Προμήθειες - 639869-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Πύλη Τρικάλων: Φωτιστικά οδών

2020/S 255-639869

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πύλης
Ταχ. διεύθυνση: Ηρώων 1940 1
Πόλη: Πύλη Τρικάλων
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Ταχ. κωδικός: 420 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Τσαχρήστος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsahristos@dimospylis.gr
Τηλέφωνο: +30 2434350122
Φαξ: +30 2434350171
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimospylis.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.dimospylis.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τοπική αυτοδιοίκηση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο Πύλης.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34993000 Φωτιστικά οδών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση τού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, η βελτίωση τής ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Πύλης, καθώς και η αναβάθμιση του φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς του Δήμου, με τη μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο Πύλης» (τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των πόλεων).

Τα παρακάτω φωτιστικά και λαμπτήρες LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο Πύλης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 963 226.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31518600 Προβολείς φωτισμού
31531000 Λαμπτήρες
31532800 Βραχίονες φωτιστικών
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1) 337 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 125,45W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα.

2) 21 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 95,45W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα.

3) οκτώ (8) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 76,19W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα.

4) 35 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 76,19W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 150W που υπάρχουν σήμερα.

5) 1.220 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED επί ιστού έως 55,24W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W που υπάρχουν σήμερα.

6) 38 φωτιστικών σωμάτων τύπουLED, επί ιστού έως 37,14W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 23W που υπάρχουν σήμερα.

7) οκτώ (8) φωτιστικών σωμάτων τύπου καμπάνας LED, καλλωπιστικού τύπου, έως 83,48W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 250W που υπάρχουν σήμερα.

8) 114 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 150W που υπάρχουν σήμερα.

9) 174 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 210W που υπάρχουν σήμερα.

10) 314 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 140W που υπάρχουν σήμερα.

11) 116 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 150W που υπάρχουν σήμερα.

12) 343 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 140W που υπάρχουν σήμερα.

13) 20 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής, έως 42W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 70W που υπάρχουν σήμερα.

14) δεκαεπτά (17) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, έως 188,24W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που υπάρχουν σήμερα.

15) δεκαπέντε (15) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, έως 76,47W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν σήμερα.

16) 4.000 λαμπτήρων LED τύπου Ε27 εξωτερικών χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας των 23W που υπάρχουν σήμερα.

17) 1.258 βραχιόνων στήριξης κυκλικής διατομής Φ60mm.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 963 226.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλ.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο τής προμήθειας (παραγωγή ή/και εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Να προσκομίσουν όλα τα φορολογικά έντυπα δηλώσεων για κάθε μορφή εταιρείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 και 4308/2014, για τις οικονομικές χρήσεις 2017, 2018, 2019, δηλαδή θα πρέπει να προσκομίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους, για τις χρήσεις 2017 - 2018 - 2019, όπως προβλέπονται από τους Ν.4308/2014 άρθρο 16 και Ν.2190/1920, και όπως προβλέπονται από τους ειδικούς, για κάθε νομική μορφή εταιρείας, νόμους, έτσι ώστε η αναθέτουσα να διαπιστώσει ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 2019), ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει το διπλάσιο τού ύψους του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Να δηλώνεται και να αποδεικνύεται ως ορίζεται στην παρούσα κατωτέρω, από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι ο μέσος «ειδικός» κύκλος εργασιών (σχετικός με το αντικείμενο της σύμβασης) για τις 3 προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 2019), ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει το ύψος του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την απόδειξη κάλυψης της χρηματοδότησης της προμήθειας από τον ανάδοχο, απαιτείται να βεβαιώνεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό, η πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ίση τουλάχιστον με το ύψος του ποσού του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι ακριβείς πληροφορίες περί προσφυγών περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3.4) και 5.3) της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020