Dostawy - 639920-2020

31/12/2020    S255

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

2020/S 255-639920

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 35
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@tomaszow.org.pl
Tel.: +48 447257101/230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwtomaszowie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalwtomaszowie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczona odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej

Numer referencyjny: ZP/36/Sp./2020
II.1.2)Główny kod CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Środki ochrony indywidualnej - Kombinezony

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości zawiera załącznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Lp. Kryterium Ranga Maksymalna liczba punktów za kryterium

1. Cena 60 % 60 pkt.

2. Czas dostawy 20 % 20 pkt.

3. Termin płatności 20 % 20 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości zawiera za-łącznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Lp. Kryterium Ranga Maksymalna liczba punktów za kryte-rium

1. Cena 60 % 60 pkt.

2. Czas dostawy 20 % 20 pkt.

3. Termin płatności 20 % 20 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 3 Maski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości zawiera za-łącznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Lp. Kryterium Ranga Maksymalna liczba punktów za kryte-rium

1. Cena 60 % 60 pkt.

2. Czas dostawy 20 % 20 pkt.

3. Termin płatności 20 % 20 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 4 Maski

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113410 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości zawiera za-łącznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Lp. Kryterium Ranga Maksymalna liczba punktów za kryte-rium

1. Cena 60 % 60 pkt.

2. Czas dostawy 20 % 20 pkt.

3. Termin płatności 20 % 20 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy: Zał. nr 4 siwz - Wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną oraz koniecznością zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla personelu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, co powoduje brak możliwości zachowania terminów ustawowych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. ul. Graniczna 63 pok. 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w łącznej kwocie 69 943,00 zł lub na poszczególne pakiety:Pakiet Nr 1 – 44 280,00zł, Pakiet Nr 2 – 5 553,45zł,Pakiet Nr 3 – 4 981,50zł,Pakiet Nr 4 – 15 129,00zł.Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23ustawy Pzp. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.Dokumenty składane Z OFERTĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:FORMULARZ OFERTOWY zał. 1,2, 2A, Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium, Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane,Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby – jeśli dotyczy,Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także w/woświadczenie.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polegana zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Roz.M. Roz. z 26.7.2016 r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiającyod wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronieinternetowej Zamawiającego informacji zotwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależnośc ido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 5 SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawićdowody, że powiązania z innym Wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykazoświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego w formie elektronicznej: informacjaz KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp albo – w przypadkuwydaniawyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności,oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych - w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) określonych w załączniku nr 2 A do SIWZ. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export,Deklarację zgodności wystawioną przez producenta -jeśli dotyczy. Wykonawcy spoza RP składają dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem. Ministra Rozwojuz dn 26.07.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo ZamówieńPublicznych. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020