Bunuri - 639850-2020

31/12/2020    S255

România-Mediaș: Echipament de dezinfectare

2020/S 255-639850

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Mediaș
Număr naţional de înregistrare: 4240677
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 3
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551022
Țară: România
Persoană de contact: Nicolae Ovidiu Tempian
E-mail: tehnic@primariamedias.ro
Telefon: +40 269803827
Fax: +40 269803829
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariamedias.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110436
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea dispozitive medicale

Număr de referinţă: 4240677_2020_PAAPD1159864
II.1.2)Cod CPV principal
39330000 Echipament de dezinfectare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prin această achiziție se urmărește creşterea capacității de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu virusul CoV-2019, deoarece aceste măsuri vizează interesul strategic naţional, acela de a asigura în bune condiţii desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a serviciului public de educaţie, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 20 de unități de învațămant din municipiul Mediaș.

Obiectivele specifice ale proiectului – dotarea unităților de învățămant cu echipamente de protecție și dispozitive medicale necesare, în conformitate cu OUG 144/24.8.2020, pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2.

Termene pentru depunerea/raspunsului la solicitările de clarificari/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maximum 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completarile ulterioare, termenul-limită în care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informații suplimentare este în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în anunțul de participare.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP atât la secțiunea „Documentație și clarificări” cât şi fiecărui operator economic care a solicitat clarificarea, din cadrul anunțului de participare simplificat. AC va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor”. Numărul zilelor până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 22 de zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 052 705.84 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Municipiul Mediaș

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform Caietului de Sarcini.

Această presupune achiziționarea următoarele dispozitive medicale:

— Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare – 196 buc,

— Lampa Bactericida UV - 388 buc.

Produsele ce vor fi achiziționate sunt necesare pentru a asigura protecție pentru elevi, cadre didactice și nedidactice precum și pentru personalul auxiliar din unitățile de învățământ care participă la activitățile școlare, ajutănd astfel la prevenirea răspândirii în continuare a virusului.

Certinte tehnice a dispozitivelor medicale sunt specificate în Caietul de sarcini.

Cerinte impuse:

Documentația tehnică va cuprinde descrierea tehnică a dispozitivelor medicale,

— Certificatul de garanție tehnică de la producător/furnizor/distribuitor, Certificatul de calitate și conformitate

— certificare CE cu respectarea condițiilor legale specifice de utilizare a acestuia

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul maxim de livrare a produselor este de maxim 10 zile de la data emiterii comenzii de beneficiar. Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea dispozitivelor medicale, termen calculat între data comenzii ferme din partea autorității contractante și data livrării efective a acestora. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Consolidarea capacitatii unitatilor de învatamant din Municipiul Mediaș, judetul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” cod 143599

II.2.14)Informații suplimentare

Conform Caietului de Sarcini

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor/cerințelor de calificare se vor prezenta:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale" - subsecțiunile: - "Participare la o organizație criminală" - "Corupție" - "Fraude" - "Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste" - "Spălare de bani sau finanțarea terorismului" - "Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea AC, următoarele documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă: - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - alte documente edificatoare, după caz.

II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale" - subsecțiunile: "Plata impozitelor", "Plata asigurărilor sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă:

A. Persoanele juridice române trebuie să prezinte: certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc.) din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestui certificat.

B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care să dovedească faptul că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, (buget local, buget de stat, etc.) în conformitate cu legislația națională a țării de rezidență a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a țării în care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadreaza în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016

În acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale" - subsecțiunile: "Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu", "Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale", "Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii", "Falimentul", "Insolvență", "Active administrate de lichidator", "Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței", "Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave", "Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice", "Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice", "Încetarea anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile", "Vinovat de interpretarea eronată, nedivulgarea de informații, incapacitatea de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură". Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, va prezenta o Declarație cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 59 și 60, alin. (1), lit. a), lit. d), și lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Se va completa Formularul nr. 2 din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire, ștampilat și semnat de către reprezentantul legal/împuternicit al ofertantului și se va prezenta de către Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, odată cu DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea AC, următoarele documente edificatoare: certificate/caziere/documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167, alin. (1), atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă; documente edificatoare prin care să demonstreze faptul că ofertantul unic/Ofertantul asociat cât și pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați în ofertă se încadrează în prevederile art.166, alin. (2), art.167, alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul); alte documente edificatoare, după caz.

IV. Persoane ce dețin funcții de decizie din cadrul AC, precum și persoanele din cadrul AC ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt: Roman Gheorghe – primar, Thellmann Christine – viceprimar, Pietraru Ovidiu– administrator public, Adriana Tătar– director economic, Pușcaș Daniela – director tehnic, Sabău Carmen Georgeta– director DAPL exercitare cu caracter temporara, Bozosan Simona– șef serviciu achizitii publice, Tempian Nicolae Ovidiu– consilier achizitii publice, Mocanu Adriana-consilier achizitii publice, Barbu Aurelia Nicoleta– consilier juridic, Man Elena Viorica– consilier juridic, Adina Rosca- consilier investitii, Raicu Dana – consilier investitii, Sarafinceanu Monica– sef serviciu contabilitate, Gyorke Tania Maria- responsabil financiar-serviciul învațământ-sănătate, Popa Diana – inspector cu delegare de atribuții de șef serviciu învațământ-sănătate; Bicu Cristina– consilier.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 și 60 din Legea 98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Nota 1: Reprezintă o situație potențial generatoare de conflict de interese situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de adimistrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Nota 2: Reprezintă o situație potențial generatoare de conflict de interese situația în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul AC.

