Доставки - 639896-2020

Submission deadline has been amended by:  27693-2021
31/12/2020    S255

България-Русе: Медицински консумативи

2020/S 255-639896

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
Национален регистрационен номер: 117505556
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Георгиева Петрова
Електронна поща: opkanev@hospitalruse.org
Телефон: +359 82887329
Факс: +359 82887248
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://umbal.ruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1097
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/101011
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/101011
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 674 498.41 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анестезиологичен консуматив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 709.86 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за функционална диагностика

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 545.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Неспецифичен консуматив

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 493.79 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за образна диагностика

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 136.35 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Офталмология

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 909 436.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализирани медицински изделия

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 961.51 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Съдова хирургия

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 397 916.90 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Шевен материал и консумативи

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Всички медицински изделия се доставят франко болничната аптека на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.

Предвид предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици, включени в обособените позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 297.46 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции:

Участникът да има издадено на негово име разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия, а за чуждестранните лица — друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. За производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, посоченият документ не се изисква.

Документи за/начин на доказване на критерия за подбор:

Участникът (който не е производител на медицински изделия) следва да попълни раздел А „Годност“ на част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който вписва: номера на издаденото на негово име разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия, а за чуждестранните лица — съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с цел обезпечаване възможността възложителят да направи справка в съответния публичен регистър.

Преди сключване на договор поставеното изискване се доказва с представянето на: копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия, или друг документ, удостоверяващ правото на участника за извършване на търговия с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава; или документ, удостоверяващ, че участника е производител на медицински изделия по ЗМИ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

Участникът да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2015) EN, БДС ЕN ISO 9001:2015 (или еквивалент) на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всички обособени позиции:

Участникът да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2015) EN, БДС ЕN ISO 9001:2015 (или еквивалент) на участника.

Документи, с които се доказва критерия за подбор:

В ЕЕДОП участникът декларира наличието на сертификат за управление на качеството (ISO 9001:2015) EN, БДС ЕN ISO 9001:2015 (или еквивалент) на участника за въведена система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката или еквивалент. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати от органи, установени в други държави членки.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави заверени за вярност копия на сертификата за въведени системи за управление, издадени от независими лица съгласно изискванията на чл. 64, ал. 5 или ал. 6 от ЗОП, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.

Възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Участниците следва да са оторизирани от производителя на мед. изделия с права за представителство и търговия на територията на Република БЪЛГАРИЯ (в случай че те не са производители). Когато производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител — „упълномощен представител“ — съг. чл. 10, ал. 2 от ЗМИ.

2. Остатъчният срок на годност на доставяните медицински изделия следва да бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.

3. Доставянето на медицински изделия трябва да се извършва в срок до 72 часа от получаване на писмена заявка.

4. Участникът представя каталози, брошури и/или проспекти на производителя за предлаганите изделия, от които да са видни характеристиките на всеки предлаган продукт.

5. Декларация за съответствие на мед. изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея.

6. Инструкция за употреба на продукта.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/02/2021
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и ППЗОП, и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице условията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците, са изискванията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Не може да участва в процедурата физическо лице или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Свързани лица по смисъла на паргр. 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на еЕЕДОП. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. На основание чл. 112 (1), т. 3 от ЗОП при сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение. Възложителят определя размер на гаранцията за изпълнение — 1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗОП възложителят изисква участниците да представят мостри при участие за обособени позиции 1 и 3 за посочените номенклатурни единици в техническата спецификация. Мостри се представят в деловодството на „УМБАЛ „Канев“ АД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, деловодство — стая № 3 от 8:00 до 16:00 часа на деня, посочен в обявлението като краен срок за представяне на оферта, в запечатана непрозрачна опаковка, която да предпазва целостта им. Върху всяка мостра трябва да има надпис за обособената позиция и номенклатурата. Предвид обстоятелството, че за определени обособени позиции участниците следва да представят мостра, която няма да се представя чрез електронни средства, а пред деловодството на възложителя, ще се проведе публично заседание на комисията, което ще се проведе в деня и часа на отваряне на офертите в сградата на „УМБАЛ „Канев“ АД.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедура, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020