Árubeszerzések - 639916-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések

2020/S 255-639916

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25278516
Postai cím: Száva utca 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drávucz József
E-mail: Dravucz.Jozsef@pro-m.hu
Telefon: +36 12656587
Fax: +36 12656513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.pro-m.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.pro-m.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001231322020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001231322020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: távközlés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EDR rádiókhoz készülék független tartozékok besz.

Hivatkozási szám: EKR001231322020
II.1.2)Fő CPV-kód
32000000 Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok üzemeltetéséhez szükséges készülék független, nem gyári tartozékok beszerzésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32000000 Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1107 Budapest, Száva utca 3-5. vagy a konzultációs eljárás során Vevő által megadott egyéb budapesti helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretemegállapodás megkötése EDR rendszerben használható rádióterminálok üzemeltetéséhez szükséges készülék független, nem gyári tartozékok beszerzésére nettó 600 000 000 HUF keretösszegben az Ártáblában szereplő részletezettség szerint.

A KM időbeli hatálya alatt az Ajánlatkérőnek a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott felhasználói kör készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófaelhárítási célú elektronikus hírközlési igényeit folyamatosan ki kell tudnia elégíteni a magyarországi TETRA alapú EDR hálózatban kizárólagosan használható Tetra vagy műszakilag egyenértékű készülékkel, illetve az azokhoz kötödő tartozékokkal, így a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő KM-ben meghatározott termékeket a felhasználói igényeknek megfelelően tudnia kell biztosítani. Ezek az igények egyedileg vagy projekt szinten jelentkeznek, időben nem egyenletes az eloszlásuk, az eljárás indításakor előre nem ismertek, nem definiáltak, nagyságrendjük előre nem kalkulálható, ennek következtében a közbeszerzés mennyiségét konkrét mennyiségi adatokkal nem lehet meghatározni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az Ajánlatkérő által elvárt jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az egyenértékűség alatt az Ajánlattevő által megajánlott termékek funkcionalitásának és műszaki-technikai paramétereinek és a mintakonfigurációban szereplő termékek funkcionalitásának és műszaki-technikai paramétereinek egyezőségét érti.

Amennyiben ajánlattevő a mintakonfigurációtól eltérő „egyenértékű” terméket ajánl meg, akkor az egyenértékűséget igazolni szükséges.

A II.2.5) pontban megadott ár kritérium megnevezése: Mindösszesen nettó ajánlati ár (képzett érték, HUF)

Megjegyzés a II.2.5) pontban megadott minőségi kritériumhoz: Az Ajánlatkérő által elvárt jótállási idő minden termékre legalább 0–100 000 HUF érték közötti termékre 12 hónap, 100–250 000 HUF érték között 24 hónap, 250 000 HUF felett 36 hónap jótállás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában

Olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság

Igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok

Fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában azajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és 67. § (3) bekezdésére, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2)-(3) és (5) bekezdésére, 1-16. §-ára.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

G) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

– az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik

– számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) G) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rndelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

G) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb EDR rendszerben használt mobilrádió tartozékok, EDR rendszerben használt kézirádió töltők, értékesítésére vonatkozó referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (év/hó/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,

— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M. az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, összesen legalább 1 db EDR rendszerben használt mobilrádió tartozék, 1 db EDR rendszerben használható kézirádió tartozék, 1 db EDR rendszerben használt kézirádió töltő, értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az egyedi megrendelések szerződésszerű teljesítésének elismerését követően, számla ellenében, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően a számlakézhezvételétől számított 30 napon belül.

A jótállási idő minden termékre legalább 0–100 000 HUF érték közötti termékre 12 hónap, 100–250 000 HUF érték között 24 hónap, 250 000 HUF felett 36 hónap jótállás. Ezen felül Eladó a nyertes ajánlata szerinti időtartamra vállal jótállást az általa szállított termékek, illetve kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1–10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1–10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A feltételeket a kb dok tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 27/02/2021
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a szerint történik. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001231322020

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt.105. § (1) bek. b) pontja szerint egy ajánlattevővel köti meg.

2. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelésre kerülő képzett érték csak az összehasonlítást szolgálja. Ajánlatkérő a keretmegállapodást az ajánlatban megadott egységárakra köti. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, a megkötendő keretmegállapodás nem maradéktalan teljesüléséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.

4. Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.

5. Szakmai ajánlatot kell benyújtani a Kb.dok. szerint.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat.

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésre.

10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

11. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

12. Eladó kötelezettsége, hogy a szerződés hatálybalépésének a napján és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen Magyarország területén garanciális javítási helyszínnel.

13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja.

14. Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás III.1.2) G) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) G) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2) G) pont szerinti tartalommal.

15. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

17. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783

18. A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

19. AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.

20. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

21. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

22. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

23. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja a tartozék kompatibilitás biztosításának követelménye és a rendszerszintű jótállási kötelezettségek érvényesíthetősége miatt.

24. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020