Dostawy - 639921-2020

31/12/2020    S255

Polska-Zabrze: Materiały medyczne

2020/S 255-639921

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Adres pocztowy: M. Curie-Skłodowskiej 9
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek
E-mail: przetargi@sccs.pl
Tel.: +48 323733668
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych

Numer referencyjny: 101/EZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca wraz z jednorazowym sprzętem medycznym zawartych w Pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca wraz z jednorazowym sprzętem medycznym zawartych w Pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 30.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach programu: Projekt Doposażenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w sprzęt medyczny i środki do dezynfekcji jako wsparcie leczenia chorób serca, płuc i naczyń w warunkach pandemii „Covid-19” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonanie zamówienia poz.1 w terminie 6 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 15 marca 2021.

Wykonanie zamówienia dla pozycji 2 do 6 zgodnie z zamówieniami w terminie 12 m-cy od podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

2.1. Oświadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2.2. Informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument równoważny do polskiego KRS/CEIDG lub wskaże adres internetowej ogólnodostępnej i bezpłatne bazy danych, z której zamawiający mógłby samodzielnie pobrać te dokument.

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia się warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie stawia się warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

2. Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

a) koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych z cłem w przypadku urządzenia sprowadzonego spoza UE;

b) koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu dostarczanym w ramach umowy urządzenia.

c) koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty zabezpieczenia dla potrzeb transportu oraz koszty rozładunku przedmiotu zamówienia;

d) wszystkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji zamówienia;

e) koszty instalacji;

f) koszty przeszkolenia personelu zgodnie z załącznikiem nr 3

§3

1. Strony postanawiają że odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wedle wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Szkolenia zostaną potwierdzone protokołem odbycia szkoleń.

2. Miejscem dostawy i instalacji jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu Fakturę VAT na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Zamawiający ureguluje należność faktury za prawidłowo wykonany przedmiot umowy w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

§5

Wykonawca ma 6 tygodni na realizację przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania umowy nie później niż do 15.03.2021 r.

§ 6

1. Na przedmiot umowy Wykonawca daje gwarancję na okres ...... m-cy od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia usterek określonego w pkt. 2 Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy, usunąć wady lub usterki we własnym zakresie (również za pośrednictwem osób trzecich) i na własne ryzyko oraz obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

§7

1. Ustala się następujące kary umowne:

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy;

c) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek, a także za zwłokę w reakcji lub w naprawie w okresie gwarancji 0,1 % wartości brutto umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy,

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją umowy o co najmniej 7 dni roboczych.

Pozostałe zap. w siwz

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający otrzymał na koniec roku środki na realizacje zakupów aparatury w programie Covid 19 z krótkim terminem realizacji dlatego zastosował 15 dniowy termin składania ofert.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Oferty należy składać na portalu zamawiającego wymienionym w specyfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok.2B6 poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:Pakiet nr 1 – 6.000,- zł

Ustawy Pzp.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

2) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 2 (Pakiet).

3) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 3 (Parametry techniczne).

4) Foldery lub katalogi lub instrukcje dotyczące zaoferowanego urządzenia.

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, art.24aa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020