Προμήθειες - 639873-2020

31/12/2020    S255

Ελλάδα-Κάρυστος: Συσκευές μαστογραφίας

2020/S 255-639873

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας - Γ.Ν. Κ.Υ. Καρύστου «Διόκλειο» - Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης «Γ. Παπανικολάου»
Ταχ. διεύθυνση: Πολυχρονίου Κότσικα 56
Πόλη: Κάρυστος
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 340 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpromth@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2224350125
Φαξ: +30 22224022207
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.karystoshospital.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου (CPV: 33111650-2) του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου «Διόκλειον», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233 870,97 EUR προ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33111650 Συσκευές μαστογραφίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου (ψηφιακός μαστογράφος) (CPV: 33111650-2) του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου «Διόκλειον», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233 870,97 EUR προ ΦΠΑ (290 000,00 EUR με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Siemens.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 870.97 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου (ψηφιακός μαστογράφος) (CPV: 33111650-2) του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου «Διόκλειον», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233 870,97 EUR προ ΦΠΑ (290 000,00 EUR με ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Siemens.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 870.97 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/02/2021
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/02/2021
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020