Доставки - 639914-2020

31/12/2020    S255

България-Русе: Медицински консумативи

2020/S 255-639914

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 117527022
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Камен Емилов Кожухаров
Електронна поща: kocruse@abv.bg
Телефон: +359 82819928
Факс: +359 82834339
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kocruse.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18122
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/100701
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/100701
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по клинична патология на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на отделение по клинична патология на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Обществената поръчка се разделя на 13 обособени позиции. ОП № 3, 6, 7, 12 съдържат по 1 медицинско изделие. ОП № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 съдържат в себе си номенклатури медицински изделия. Участието за всички номенклатури от ОП № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 е задължително. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 119 432.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за обща рутинна обработка на материалите (патология и цитология)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1.1. Заместител на ксилолалитър 700 литра

1.2. Формалин 10 % — неутрален, буфериран литър 1 100 литра

1.3. Абсолютен алкохол — 99,9 % литър 900 литра

1.4. Парафин на гранули, температура на топене 56⁰—58⁰С килограм 350 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 050.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за допълнителна и специална обработка на материалите (патология и цитология)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2.1. Солна киселина (мининум 36 %) литър 2 литра

2.2. Ацетон хистологичен (над 99,5 %) литър 2 литра

2.3. Глицерин фармакопеенлитър 3 литра

2.4. Течен парафин фармакопеенлитър 2 литра

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за включване на препарати — включваща среда на ксиленова основа (лак) за перманентно покриване на препарати

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реактиви за включване на препарати — включваща среда на ксиленова основа (лак) за перманентно покриване на препарати — литър — 20 литра

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за рутинно оцветяване за патология и цитология

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4.1. Хематоксилин Gill III. pH 2,1—2,4, стабилизиран с етилен гликол, максимално време за оцветяване до 5 мин. литър 30 литра

4.2. Еозин 1 % воден разтвор, рH 5,5—5,7, максимално време за оцветяване до 2 мин. литър 10 литра

4.3. Гимза реактив за оцветяване на Х. пилориопаковка 10 опак.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 720.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви за специални оцветявания за патология

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

5.1. Ван Гизон трихром опаковка 2 опак.

5.2. PAS опаковка 2 опак.

5.3. Алциан блу — PAS опаковка 2 опак.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактив за оцветяване — Гимза, в стъклена бутилка

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реактив за оцветяване — Гимза, в стъклена бутилка — 10 литра

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактив за оцветяване — Папенхайм

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реактив за оцветяване — Папенхайм — опаковка 3 опак.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за патология

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

8.1. Хистологични касети — пластмасови, еднократни брой 12 000 бр.

8.2. Биопсични касети — пластмасови, еднократни брой 12 000 бр.

8.3. Микротомни ножчета — нископрофилни брой 2 500 бр.

8.4. Дунапренови дюшечета за малки биопсии брой 3 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 990.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за архивиране

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

9.1. Архиватор за предметни стъкла — метален. Капацитет — мин. 5 000 стъкла. Размери — 485x480x152 mm, брой 10 бр.

9.2. Архиватор за блокчета — метален. Капацитет — мин. 3 200 блокчета. Размери — 517x480x361 mm, брой 8 бр.

9.3. Капак за метален архиватор за предметни стъкла, брой 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за патология и цитология — стъклени

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

10.1.Покривни стъкла — 24/60/1 мм, брой 5 000 бр.

10.2.Предметни стъкла — 24/60/1 мм, с двойно матиран край, брой 35 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за патология и цитология — пластмасови

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

11.1. Епруветки тип епендорф с вместимост до 2 мл, брой 1 500 бр.

11.2. Епруветки тип епендорф с вместимост от 2 до 4 мл, брой 1 500 бр.

11.3. Наконечници за пипети с вместимост до 200 мкл, брой 5 000 бр.

11.4. Пипети, еднократни, нестерилни, брой 5 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 040.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвор за почистване на парафин

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Разтвор за почистване на парафин — литър — 2 литра

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 160.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви и консумативи за ИХХ

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

13.1. Унив. станд. декстранова визуал. с-ма с вкл. буфери за антигенно възст. високо рН ипромиване — 400 теста 6 оп.

13.2. ХЕР 2-фабр к-т вкл. блокиращ реактив на ендогенна пероксидаза, антитяло, визуал реактив, негативна контрола, ДАБ хомогенен, ДАБ субстратен буфер, р-р за антигенно възст., контролни слайдове с клетъчни линии за 110 теста 4 оп.

13.3. К-тх50 за антигенно възст, депараф и рехидр с Ph 6 3х30 мл 5 оп.

13.4. К-тх50 за антигенно възст, депараф и рехидр с Ph 93х30 мл 5 оп.

13.5. Буфер за промиванех20л 15 л

13.6. Линкър/мплификатор 40 мл 2 оп.

13.7. Очертаващ маркер за имунохистохимия 2 бр.

13.8. Силан. стъкла за имунохистох. 4 000 бр.

13.9. Монокл заешки античов. естроген рецептор алфа, клон EP1, готов за уп. 12 мл 4 оп.

13.10. Монокл миши античов. прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за уп. 12 мл 4 оп.

13.11. Монокл миши античов. Ки-67, клон MIB-1, готов за уп. 6 мл 8 оп.

13.12. Монокл. миши античов. Е-Кадхерин, кл NCH-38, готов за уп. 6 мл 8 оп.

