Προμήθειες - 639860-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Κως: Προκατασκευασμένος εξοπλισμός

2020/S 255-639860

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κω
Ταχ. διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7
Πόλη: Κως
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Ταχ. κωδικός: 853 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νεκταρία Δρούγκα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr
Τηλέφωνο: +30 2242360486
Φαξ: +30 2242021341
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.kos.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.kos.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων, για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω· περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
43327000 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων, για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου, με αριθμό προμήθειας 7/2018.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, και οι τεχνικές προδιαγραφές, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 7/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (Παράρτημα Α).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Ενεργειακό σύστημα αυτόνομης μεταφοράς Α.με.Α.»

Τμήμα 2: «Χώροι υγιεινής Α.με.Α. και παρελκόμενα»

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 244 481.20 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 1: Ενεργειακό σύστημα αυτόνομης μεταφοράς Α.με.Α..

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43327000 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκατάσταση υποδομών προβλέπεται σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Δ.Ε. Κω: 2 σημεία Κρητικά, σχέδιο A1, A1α· Δ.Ε. Ηρακλειδών: 2 σημεία· Καρδάμαινα σχέδιο Α3, Α3α και 2 σημεία Κέφαλος σχέδιο Α4, Α4α.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πρόκειται για μη μόνιμη, βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα, η οποία θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής:

— σύστημα ελέγχου - ασύρματος χειρισμός,

— σύστημα μετάδοσης κίνησης,

— διάδρομος κύλισης του καθίσματος, κάθισμα και παρελκόμενα αυτών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 950.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Για τη χρονική παράταση τής εν λόγω διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020». Κωδ. ΣΑΕ 1551.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 2: Χώροι υγιεινής Α.με.Α. και παρελκόμενα.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24955000 Χημικές τουαλέτες
43327000 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός
33196200 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκατάσταση υποδομών προβλέπεται σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Δ.Ε. Κω: 2 σημεία Κρητικά, σχέδιο A1, A1α· Δ.Ε. Ηρακλειδών: 2 σημεία· Καρδάμαινα σχέδιο Α3, Α3α και 2 σημεία Κέφαλος σχέδιο Α4, Α4α.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κινητός διάδρομος προσβασιμότητας Α.με.Α. παραλίας, ΡΡ, πλάτους 166,5εκ., εκτυλισσόμενος

Προκατασκευασμένος χώρος υγιεινής για Α.με.Α.

Φορητό προκατασκευασμένο αποδυτήριο

Μηχάνημα απομάκρυνσης λυμάτων και απολύμανσης τουαλετών, χωρητικότητας 2.480 lt λυμάτων και 580 lt νερού, βενζινοκίνητο

Trailer μεταφοράς 4 τουαλετώνΑ.με.Α., διαστάσεων 2120x6820mm

Χημικό διάλυσης αποβλήτων, 19 lt, χωρίς φορμαλδεΰδη

Στύλοι πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm 1 1/2"

Πινακίδες πληροφοριακές για Α.με.Α..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 143 531.20 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Για την χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020». Κωδ. ΣΑΕ 1551.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (2017 + 2018 + 2019) πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 100 % του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 100 % του προϋπολογισμού του τμήματος για το οποίο υποβάλει προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών (2015 - 2020), θα πρέπει να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς από κοινού ή εξ ολοκλήρου μία (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας, συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο τής παρούσας σύμβασης, ύψους κατ’ ελάχιστον ίσο με το 100 % του προϋπολογισμού τής υπό ανάθεση σύμβασης·

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 23:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 11 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Δήμος Κω. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΑΑΣ 000000· ηλεκτρονική αποσφράγιση. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»: την 4η εργάσιμη ημέρα μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κω
Ταχ. διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7
Πόλη: Κως
Ταχ. κωδικός: 853 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Κω)
Ταχ. διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7
Πόλη: Κως
Ταχ. κωδικός: 853 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας τής συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του Ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κω
Ταχ. διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7
Πόλη: Κως
Ταχ. κωδικός: 853 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020