Dostawy - 639907-2020

31/12/2020    S255

Polska-Otwock: Olej napędowy

2020/S 255-639907

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Krajowy numer identyfikacyjny: 532-010-01-25
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Sołtana 7
Miejscowość: Otwock (Świerk)
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Długaszek
E-mail: przetargi@ncbj.edu.pl
Tel.: +48 222731630
Faks: +48 222731630
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ncbj.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu Transportu Samochodowego znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwock-Świerk, ul. A. Sołtana 7

Numer referencyjny: IZP.270.134.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu Transportu Samochodowego znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwock-Świerk ul. A. Sołtana 7.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości do

700 000 litrów do zbiornika znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Zakład Transportu Samochodowego w Otwocku ul. A. Sołtana 7 bud 14.

3. Wskazana w pkt 2. powyżej ilość paliwa ma jedynie charakter szacunkowy i określa górny limit zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ww. ilości zamawianego paliwa, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki w zakresie dostaw oleju napędowego określa załącznik Nr 1 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości do

700 000 litrów do zbiornika znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Zakład Transportu Samochodowego w Otwocku ul. A. Sołtana 7 bud 14. Wskazana w pkt 2. powyżej ilość paliwa ma jedynie charakter szacunkowy i określa górny limit zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ww. ilości zamawianego paliwa, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

3.1.1. Koncesji na obrót paliwami ciekłymi,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

3.1.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: dwóch dostaw oleju napędowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda.

3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

3.1.2. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, bud. 28 pokój 6, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020