Nota 3: În situația în care, ca urmare a clarificărilor solicitate ofertantului cu privire la o situație potențial generatoare de conflict de interese, AC stabilește că există un conflict de interese, AC va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul AC.

Nota 4: În vederea demonstrării faptului că nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, orice document edificator în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă conform art.168, alin. (1) din Legea nr.98/2016, atât pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cât și pentru terții susținători și subcontractanții declarații în ofertă.

Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) În această situație, DUAE va fi configurat de către AC direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016. Mod. de îndep... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții vor face dovada că au livrat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul contractului (dispozitive medicale) în valoare cumulată de min. 3.000.000,00 RON, fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim 3 (trei) contracte (conf. art. 179, lit. b) din Legea 98/2016) ceea ce reprezintă 98,28 % din valoarea estimată a produselor similare cuprinse în prezentul contract. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art. 13 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Prin produse similare se înțelege aceleași tipuri de produse, conform specificațiilor tehnice, de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (conf. art. 179, lit. b) din Legea 98/2016). În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat". ATENȚIE! -Toate documentele/ofertele depuse în SEAP vor fi semnate cu semnătură electonică extinsă

Proportia de subcontractare Ofertantul va indica în oferta sa denumirea subcontractantului/subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract ce vor fi subcontractate, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. În cazul în care, ofertantul subcontracteaza o parte/părți din contract, odata cu depunerea formularului DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare (pâna la data limită de depunere a ofertei).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție"- Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională - subsecț." Ptr. contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat". ATENȚIE! -Toate documentele/ofertele depuse în SEAP vor fi semnate cu semnătură electonică extinsă Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: nr. si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile de produse, valoarea fara TVA, beneficiarul, perioada de livrare, data si nr. documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile ptr. care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar va depune:- PV de recepție a produselor care au fost livrate si/sau alte documente din care să reiasă urmat. informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul furnizarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul livrării produselor. Nota 1: Dacă un grup de op. ec. depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE -Partea IV "Criteriile de selecție"- Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională"- subsecțiunea "Ptr.contractele de achiziție de produse: livrarea produselor de tipul specificat". Nota 2: AC își rezervă dreptul de a se adresa beneficiarului final pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant în cadrul DUAE. Nota 3: În vederea îndeplinirii cerinței, op.ec. poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. În acest sens vor fi respectate prevederile art.182 din Legea 98/2016 c și ale art.48 din H.G. 395/2016. Nota 4: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE -Partea IV "Criteriile de selecție"- Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională"- subsecț. "Ptr. contractele de achiziție de produse: furnizarea produselor de tipul specificat". Nota 5: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conf. cu Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SICAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. b) Documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigură îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate în SICAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE și cu oferta, și vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. c) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, PV de recepție, Documente constatatoare emise de AC/Certificări de bună execuție, din care să reiasă toate elementele necesare ptr. confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare și val. acestora. Doc. menționate la pct.c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerințelor privind semnarea electronică a doc. Ptr.contr. expr. în euro se va folosi ptr. conversie rata medie lunară de schimb comunicată de Banca Centrală Europeană

În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte/părți din contract, ofertantul are obligația de a completa DUAE, partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea D "Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează", și partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Proporția de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: - partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic " și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte/părți din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, până la data de depunere a ofertelor, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, va prezenta, dacă este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Nota 1: În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Autoritatea Contractantă va efectua plăți directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă pentru furnizarea produselor contractantului potrivit acordului de subcontractare dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru și își exprimă opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului. În conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, actualizată, Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la încheierea acestuia, prezentarea Acordului de subcontractare/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. ATENTIE! - Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Condiție suspensiva de încheiere a contractului

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare, a emis o circulara, nr.60508/07.08.2019, către beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectelor, posibilitatea pentru beneficiari de a lansa procedurile de achiziții publice prin folosirea unei „clauze suspensive”.

„Clauza suspensivă” specifică faptul că sursa de finanțare pentru contractul licitat nu este asigurată la momentul lansării licitației şi că Autoritate Contractantă ar putea fi în situația să anuleze procedura de atribuire, în cazul în care finanțarea nu se realizează.

Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta următoarei conditii:

— Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii din fonduri fonduri europene nerambursabile, semnarea cont... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisie de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

NOTA 1: Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici utilizarea sistemului on-line pentru a transmite orice solicitare de clarificare/contestatie.

1. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) În această situație, DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

2. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016. "Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download."

NOTA 2: Autoritatea contractanta recomanda orcarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/notificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea 98/2016.

In acest sens, ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire.

De asemenea, fiecare membru al asocierii va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.

Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta Anexa 44 „Acordul de Asociere” in conf cu modelul din Sectiunea „Formulare” a Doc de Atribuire. Doc justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar of clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea AC.

Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la proc vor prezenta Acordul de asociere autentificat. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016.

— Se va completa si depune formularul DUAE (fiecare asociat va intocmi cate un DUAE),

— odata cu depunerea DUAE, ofertantul va depune si acordul de asociere. (pana la data limita de depunere a ofertei)

ATENTIE!

— Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Dacă ofertantul beneficiază de susținere din partea unui/unor terț/terți în vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligația de a completa DUAE.

De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat", în situația în care susținerea acordată se referă la îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică.

Angajamentul ferm privind susţinerea economică și financiară/capacității tehnice și documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm (conform art 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), vor fi încărcate în SICAP... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020