Dostawy - 639906-2020

Submission deadline has been amended by:  41454-2021
31/12/2020    S255

Polska-Bydgoszcz: Maszyny przemysłowe

2020/S 255-639906

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Astukiewicz-Nowastowska
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525222088
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pronatura.bydgoszcz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNat...

Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/69/20
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

W zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

W zakresie i na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi os priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków pochodzących z w

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 20 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert łącznie co najmniej:

a) dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie projektu technologicznego oraz, dostawę, montaż i rozruch instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie. Dopuszcza się wykazanie realizowanej instalacji do sortowania odpadów w ramach wykonania nowej linii sortowniczej bądź w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji do sortowania odpadów, przy spełnieniu poniższych wymagań dla każdego z zamówień przedstawianego w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Wykonane instalacje technologiczne winny charakteryzować się wysoką wydajnością i efektywnością, pozwalającą na:

• przetwarzanie co najmniej 30 000 Mg/rok odpadów selektywnie zbieranych, przy czym co najmniej jedna z nich powinna umożliwiać wariantowo dostosowanie do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

• wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu, takich jak: papier mieszany, folia, PET, tworzywa sztuczne, metale,

• automatyczną kontrolę jakości i doczyszczanie za pomocą separatorów optycznych uprzednio automatycznie wydzielonych frakcji surowcowych, frakcji takich jak: papier, folia oraz tworzywa sztuczne 3D, lub kontrolę jakości i doczyszczanie manualne w kabinach sortowniczych wszystkich frakcji surowcowych wydzielanych automatycznie, tj. za pomocą separatorów,

• w przedmiotowych instalacjach winny być zastosowane:

O sito obrotowe lub sito kaskadowo- wibracyjne, przy czym Zamawiający wymaga, by każde z sit było zastosowane co najmniej w ramach jednej z instalacji objętych wykazem i by każda z instalacji objętych wykazem obejmowała zastosowanie co najmniej jednego z w/w sit

O separator optyczny

O separator balistyczny,

b) dwa zamówienia, z których każde obejmowało dostawę, montaż, dobór i optymalizację parametrów pracy zespołu min. 8 separatorów optycznych zakończone uruchomieniem i rozruchem. Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się dostawę, montaż, dobór i optymalizację parametrów pracy separatorów optycznych.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza by wyżej wymienione zamówienia zostały ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza, by określone wyżej warunki udziału w postępowaniu zostały wykazane poprzez zrealizowanie minimum dwóch zamówień, pod warunkiem, że każde z tych zamówień będzie obejmowało zakres zarówno zamówienia wskazanego w pkt 1.2.ppkt. 2A lit a jak i zamówienia wskazanego w pkt 1.2.ppkt. 2A lit b.

B. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a które posiadają min. niżej wymienione kwalifikacje. Przy czym Zamawiający dopuszcza, by funkcje (a-b) oraz (c-d) pełniła 1 osoba. Wykonawca musi wykazać że dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji

— Projektanta Technologa instalacji do sortownia odpadów, posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Ba SIWZ

— Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń, posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Bb SIWZ

— Kierownika montażu linii technologicznej sortowni, posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Bc SIWZ

— Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni, posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Bd SIWZ

— Specjalisty ds. uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych,posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Be SIWZ

— Specjalisty ds. serwisu linii technologicznej posiadającą wykształcenie doświadczenie i kwalifikacje wymienione w cz III pkt 1.2 Bf SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Petersona 22.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:

a. opisów rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych dotyczących poszczególnych elementów linii sortowania odpadów, potwierdzających spełnienie wymogów co do ich zgodności z pkt 3 (Ogólne wymagania technologiczne) i pkt 4 ppkt 2) (Wymagania dla procesu sortowania odpadów) OPZ i kryterium oceny ofert- rozwiązania technologiczne przy czym opis powinien zawierać co najmniej:

— opis projektowanej instalacji do sortowania odpadów obejmujący m.in. opis procesu sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych, opis procesu sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, opis systemu automatyki

I sterowania, opis wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu automatyzacji procesu sortowania,

— obliczenia bilansowe przepływu masowego i objętościowego odpadów przez wszystkie urządzenia technologiczne,

— wykaz wszystkich boksów surowcowych, urządzeń magazynujących oraz kontenerów z określeniem ich przeznaczenia i wymiarów: długość, szerokość, wysokość, powierzchnia, pojemność - dla każdego rodzaju frakcji surowcowych wydzielonych w sortowni, pozostałości po sortowaniu / balastu.

b. kart technicznych lub kart katalogowych lub kart produktów, lub innych dokumentów wystawionych przez producenta urządzenia na potwierdzenie parametrów zawartych w formularzu oferty technicznej i pkt 5 OPZ (parametry funkcjonalno- użytkowe przedsięwzięcia) ppkt 1 (wymagania dla linii sortowania odpadów).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020