29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 639871-2020

31/12/2020    S255

Niemcy-Oppenheim: Motopompy

2020/S 255-639871

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Adres pocztowy: Sant' Ambrogio-Ring 33
Miejscowość: Oppenheim
Kod NUTS: DEB3J Mainz-Bingen
Kod pocztowy: 55276
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabestelle@vg-rhein-selz.de
Tel.: +49 6133 / 4901-217
Faks: +49 6133 / 4901-201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.vg-rhein-selz.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.subreport.de/E32874434
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 10 (HLF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Undenheim - VG Rhein-Selz

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 (HLF10) für die Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Freiwillige Feuerwehr Undenheim nach DIN EN 1846-2, E DIN 14 530-26 und DIN 14502 Restnorm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEB3J Mainz-Bingen
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Opis zamówienia:

Ein Fahrgestell und Aufbau eines Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 (HLF10) nach DIN EN 1846-2, E DIN 14 530-26 und DIN 14502 Restnorm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Service / Wartung / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Quallität / Waga: 20 %
Cena - Waga: 70 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Siehe Leistungsbeschreibung mit allgemeinen und besonderen Anforderungen

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Amrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Rechnungstellung an: rechnungseingang@vg-rhein-selz.de

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabeprüfstelle bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Adres pocztowy: Willy-Brandt-Platz 3
Miejscowość: Trier
Kod pocztowy: 54290
Państwo: Niemcy
E-mail: poststelle@add.rlp.de
Tel.: +49 65194940
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020