13.13. Монокл. миши античов. Мамаглобин, кл 304-1А5, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.14. Монокл. миши анти чов цитокератин, кл АЕ1/АЕ3, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.15. Монокл. миши античов. цитокератин 7, кл OV–TL12/30, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.16. Монокл. миши античов. цитокератин 20, клКs20.8, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.17. Монокл. миши античов. СДХ 2, кл DAK-CDX2, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.18. Поликл. античов. цитокератинS-100, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.19. Меланозама, клНМВ-45, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.20. Монокл. миши античов. Мелан А, клА103, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.21. Монокл. миши античов. SMA, кл1A4, готов за уп р-р 6 мл 3 оп.

13.22. Монокл. миши античов. Дезмин, клD33, готов за уп. 6 мл 2 оп.

13.23. Монокл. миши античов. Миогенин, клF5D, готов за уп. 6 мл 2 оп.

13.24. Монокл. миши античов. СД34, клQBEnd10, готов за уп. 6 мл 3 оп.

13.25. Монокл. миши античов. Уилмс Тумор 1, кл6F-H2, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.26. Монокл. миши античов. р53, клDO-7, готов за уп. 6 мл 2 оп.

13.27. Монокл. миши античов. СА125, клон М11, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.28. Монокл. миши античов. TTФ-1, кл8G7G3/1, готов за уп. 6 мл 4 оп.

13.29. Монокл. миши античов. р63, клDAK – p63, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.30. Монокл. миши античов. Синаптофизин, клDAK- SYNAP, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.31. Монокл. миши античов. Хромогранин А, клDAK-A3 к-т 0.2 мл 2 оп.

13.32. Разредител за антитела 50 мл 2 оп.

13.33. Поликл. заешки античов. СДЗ, готов за уп р-р/Т-кл 6 мл 2 оп.

13.34. Монокл. миши античов. СД20, клL26, готов за уп р-р/В-кл.6 мл 2 оп.

13.35. Поликл. заешки античов. СД117-к-т0.2 мл 2 оп.

13.36. Поликл. заешки античов. Алфа-1-фетопротеин, готов за уп6 мл 3 оп.

13.37. Монокл. миши античов. СЕА, клон II-7, готов за уп. 6 мл 3 оп.

13.38. Поликл. заешки античов. Хорионик Гонадотропин, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.39. Монокл. миши античов. Цитокератин 5/6, клон D5/16B4, готов за уп6 мл 1 оп.

13.40. Монокл. миши античов. Цитокератин HMW, клон 34Βe12, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.41. Монокл. миши античов. ГЦДФП-15, кл23A3, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.42. Поликл. заешки античов. Хеликобактер Пилори, готов за уп. 6л 4 оп.

13.43. Монокл. миши античов. ПЛАП, клон 8A39 готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.44. Монокл. миши античов. ПСА, клER-PR8, к-т 0.2 мл 2 оп.

13.45. Монокл. Миши античов. Гладко мускулен Миозин–тежки вериги, клSMMS-1, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.46. Монокл. миши античов. Виментин, клV9, готов за уп. 6 мл 2 оп.

13.47. Монокл. миши античов. β-Катенин, клβ-Cat-1, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.48. Монокл. миши античов. Калдесмон, кл h-CD, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.49. Монокл. миши античов. Калретинин, кл DAK-Calret 1, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.50. Монокл. миши античов. СД10, кл56C6, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.51. Монокл. миши античов. СД15, клон Carb-3 готов за уп6 мл 1 оп.

13.52. Монокл. миши античов. СД19, клLE-CD 19, готов за уп. 12 мл 1 оп.

13.53. Монокл. миши античов. СД30, клBer-H2, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.54. Монокл. миши античов. СД31, клJC70A, готов за уп 6 мл 1 оп.

13.55. Монокл. миши античов. СД45 LCA, кл2B11+PD7/26 готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.56. Монокл. миши античов. СД56, кл123C3, готов за уп. 6 мл 1 оп.

13.57. Монокл. миши античов. Цитокератин 17, клE3, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.58. Монокл. миши античов. Цитокератин18, клDC10, готов за уп. 12 мл 2 оп.

13.59. Монокл. Миши античов. Цитокератин19, клRCK108, готов за уп. 6 мл 4 оп

13.60. Монокл. Миши античов. NSE, клBBS/NC/VI-H14, готов за уп. 6 мл 1 оп.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76 162.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Доказване:

За доказване на съответствието с посочения критерий при подаване на оферта участникът попълва част IV, буква А от ЕЕДОП с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди сключването на договор за обществена поръчка поставеното изискване се доказва с представянето на: разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ (при участник — търговец с медицински изделия); или документ, удостоверяващ, че участникът е производител на медицински изделия, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ, и съдържащ данни за медицинското изделие (при участник — производител на медицински изделия, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за доставяне на заявено медицинско изделие е до 15 дни след получаване на заявка. Заявката се подава по избор на възложителя по телефон, факс или на електронна поща. Плащанията се извършват по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка. Срокът на плащане е 60 календарни дни, считано от датата на получаване на доставката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/02/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. декември 2022 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата се провежда по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителен подбор.).

Критериите за подбор са еднакви за обособени позиции № 1—13, поради което възложителят допуска да се представи общо заявлението за участие (ЕЕДОП и когато е приложимо — документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, документ за създаване на обединението).

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020