Dodávky - 639857-2020

Submission deadline has been amended by:  32037-2021
31/12/2020    S255

Česko-Praha: Laboratorní sklo

2020/S 255-639857

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Albertov 2038/6
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Markéta Nováková
E-mail: novakovmarket@natur.cuni.cz
Tel.: +420 221951600
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.natur.cuni.cz/fakulta
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/387212
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/387212
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie - Spotřební materiál - opakované řízení

Spisové číslo: VZ/20/205
II.1.2)Hlavní kód CPV
33793000 Laboratorní sklo
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 9 969 298.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Spotřební materiál

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33793000 Laboratorní sklo
18424300 Rukavice na jedno použití
33141117 Vata
15994200 Filtrační papír
33141411 Skalpely a nože
19520000 Výrobky z plastů
33141310 Injekční stříkačky
33192500 Zkumavky
30192800 Samolepící štítky
33141320 Zdravotnické jehly
34928480 Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
33735100 Ochranné brýle
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 00 Praha 2, ČESKÁ

REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění

Výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Bližší informace v ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 793 578.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/06/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz II.2.14

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projektu „Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Jednorázový materiál

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38437110 Hroty pipet
19520000 Výrobky z plastů
33192500 Zkumavky
38437100 Pipety
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 00 Praha 2, ČESKÁ

REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění

Výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Bližší informace v ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 172 941.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/06/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz II.2.14

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projektu „Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Protilátky, ELISA kity

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33651500 Imunitní séra a imunoglobuliny
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Viničná 7, 128 00 Praha 2, ČESKÁ

REPUBLIKA (vždy dle konkrétní objednávky).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění

Výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Bližší informace v ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 002 779.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/06/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz II.2.14

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 a projektu „Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona a ZD.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 12:01
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude probíhat pouze elektronicky, čas otevírání je uveden pouze z důvodu povinnosti vyplnění tohoto pole. Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro jejich podání. Otevírání bude probíhat bez účasti dodavatelů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

II.2.7 (všechny části veřejné zakázky) Smlouva se uzavírá do 30. 6. 2023, a to až do výše finančního limitu předpokládané hodnoty té části veřejné zakázky, na níž se podává nabídka, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/12/2020