Προμήθειες - 639849-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Μοσχαρίσιο κρέας

2020/S 255-639849

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Πολεμική Αεροπορία - Υπηρεσία Προμηθειών
Αριθμός ταυτοποίησης: 80/20
Ταχ. διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, 4ος όροφος
Πόλη: Αμπελόκηποι
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 115 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yppa@haf.gr
Τηλέφωνο: +30 210-8705010
Φαξ: +30 210-6445633
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.haf.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.haf.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δ.47/20 — Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της Π.Α. εντός Νομών Αττικής και Βοιωτίας.

Αριθμός αναφοράς: 104433
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15111200 Μοσχαρίσιο κρέας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια νωπών κρεάτων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της Π.Α. εντός Νομών Αττικής και Βοιωτίας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 420 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15113000 Χοιρινό κρέας
15115100 Αρνίσιο κρέας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια νωπών κρεάτων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της Π.Α. εντός Νομών Αττικής και Βοιωτίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 420 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/02/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (Δ.Α.Υ.)
Πόλη: Ελευσίνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Ταχ. διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yppa@haf.gr
Τηλέφωνο: +30 210-8705010
Φαξ: +30 210-6445633
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.haf.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και στο Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Ταχ. διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yppa@haf.gr
Τηλέφωνο: +30 210-8705010
Φαξ: +30 210-6445633
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.haf.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020