Dostawy - 639919-2020

Submission deadline has been amended by:  38909-2021
31/12/2020    S255

Polska-Toruń: Przyrządy optyczne

2020/S 255-639919

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Gagarina 11
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Gagarina 5, pok. 108
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566112295
Faks: +48 566112296
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl/zamowienia/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: część 1 – oscyloskopów cyfrowych; część 2 – fotodiody; część 3 – światłowodowego modulatora AOM; część 4 – elementów optoelektronicznych; część 5 – elementów optomechanicznych

Numer referencyjny: ZP-236.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38600000 Przyrządy optyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) w części 1 zamówienia – oscyloskopów cyfrowych,

2) w części 2 zamówienia – fotodiody,

3) w części 3 zamówienia – światłowodowego modulatora AOM,

4) w części 4 zamówienia – elementów optoelektronicznych,

5) w części 5 zamówienia – elementów optomechanicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowią załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do SIWZ odpowiednio do części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oscyloskopów cyfrowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38342000 Oscyloskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopów cyfrowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6a do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fotodiody

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38600000 Przyrządy optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotodiody.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5b do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6b do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa światłowodowego modulatora AOM

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38600000 Przyrządy optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa światłowodowego modulatora AOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5c do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6c do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów optoelektronicznych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38600000 Przyrządy optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów optoelektronicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5d do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6d do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Freezeye tracker - ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów optomechanicznych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38600000 Przyrządy optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów optomechanicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5e do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6e do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

UWAGA:

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4000 znaków, dlatego Zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach poniżej w punktach: III.1.1), III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SIWZ:

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Va. Podstawy wykluczenia.

1. Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP, Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (Jednolity europejski dokument zamówienia, w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Oznacza to, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2) w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Dotyczy wyłącznie części 1,2,3 i 4 zamówienia – opisu technicznego oferowanego sprzętu, tj. opisu technicznego i/lub katalogu producenta, które pozwolą na ocenę zgodności oferowanego sprzętu i jego wszystkich elementów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5a,5b,5c i 5d do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia. Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 3 pkt. 1 lit. b niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w ust. 3 pkt. 1 lit. a) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1)-2) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI ust. 3 pkt. 1 lit. b SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d i 6e do SIWZ odpowiednio do części zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala konferencyjna nr 605 (VI piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium (art. 15va ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1086).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl://
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020