentru contractele exprimate în altă monedă decât RON, va fi avut în vedere cursul mediu anual leu/valuta respectivă al BNR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016. Se vor indica în DUAE următoarele elemente: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Copii ale părților relevante ale contracte de furnizare Procese – verbale de recepție și / sau punere îîn funcțiune a bunurilor livrate Recomandari Certificate constatatoare. In cazul depunerii unei oferte comune, toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta: - Acordul de asociere Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016 situatie in care se prezinta Angajamentul ferm al tertului sustinator / angajamentele ferme ale tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestora de catre tert /tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care se va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE si angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la finalul evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ult

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020